Debatten om svenskans ställning i Europa
PDF (Svenska)

How to Cite

Skrzypek, D. (2007). Debatten om svenskans ställning i Europa. Folia Scandinavica Posnaniensia, 7, 243–259. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10683

Abstract

Swedish EU-access in January 1995 triggered off a widespread linguistic debatę on the futurę of the Swedish language in the united Europę. Despite its status as one of the Union's ofRcial languages, Swedish is often referred to as a minority language threatened by English. The debatę mentions current language policies of the E U , linguistic and non-linguistic aspects of the influence of one language on another and presents a number of solutions strengthening the status of the weaker language. Both the arguments and proposals can be interesting as new accessions are awaited and the debatę on Europeanisation is present even in the Polish linguistics.

PDF (Svenska)

References

Aanderaa, Johs., 1989: Ideer og framtidsoppgäver for det nordiske spräksamarbeidet. I: Språk i Norden. Nordisk spraksekretariats skrifter. Oslo.

Anvisningar för översättningsarbetet. Delegationen för översättning av EG:s rogelverk. 1995.

Bucher, Anna-Lena & Jolkkonen, Lena, 1999: Nordiskt terminologinamarbetci EU. Föredrag vid symposiet ‘Nordens språk i EU1 1998 (särtryck),

Edgren, Häkan, 2000: Hot och verklighet. Om EU-svenskan som hotbild. 1: Melander, Björn (red.). Svenskan som EU-spräk. Uppsala.

Ehrenberg-Sundin, Barbro, 2000: Internationeilt klarspråksarbete - en grund for bättre EU-texter? I: Melander, Björn (red,). Svenskan som EU-språk. Uppsala.

Ekerot, Lars-Johan, 2000: Klar komplexitet. Om språkform och begriplighet vid översättning av forfattningstexter. I: Melander, Björn (red.). Svenskan som EU-spräk. Uppsala.

Förslag tili handlingsprogram ihr att främja svenska språket, 1998. Språkvård 2/98.

Gunnarsson, Britt-Louise, 1999: Svenska, English eller Deutsch - om språksituationen vid de svenska universiteten. Språkvård 4/99.

Henriksen, Carol, 1991: The Danish Language in the European Community, Papers from the Twelfth Scandinavian Conference of Linguistics. Reykjavik, University of Iceland.

Hyltenstam, Kenneth, 1999: Svenskan i minoritetsspråksperspektiv. I: Hyltenstam, Kenneth (red.). Sveriges sju inhemska språk - ett minoritetsspräksperspektiv. Lund.

Josephsson, Olle, 1997: Spräkförakt i EU? Språkvård 1/97.

Josephsson, Olle, 1999: Folk och spr&kvetare - om attityder till svenska spräket. Spräkvärd 2/99.

Karker, Allan, 1993: Dansk i EF. En situationsrapport om sproget. Nordisk spräksckretariats skrifter 16. K0benhavn.

Klarspråksbulletinen (http://www.justitie.regeringen.se).

Larsson, Kenneth, 1998: Svenskan i EU. Hur vi kan fråmja kvaliteten på de svenska EUtexterna. SOU 1998:114. Stockhom.

Melander, Björn, 1997: De små språken i den europeiska gemenskapen. I: Språk och stil 7.

Melander, Björn, 2000a: EU och svenskan - fördärv eller chans? I: Melander, Björn (red.). Svenskan som. EU-språk. Uppsala.

Melander, Björn, 2000b: EU:s språkpolitik - en mångfasetterad fråga. I: Melander, Björn (red.). Svenskan som EU-språk. Uppsala.

Melander, Björn, 2000c: Politikersvenska men tjänstemannaengelska. I: Melander, Björn (red.). Svenskan som EU-språk. Uppsala.

Murray, David, 1995: Brusselese: Confessions of a Perpetrator. I: Moderna Språk.

Mårtensson, Eva, 1988: Förändringar i 1900-talets svenska - en litteraturgenomgång. I: Mårtensson, Eva & Svensson, Jan: Offentlighetsstruktur och spr&kforiindring. Nordlund 14. Institutionen for nordiska språk. Lunds universitet. Lund.

Nordens spräk i EU, 1997. En rapport från Nordisk sprakråd, Oslo.

Publikationskandboken, 1997. Byrän for Europeiska gemenskapernas officiella publikationer. Luxemburg,

Simonsen, Dag, 1996: Nordens språk i EU:s Europa. Språkplanlegging og språkpolitikk mot Ar 2000. Nordisk språksekretariats rapport 22. Oslo.

Teleman, Ulf & Westman, Margareta, 1997: Behöver vi en nationeil språkpolitik? Språkudrd 2/97.

Teleman, Ulf & Westman, Margareta, 1999: Länge leve svenska språket? Språkvård 3/99.

Teleman, Ulf, 1989: Det nordiska samarbetet, Ideer och framtidsuppgifter. I: Språk i Norden. Nordisk spräksekretariats skrifter. Oslo.

Wellander, Erik, 1972: Riktig svenska. Solna.

Westerberg, Kjell, 1993: En samnordisk termbank — nu viktigare ån någonsin. I: Språk i Norden. Nordisk språksekretariats skrifter, Oslo.

Wiggen, Geirr, 1996: Majoritetsspräk og minoritetsspråk i et nordiskt perpektiv. I: Språk i Norden. Nordisk spräksekretariats skrifter. Oslo.

Wingstedt, Maria, 1998: Language Ideologies and Minority Language Policies in Sweden. En doktorsavhandling vid Stockholms Universitet.

Zimmer, Dieter E,, 1996: Annars dör det tyska spräket. SpräkvArd 3/96.

Downloads

Download data is not yet available.