TEXTUAL RELATIONS AS A SYSTEM ENHANCING TRANSLATION OF PARALLEL LEGAL TEXTS. A CASE STUDY OF POLISH AND HUNGARIAN CONTRACTS OF SALE
PDF (Język Polski)

Keywords

parallel texts
comparative legilinguistics
legal language
Hungary
Poland
legal translation

How to Cite

KACZMAREK, K. (2010). TEXTUAL RELATIONS AS A SYSTEM ENHANCING TRANSLATION OF PARALLEL LEGAL TEXTS. A CASE STUDY OF POLISH AND HUNGARIAN CONTRACTS OF SALE. Comparative Legilinguistics, 3, 45–54. https://doi.org/10.14746/cl.2010.3.5.

Abstract

The article is devoted to the analysis of texts for the purpose of legal translation. The author compares Polish and foreign research theories with a pragmatic and analyses parallel corpora of contracts. The analysis encompasses the network of reltions between different component parts of the text and its discourse. The Article is of interdisciplinary character as it
embraces text-related theories, translation theories, linguistics theories and the theory of law.

https://doi.org/10.14746/cl.2010.3.5.
PDF (Język Polski)

References

Bates Elizabeth, MacWhinney Brian, 1979, A functionalist approach to the acquisition ofgrammar, [w:] Developmental pragmatics, red. E. Ochs, B. Schieffelin, New York, Academic Press, s. 167–211.

Beaugrande Robert Alain de, Dresler Wolfgang Ulrich, 1990, Wstęp do lingwistyki tekstu, tłum. A. Szwedek, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Beaugrande Robert Alain de, 1985, Text linguistics in discourse studies, [w:] Handbook of Discourse Analysis, t. 1, red. T. A. van Dijk, London, Academic Press, s. 41– 70.

Dijk Teun Adrianus van, 1972, Some Aspects of Text Grammars. A Study in Theoretical Linguistics and Poetics. The Hague, Mouton.

Duszak Anna, 1998, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grice Herbert Paul, 1975, Logic and conversation, [w:] Syntax and Semantics, t. 3, Speech Acts, red. P. Cole, J. Morgan, New York, Academic Press. Przedruk [w:]Herbert Paul Grice, red., 1989, Studies in the Way of Words, Cambridge, Mass., Harvard University Press, s. 68–134.

Grzegorczykowa Renata, 1991, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, [w:] Język a kultura, t. 4, Funkcje języka i wypowiedzi, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego 1991, s. 11–28.

Hartmann Reinhard R.K., 1980, Contrastive Textology. Comparative Discourse Analysis in Applied Linguistics, Heidelberg, Julius Groos Verlag.

Łętowska Ewa, red., 2006, Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 5, Warszawa, C. H. Beck.

Mazur Jan, 1986, Organizacja tekstu potocznego. Na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego, Lublin, Wydawnictwa UMCS.

Radwański Zbigniew, 2005, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa, C.H. Beck.

Searle John, 1969, Speech Acts, Cambridge, Cambridge University Press.

Stawecki Tomasz, Winczorek Piotr, 2002, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa C. H. Beck.

Tolcsvai Nagy Gábor, 2001, A magyar nyelv szövegtana, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.

Wilkoń Aleksander, 2002, Spójność i struktura tekstu, Kraków, Universitas.