Det ambivalente kvindebillede i danske ordsprog
pdf

Keywords

ordsprog
danske ordsprog
kvindebillede
den sproglige verdensanskuelse
Danish proverbs
woman's image
the linguistic worldview
Danish/Nordic paremiology

How to Cite

Archutowski, T. (2020). Det ambivalente kvindebillede i danske ordsprog. Folia Scandinavica Posnaniensia, 27, 4–13. https://doi.org/10.2478/fsp-2019-0004

Abstract

The aim of the paper is to identify the image of a woman coded in Danish proverbs. The basis of my research is the assumption that proverbs convey knowledge of how societies perceive the reality and that proverbs are used as interpretative mechanisms. This is mainly achieved thanks to the repetitive nature of proverbs. Simultaneously proverbs force certain perception of the world upon societies and promote certain values.
The image of a woman in the Danish language is composed by two stereotypes, a negative and a positive one. The image is a combination of contradictions. On one hand there is admiration for features such as care, motherhood, life experience and, hard work, but on the other hand women are submitted to discrimination and harsh social pressure. Women are depicted as talkative, dominating, evil, vain, unpredictable, unrestrained. They face pressure to get married, take good care of their looks, or be exemplary housewives. The analysis of Danish proverbs gives a possibility to observe how much women’s social status, character and the perception of women by the society have changed throughout the centuries and how these changes have influenced the language we use and the reality that the language depicts.

https://doi.org/10.2478/fsp-2019-0004
pdf

References

Bartmiński, J. (2001). O Językowym obrazie świata Polaków końca XX wieku. I: S. Dubisz., S. Gajda (red.), Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju (s. 27–53). Warszawa: DW Elipsa.

Bartmiński, J. (2012). Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej- Curie.

Bartmiński, J., Panasiuk J. (1993). Stereotypy Językowe. I: J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. II (s. 363–387). Wrocław: “Wiedza o kulturze”.

Bock, P. K. (1992). World View and Language. I: W. Bright (ed.-in-chief), International Encyclopedia of Linguistics vol. 4 (p. 248–251). New York: Oxford University Press.

Bogucka, M. (2006). Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI. Warszawa.

Hansen, A. (1944). Peter Syvs Danske Ordsprog. København: Ejner Munksgaards Forlag.

Hoffman, T. (2013). Hvordan opstår et ordsprog? Hentet fra: https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvordan-opstar-et-ordsprog (14.07.2019)

Kjær, I. (1993). Gode ord er bedre end guld. Om ordsprogs art og brug. I: H. Blicher (red.), Gode ord er bedre end guld. Ordsprog i perspektiv (s. 11–17). København: Rundetårns Forlag.

Kjær, I., Holbek, B. (1989). Ordsprog i Danmark 4000 ordsprog fra skrift og tale gennem 600 år. København: Jørgen Paludans Forlag.

Kragh, O. (2017). Talemåder og ordsprog fra hele verden. København: Lindhardt og Ringhof Forlag A/S.

Kristensen, E.T. (1890). Danske ordsprog og mundheld, skjæmtsprog, stedlige talemåder, ordspil og samtaleord. Kjöbenhavn: Gyldendalske Boghandel.

Kristiansen, K. (2012). Danske Ordsprog. Rødovre: Askholms Forlag.

Piętkowa, R. (2007). Językowy obraz świata i stereotypy a nauczanie języka polskiego. I: A. Achtelik, J. Tambor (red.), Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego (s. 85–104). Katowice: Wyd. Gnome.

Politikens Nudansk Ordborg. (2005). København: Politikens Forlagshus A/S.

Puzynina, J. (1992). Język wartości. Warszawa: PWN.

Rasmussen, H.V. (1920). Danske Ordsprog. København: G.E.C. GAD.

Ravn, K. S. (2017). Indledning til Danske Ordsprog og Mundheld, samlede og ordnede af Nik. Fred. Sev. Grundtvig. Hentet fra: http://www.xn--grundtvigsvrker-7lb.dk/tekstvisnig/ 10300/0# {%220%22:0,%22k%22:16,%22v0%22:0} (25.11.2019)

Schaff, A. (1981). Stereotypy a działania ludzkie. Warszawa: Książka i Wiedza.

Scheuer, J. (1998). På catwalk med 3x3 matrix. Nydanske Studier & Almen Kommunikationsteori 24, 97–122. Hentet fra: https://www.nys.dk/article/view/13399/11406 (25.11.2019).

Skuza, S. (2012). Stereotypowy obraz kobiety w paremiach oraz frazeologii polskiej i włoskiej. Poznań: Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula Sp. z o.o.

Wysoczański, W. (2006). Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych. Na materiale wybranych języków. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.