Befolknin gsmobilitet og spräkendring

Main Article Content

Else Ryen

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ryen, E. (2007). Befolknin gsmobilitet og spräkendring. Folia Scandinavica Posnaniensia, 3, 253-265. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11028
Section
Articles

References

 1. Berggren, Brit 1989: Da Kulturen kom til Norge, Aschehoug.
 2. Bjørkavåg, Lise Iversen, Anne Hvenekilde og Else Ryen 1990: "Fagplaner og retningslinjer for undervisning i norsk som andrespråk" i Bjørkavåg, Lise Iversen, Anne Hvenekilde og Else Ryen (red.): "Men hva betyr det, leerer?" Norsk som andrespråk. Fagdidalitiske bidrag, Landslaget for norskundervisning (LNU)/Cappelen forlag.
 3. Bokmålsordboka. Definisjons- og rettskrivningsordbok, Universitetsforlaget 1993 (første utg. 1986).
 4. Bondeson, Ulla 1972: "Argot og kriminalisering" i Loman, Bengt (utg.): Språk och scimhälle, Liber läromedel, Lund
 5. Broch, Ingvild og Ernst Håkon Jahr 1981: Russenorsk - et pidginspråk i Norge, Novus forlag.
 6. Eckman, Fred R. 1977: "Markedness and the contrastive analysis hypothesis" i Language Learning Vol. 27, nr. 2.
 7. Hauge, An-Magritt 1989: Barn i grenseland. Spesialpedagogiske problemstillinger i migrasjonspedagogikk, Universitetsforlaget.
 8. Haugen, Einar 1975: Norsk i Amerika, Cappelen (første utg. 1939).
 9. Haugen, Einar 1969: The Norwegian Language in America. A study in bilingual behavior, 2nd. ed. Bloomington & London (1st ed. 1953).
 10. Hvenekilde, Anne (red.) 1994: Veier til kunnskap og deltakelse. Utviklingen av grunnskoletilbudet for spraklige minoriteter, Novus forlag.
 11. Jahr, Ernst Håkon 1987: "Spräkutviklingen etter 1814" i Egil Børre Johnsen (red.): Vårt eget språk, bind 1, Aschehoug.
 12. Kirke- og undervisningsdepartementet: Mønsterplan for grunnskolen (M87) Aschehoug forl.
 13. Kittredge, Richard and John Lehrberger 1982: Sublanguage. Studies of Language in Restricted Semantic Domains, Walter de Gruyter & Co.
 14. Kommunal- og arbeidsdepartementet 1987-88: Stortingsmelding nr 39 Om innvandringspolitikken.
 15. Lie, Branka M. 1993: "Avvik i morsmålet på grunn av innflytelse fra norsk språk i Anne Golden og Anne Hvenekilde (red.): Rapport fra det andre forskersymposiet om Nordens språk som andrespråk i Oslo den 19.-20. mars 1993, Avdeling for norsk som andrespråk, Instiutt for lingvistiske fag, Universitetet i Oslo.
 16. Lundeby, Einar 1994: "Fremmedord - hva gjør vi med dem?" i Einar Lundeby: Norsk og nordisk. Femten studier i språkhistorie og språknormering. Festskrift på 80-årsdagen 3. oktorber 1994. Redigert av Ernst Håkon Jahr og Geirr Wiggen, Novus forlag.
 17. Magga, Ole Henrik 1991. "Samisk språkhistorie" i Trond Andresen, Kari Haave, ElsenRyen, Geir Vestheim: Spräkboka., Det norske samlaget.
 18. Nordenstam, Kerstin 1979: Svenskan i Norge. Språklig variation hos svenska invandrare i Bergen, Acta Universitatis Gothoburgensis.
 19. Papazian, Eric: "Skal det vaere noe vindus-skitt?" Om sammenblanding av sje- og kjelydene blant barn og ungdommer" i Språklig samling nr. 2/1994 (En kortere versjon av artikkelen, med samme tittel, i Språknytt, Meldingsblad for norsk språkråd nr. 2/94).
 20. Skaaden, Hanne 1989: Morsmålet i "Diaspora". En Studie av den språklige produksjonen til syv jugoslaviske bam, oppvokst i Norge - med serbokroatisk som morsmål. Hovedoppgave i serbokroatisk. Slavisk-baltisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 21. Spurkland, Teije 1987: "Språkutvikling før 1814" i Egil Børre Johnsen (red.): Vårt eget språk, bind 1, Aschehoug.
 22. Statistisk ärbok 1994, Statistisk Sentralbyrå.
 23. Torp, Arne 1994: "Saigs Innspurt hos Drammens Hytta med Gammel Ost og Krum Kaga" i Klassekampen 8. oktober 1994.
 24. Türker, Emel 1993: "Fremmedord Bilmiyom" A Sociolinguistic study of second genereration immigrant Turkish in Norway, M.A. Thesis Submitted to the Departments of Linguistics, University of Oslo.
 25. Aasheim, Stine C. 1993: "Byvankerslang" i NOA - norsk som andrespråk, nr. 16, Institutt for lingvistiske fag, Avdeling for norsk som andrespråk og tolkeutdanning, Universitetet i Oslo.