Den norske lokalpressen med Glamdalen som eksempel – fortiden og natiden

Main Article Content

Agnieszka Przepióra

Abstract

Local newspapers are the spine of the Norwegian system of the press. About 200 yarious papers reach readers throughout the country and an average reader devotes over 30 minutes to reading daihes. It seems that even the expansion of the internet, as a source of information, is not able to weaken the remarkable position of local newspapers in Norway.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Przepióra, A. (2007). Den norske lokalpressen med Glamdalen som eksempel – fortiden og natiden. Folia Scandinavica Posnaniensia, 7, 195-211. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10680
Section
Articles

References

 1. Allem, Sigurd: Samfunnsstoffet dominerer i avisenc. [i:] ’Tressens verdier” - bilag til Journalisten av 8. oktober 1999.
 2. Alsnes, Randi: Er det plass til nynorsk? - om språket i norske auiser. Rapport frå Kringkastingsringen, 1994.
 3. Aviskatalogen, utgave 55/2000, utgitt av Norske Avisers Landsforening, Oslo 2000.
 4. Bakke, Fra varesamfunn til informasjonssamfunn, Solum Forlag, Oslo 1999.
 5. Dehli, Svein: Avisutgiuelse i Norge. Etablering, spredning og kontraksjon. Utrykt hovedfagsoppgave i geografi, 1977 - stensil 1978, Blindem 1978.
 6. Fiskaa, Haakon: Den norske presse før 1850. Ny utgave ved Helge Giverholt. [i:] ’’Norsk Pressemuseums skrifter" nr 3, Institutt for Journalistikk, Fredrikstad 1985.
 7. Hirsti, Reidar: Avisen Mir til allemannseic. [i:] ”Et folk i fred og krig. Norges kulturhistorie”, bind 6, Oslo 1980.
 8. Hjeltnes, Guri: Avisoppgjöret etter 1945. Aschehoug, Oslo 1990.
 9. Høst, Sigurd, Ronny Severinsson: Avisstrukturen i Norge og Suerige - 1960 til 1995. Arbeidsrapport nr 1 fra prosjektet Norsk-svensk dagspresseutvikling, Institutionen for journalistik och massekommunikation Göteborgs universitet 1997.
 10. Høst, Sigurd: Auisåret 1999 - nye gratisaviser, flere auiser på Internett. IJ - rapport 2/2000, Institutt for Journalistikk, Fredrikstad 2000.
 11. Høst, Sigurd: Aviskonkurransen. Nye og gamle teorier belyst gjennom A-pressens utvikling. Institutt for Journalistikk, Fredrikstad 1996.
 12. Høst, Sigurd: Daglig mediebruk. Pax Forlag A/S, Oslo 1998.
 13. Høst, Sigurd: Eierkonsentrasjon i lokalpressen, IJ-notat 2-1994, Institutt for Joumalistikk, Fredrikstad 1994.
 14. Høst, Sigurd, Johann Roppen: Lesing an lokalaviser. Tabeli- og metoderapport. Arbeidsrapport V 9306, Møreforsking, Volda 1993.
 15. Høyer, Svennik: Pressen mellom teknologi og samfunn. Universitetsforlaget, Oslo 1995.
 16. Innstilling om tiltak for å opprettkolde en differensteri dagspresse. Avgitt 28. September 1967, Orkanger 1967.
 17. Mykland, Knut: Kampen om Norge 1784 - 1814. [i:] "Norges historie", bind 9, J. W. Cappelens Forlag, Oslo 1978.
 18. NOU 2000:15 Pressepolitikk ved tu&enårsskifle. B’orelåpig utgave. Statens forvaltningstjeneste, Informasjonstjeneste, Oslo 2000.
 19. Øye, Olav-Johan: Lokalavis og regionavis. Konkurranse og marknadsdeling i historisk perspektiv. Rapport V 9320, Møreforsking, Volda 1993.
 20. Piotrowski, Bernard: Prasa Norwegii, [i:] "Zeszyty Prasoznawcze” nr 3, Kraków 1976.
 21. Raaum, Odd: Pressefriketens røtter og første nyttevekster. HiO - notat nr 20/1998, Høgskolen i Oslo, 1998.
 22. Roppen, Johann: Kva star i avisa? Ein innhaldsanalyse av eit utval norske lokalaviser.
 23. Rapport 9104, Møreforsking, Volda 1991.
 24. Seip, Anne-Lise: Nasjonen bygges 1830-70. fi:] "Aschehougs Norges historie", bind 8, Aschehoug & Co., Oslo 1997.
 25. Sørli, Egih Fra smabyavis til distriks-organ. Glåmdalen 1926-1976, Kongsvinger 1976. Wasberg, Gunnar Christie: Norsk presse i hundre ar 1820 - 1920. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1969.
 26. Intervju med Egil Toreng, tidligere Glåmdalens redaktør {1968-1986), gjennomfart i februar 2001.
 27. Intervju med Rolf Nordberg, navgerende redakt0r i Glamdalen, gjennomfprt i februar 2001.