Äldre and Yngre Västgötalagen – some linguistic evidence

Main Article Content

Dominika Skrzypek

Abstract

The article studies two of the oldest Swedish texts, the legal codices from the province of Västergötland, Äldre Västgötalagen (ÄVL), dated at 1225 and Yngre Västgötalagen (YVL), dated at ca 1280. The younger of the texts is a continuation of the older one and includes several additions. The texts are compared with particular respect to the nominal categories – the developing definiteness and thedeclining case. In particular, the definite forms are studied in much detail. The results confirm an earlier hypothesis that the younger text is based on a copy of the older one different from the one in our possession today. Also, it substantiates the claim that this missing original was more archaic than the one surviving today.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Skrzypek, D. (2009). Äldre and Yngre Västgötalagen – some linguistic evidence. Folia Scandinavica Posnaniensia, 10, 205-218. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3593
Section
Linguistics

References

  1. Cederschiöld, Gustaf. 1898. Om några ställen i Äldre Västgötalagen (= Göteborgs högskolas årsskrift, 4:3). Göteborg.
  2. Collin, H. S. & C. J. Schlyter. 1827. Corpus iuris sueo-gotorum antiqui. Samling af Sweriges gamla lagar. Första bandet. Westgötalagen. Codex iuris vestrogotici. Stockholm: Haeggström.
  3. Friesen, Otto von. 1904. Vår äldsta handskrift på fornsvänska (= Skrifter utgivna av K. Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala, 9:3). Uppsala.
  4. Holmbäck, Åke & Elias Wessén. 1979. Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar. 2:a uppl. Stockholm: AWE/Geber.
  5. Larm, Karl. 1936. Den bestämda artikeln i äldre fornsvenska. Stockholm: Bonnier.
  6. Pipping, Hugo. 1910–1915. Fornsvenskt lagspråk I–V. Studier i Nordisk Filologi. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.
  7. Sjöros, Bruno. 1914–22. Studier över fornvästgötska lagtexter 1–6. Studier i Nordisk Filologi. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.
  8. Skrzypek, Dominika. 2005. The decline of the nominal inflection in Old Swedish. Loss of the dative case. (= Nordlund, 26; Småskrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk). Lund: Lunds universitet.