Norsk Spräkforskning. I 1970- Og 80-Ära

Main Article Content

Kjell Ivar Vannebo

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Vannebo, K. I. (2007). Norsk Spräkforskning. I 1970- Og 80-Ära. Folia Scandinavica Posnaniensia, 3, 243-252. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11018
Section
Articles

References

 1. Askedal, J.O.: De moderne germanske språk - Hovedtrekk av en lingvistisk - typologislc og språkgeografisk inndeling, Norsk Lingvistisk Tidsskrift 1, Oslo 1990.
 2. Berge, K.L: Tekstnormers diakroni. Noen ideer til en sosio-tekstologisk teori om tekstnormendring. MINS 33, Stockholm 1990.
 3. Berge, K.L.: ‘Samtalen mellom Einar og Reiar’. Et Symptom på tekstnormendringer i 1700-tallets skriftkultur? - en sosiotekstologisk undersökelse av en tekstytring. Arkiv for nordisk filologi, 1991.
 4. Christoffersen, Marit: Setning og sammenhang. Syntaktiske studier i Magnus Lagabøters landslov, ADH-serien 65, Kristiansand 1993.
 5. Dyvik, H.: Grammatikk og empiri. En syntaktisk modell og dens forutsetninger. Universitetet i Bergen 1980:
 6. Fretlieim, T.: Demperen ‘nesten’. En pragmatisk studio. Maal og Minne 1979.
 7. Fretheim, T.: ‘Ego- dempere’ og ‘alter- dempere’. Maal og Minne 1981.
 8. Fretheim, T.: Intonal phrases and syntactic focus domains. Univ. of Trondheim Working Papers in Linguistics 6, 1988.
 9. Fretheim, T.: Hva menmer DU vs. Hva MENER du? Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 2, Oslo 1990.
 10. Faarlund, J.T.: Syntactic Change. Toward a Theory of Historical Syntax, Berlin-New York 1990: Mouton de Gruyter.
 11. Golden, A., MacDonald, K. og Ryen, E.: Norsk som fremmedsprak. Grammatikk, Oslo 1988: Universitetsforlaget.
 12. Grønvik, O.: Runene på Tunesteinen, Oslo 1981: Universitetsforlaget
 13. Grønvik, O.: Runene på Eggjasteinen. En hedensk gravinnskrift fra slutten av 600-tallet. Oslo etc. 1985: Universitetsforlaget.
 14. Hagland, J.R.: Riksstyring og språknorm. Spørsmalet om kongs-kanselliets rolle i norsk språkhistorie på 1200- og første halvdel av 1300-tallet. Oslo 1986: Novus.
 15. Hanssen, E., Hoel, T., Jahr, E.H., Rekdal, O. og Wiggen, G.: Oslomål. Prosjektbeskrivelse og syntaktisk analyse av oslomål med henblikk pa sosiale skilnader. Oslo 1978: Novus
 16. Hellan, L. og Koch-Christensen, K.: Topics in Scandinavian Syntax, Dordrecht 1986: D. Reidel Publishing Company.
 17. Hertzberg, F.: "-og denne Videnskab har man kaldet Grammatiken." Tre studier i skolegrammatikkens historie. Upubl. avhandling, Universitetet i Oslo 1990.
 18. Hovdhaugen, E. og Hertzberg, F.: Noen retninger i norsk språkvitenskap 1800-1850. Maal og Minne 1980.
 19. Hvenekilde, A.: "Hva gjør vi saa med arven?" En studie av abc-er og lesebøker utgitt til norsk morsmalsundervisning i Amerika. Upubl. avhandling, Universitetet i Oslo 1993.
 20. Jahr, E.H.: Talemålet i skolen. En studie av drøftinger og bestemmelser om muntlig språkbruk i folkeskolen (fra 1874 til 1925). Oslo 1984: Novus.
 21. Jahr, E.H.: Språkutviklinga etter 1814. I Johnsen (red.): Vårt eget språk, Oslo 1987: Aschehoug.
 22. Kristoffersen, G.: Aspects of Norwegian Syllable Structure. Universitetet i Tromsø 1991.
 23. Lie, S.: Innføring i norsk syntaks, l.utg. Oslo 1976: Universitetsforlaget.
 24. Lødrup, H.: Norske hypotagmer. En LFG-beskrivelse av ikke-verbale hypotagmer. Oslostudier i språkvitenskap 4, 1989: Novus.
 25. Mæhlum, B.: Dialektal sosialisering. En studie av barn og ungdoms spræklige strategier i Longyearbyen på Svalbard, Tromsø-studier i spräkvitenskap 12,1992: Novus.
 26. NOA norsk som andrespråk. Tidsskrift utg. ved ILF, Avd. for norsk som andrespråk og tolkeutdanning, Universitetet i Oslo, 1985-.
 27. Norsk Lngvistisk Tidsskrift, 1983-: Novus.
 28. Norsk språk i dagens samfunn. NAVF-innstilling, Oslo 1979.
 29. Omdal, H.: Med språket på flyttefot. Språkvariasjon og språkstrategier blant setesdøler i Kristiansand. Skrifter utg. av Inst, för nordiska språk vid Uppsala universitet 35, 1994.
 30. Rindal, M.: Ortografi, fonologi og morfologi i Sth. perg.fol. nr. 6 (Barlaams ok Josaphats saga), Oslo 1987: Novus.
 31. Rindal, M.: Norsk sprök 1350-1500. Gammalnorsk eller mellomnorsk? Eigenproduksjon 32, Bergen 1988. Opptrykt i Jahr/ Lorentz: Historisk spräk- vitenskap /Historical Linguistics, Oslo 1993: Novus.
 32. Spurkland, T.: En fonografematisk analyse av runematerialet fra Bergen. Upubl. avhandling, Oslo 1991.