USING PARALLEL TEXTS TO DETERMINE CONNOTATIVE AND DENOTATIVE EQUIVALENTS IN POLISH-ENGLISH TRANSLATION
PDF (Język Polski)

Keywords

legal translation
lingua legis
parallel texts
Polish-English Translation

How to Cite

MATULEWSKA, A. (2010). USING PARALLEL TEXTS TO DETERMINE CONNOTATIVE AND DENOTATIVE EQUIVALENTS IN POLISH-ENGLISH TRANSLATION. Comparative Legilinguistics, 3, 55–68. https://doi.org/10.14746/cl.2010.3.6.

Abstract


The article touches upon the usage of parallel texts for determining connotative and denotative equivalents for the purpose of Polish-English translation. The terms and syntagms from the law of contracts (contracts of lease and tenancy) serve the purpose of showing the method of
finding equivalents. British statutes on lease and tenancy are used to determine connotative equivalents. At the same time Louisiana Civil Code as well as the translation of the Polish Civil Code into English by TEPIS are used to find denotative equivalents for Polish legal institutions. Finally, the author points out that at the level of textual-normative equivalence (especially in the case of word collocations or combinations) parallel texts are an indispensable source of translative information which cannot be replaced by any dictionary.

https://doi.org/10.14746/cl.2010.3.6.
PDF (Język Polski)

References

Collin Peter Hodgson, Bartnicki Krzysztof, 2001, Słownik prawa, Warszawa, PeterCollin Publishing & Wydawnictwo Wilga.

Delisle Jean i in., red., 1999, Translation Terminology, Amsterdam/Philadephia, John Benjamins Publishing Company.

Gordon Jacek, 2008, Słownik terminologii prawniczej i gospodarczej polsko-angielski, angielsko-polski, Warszawa, Poltext.

Jopek-Bosiacka Anna, 2008, Przekład prawny i sądowy, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Joseph John E., 1995, Indeterminancy. Translation and the Law, [w:] Translation and the Law, red. M. Morris, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, s. 13–36.

Kierzkowska Danuta, 2002, Tłumaczenie prawnicze, Warszawa, Wydawnictwo TEPIS Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych.

Kierzkowska Danuta, red., 2005, Kodeks Tłumacza Przysięgłego z komentarzem, Warszawa, Wydawnictwo TEPIS Polskiego Towarzystwa TłumaczyEkonomicznych, Prawniczych i Sądowych.

Kubacki Artur Dariusz, 2007, Problemy tłumaczenia niemieckojęzycznych dokumentów samochodowych, [w:] Współczesne kierunki analiz przekładowych, red. M.Piotrowska, Kraków, Tertium, s. 121–132.

Łozińska-Małkiewicz Ewa, Małkiewicz Joanna, 2005, Polsko-angielski słownikterminologii prawniczej, Toruń, Ewa.

Myrczek Ewa, 2006, Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski, polsko-angielski, Warszawa, C.H. Beck.

Neubert Albrecht, 1996, Textlinguistics of Translation: The Textual Approach to Translation, „Translation Horizons Beyond the Boundaries of TranslationSpectrum. Translation Perspectives IX‖, red. M. Gaddis Rose, Binghamton,Center for Research in Translation, s. 87–105.

Pieńkos Jerzy, 2002, Polsko-angielski słownik prawniczy, Kraków, Zakamycze.

Sczaniecki Michał, 1985, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Smith Sylvia A., 1995, Culture Clash. Anglo-American Case Law and German Civil Law in Translation, [w:] Translation and the Law, red. M. Morris,Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, s. 179–197.

Tokarczyk Roman, 1998, Prawo amerykańskie, Kraków, Zakamycze.

Vermeer Hans J., 2001, Skopos and Commission in Translational Action, [w:] The Translation Studies Reader, red. L. Venuti, M. Baker, London/New York, Routlege, s. 221–232.

Teksty źródłowe:

Legal Forms. Great Britain: Rental Agreement (For a Furnished House or Flat on an Assured Shorthold Tenancy) i Rental Agreement (For a Unfurnished House or Flat on an Assured Shorthold Tenancy).

Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z dnia 18 maja 1964 roku).

Louisiana Civil Code.

Housing Act 1985.

Housing Act 1988.

Housing Act 1996.

Rent Act 1977.

Landlord and Tenant Act 1954.

Landlord and Tenant Act 1987.

Kierzkowska Danuta, red., 1996, Polish Law Collection: The Civil Code translated by Olgierd Wojtasiewicz with the amendments of Danuta Kierzkowska, Warszawa, Wydawnictwo TEPIS Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych,Prawniczych i Sądowych, s. 78–83.