Befolknin gsmobilitet og spräkendring
PDF (Norsk Bokmål)

How to Cite

Ryen, E. (2007). Befolknin gsmobilitet og spräkendring. Folia Scandinavica Posnaniensia, 3, 253–265. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11028
PDF (Norsk Bokmål)

References

Berggren, Brit 1989: Da Kulturen kom til Norge, Aschehoug.

Bjørkavåg, Lise Iversen, Anne Hvenekilde og Else Ryen 1990: "Fagplaner og retningslinjer for undervisning i norsk som andrespråk" i Bjørkavåg, Lise Iversen, Anne Hvenekilde og Else Ryen (red.): "Men hva betyr det, leerer?" Norsk som andrespråk. Fagdidalitiske bidrag, Landslaget for norskundervisning (LNU)/Cappelen forlag.

Bokmålsordboka. Definisjons- og rettskrivningsordbok, Universitetsforlaget 1993 (første utg. 1986).

Bondeson, Ulla 1972: "Argot og kriminalisering" i Loman, Bengt (utg.): Språk och scimhälle, Liber läromedel, Lund

Broch, Ingvild og Ernst Håkon Jahr 1981: Russenorsk - et pidginspråk i Norge, Novus forlag.

Eckman, Fred R. 1977: "Markedness and the contrastive analysis hypothesis" i Language Learning Vol. 27, nr. 2.

Hauge, An-Magritt 1989: Barn i grenseland. Spesialpedagogiske problemstillinger i migrasjonspedagogikk, Universitetsforlaget.

Haugen, Einar 1975: Norsk i Amerika, Cappelen (første utg. 1939).

Haugen, Einar 1969: The Norwegian Language in America. A study in bilingual behavior, 2nd. ed. Bloomington & London (1st ed. 1953).

Hvenekilde, Anne (red.) 1994: Veier til kunnskap og deltakelse. Utviklingen av grunnskoletilbudet for spraklige minoriteter, Novus forlag.

Jahr, Ernst Håkon 1987: "Spräkutviklingen etter 1814" i Egil Børre Johnsen (red.): Vårt eget språk, bind 1, Aschehoug.

Kirke- og undervisningsdepartementet: Mønsterplan for grunnskolen (M87) Aschehoug forl.

Kittredge, Richard and John Lehrberger 1982: Sublanguage. Studies of Language in Restricted Semantic Domains, Walter de Gruyter & Co.

Kommunal- og arbeidsdepartementet 1987-88: Stortingsmelding nr 39 Om innvandringspolitikken.

Lie, Branka M. 1993: "Avvik i morsmålet på grunn av innflytelse fra norsk språk i Anne Golden og Anne Hvenekilde (red.): Rapport fra det andre forskersymposiet om Nordens språk som andrespråk i Oslo den 19.-20. mars 1993, Avdeling for norsk som andrespråk, Instiutt for lingvistiske fag, Universitetet i Oslo.

Lundeby, Einar 1994: "Fremmedord - hva gjør vi med dem?" i Einar Lundeby: Norsk og nordisk. Femten studier i språkhistorie og språknormering. Festskrift på 80-årsdagen 3. oktorber 1994. Redigert av Ernst Håkon Jahr og Geirr Wiggen, Novus forlag.

Magga, Ole Henrik 1991. "Samisk språkhistorie" i Trond Andresen, Kari Haave, ElsenRyen, Geir Vestheim: Spräkboka., Det norske samlaget.

Nordenstam, Kerstin 1979: Svenskan i Norge. Språklig variation hos svenska invandrare i Bergen, Acta Universitatis Gothoburgensis.

Papazian, Eric: "Skal det vaere noe vindus-skitt?" Om sammenblanding av sje- og kjelydene blant barn og ungdommer" i Språklig samling nr. 2/1994 (En kortere versjon av artikkelen, med samme tittel, i Språknytt, Meldingsblad for norsk språkråd nr. 2/94).

Skaaden, Hanne 1989: Morsmålet i "Diaspora". En Studie av den språklige produksjonen til syv jugoslaviske bam, oppvokst i Norge - med serbokroatisk som morsmål. Hovedoppgave i serbokroatisk. Slavisk-baltisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Spurkland, Teije 1987: "Språkutvikling før 1814" i Egil Børre Johnsen (red.): Vårt eget språk, bind 1, Aschehoug.

Statistisk ärbok 1994, Statistisk Sentralbyrå.

Torp, Arne 1994: "Saigs Innspurt hos Drammens Hytta med Gammel Ost og Krum Kaga" i Klassekampen 8. oktober 1994.

Türker, Emel 1993: "Fremmedord Bilmiyom" A Sociolinguistic study of second genereration immigrant Turkish in Norway, M.A. Thesis Submitted to the Departments of Linguistics, University of Oslo.

Aasheim, Stine C. 1993: "Byvankerslang" i NOA - norsk som andrespråk, nr. 16, Institutt for lingvistiske fag, Avdeling for norsk som andrespråk og tolkeutdanning, Universitetet i Oslo.