Om å vandre i Kristiania og Oslo. Byen i Knut Hamsuns Sult (1890) og Jan Kjærstads Rand (1990)
PDF (Norsk Bokmål)

Keywords

byen
Knut Hamsun
Jan Kjærstad
Kristiania
Oslo
flanør
fremmedgjøring
topografi
modernitet
modernity
topography
alienation
flâneur
city

How to Cite

Tunkiel, K. (2010). Om å vandre i Kristiania og Oslo. Byen i Knut Hamsuns Sult (1890) og Jan Kjærstads Rand (1990). Folia Scandinavica Posnaniensia, 11, 77–86. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3616

Abstract

The purpose of the paper is to compare the images of Oslo, formerly Kristiania, in two Norwegian novels, Hunger (1890) by Knut Hamsun and Rand (Brink, 1990) by Jan Kjærstad. The analysis is based on the fact that the main characters in both works wander around the Norwegian capital. Following problems are discussed in the paper: the protagonists’ relation to the city and the other, their alienation and similarity with the classical figure of the flâneur. The topography of the city in both novels and the role it plays for the main characters is also shortly described.
PDF (Norsk Bokmål)

References

Aspen, Jonny. 1997. På sporet av Oslo. I: Aspen, Jonny & John Pløger (red.). På sporet av byen. Lesninger av senmoderne byliv. Oslo: Spartacus, s. 350-382.

Benjamin, Walter. 1971. Das Paris des Second Empire bei Baudelaire. Berlin - Weimar: Aufbau-Verlag.

Bull, Francis. 1918. Fra litteraturen om Kristiania. Kristiania. Kristiania: Cappelens Forlag,

s. 39-66.

Christiansen, Atle. 1990. Jan Kjærstad 1990. Dag og Tid 41, 11.oktober, i: Rottem, Øsytein (red.). 2002. Jan Kjærstad: et forfatterhefte. Oslo: Biblioteksentralen, (sidenumre mangler).

Eggen, Einar. 1979. Mennesket og tingene. I: Rottem, Øystein (red.). Søkelys på Knut Hamsuns 90-års diktning. Oslo - Bergen - Tromsø: Universitetsforlaget, s. 55-76.

Hamsun, Knut. 2006. Sult. I: Hamsuns beste ungdomsverker. Oslo: Gyldendal.

Kjærstad, Jan. 1990. Rand. Oslo: Aschehoug.

Linneberg, Arild. 2000. Hamsun og byen: Tigerstaden og det transgressive. Om romanpoetikken i Sult. Prosopopeia 1, s. 53-58.

Loska, Krzysztof. 1998. Flâneur jako metafora współczesnej kultury. I: Gwóźdź, Adam & Sław Krzemień-Ojak (red.) Intermedialność w kulturze końca XX wieku. Białystok: Trans Humana, s. 41-48.

Michelsen, Per Arne. 1996. Randbemerkninger. Nordica Bergensia 11, s. 67-79.

Pløger, John. 2001. Byens språk. Oslo: Spartacus.

Poe, Edgar Allan. 2008. The Man of the Crowd. I: Selected Tales. Oxford: Oxford University Press.

Rottem, Øystein. 2002. ”Det moderne livs dypeste problemer.” Simmel, Hamsun og det urbane. Hamsun og fantasiens triumf. Oslo: Gyldendal, s. 43-66.

Selboe, Tone. 1999. Byens betydning i Sult. I: Arntzen, Even et al. (red.) Hamsun i Tromsø II: rapport fra den 2. internasjonale Hamsun-konferanse 1999. Hamarøy: Hamsun-selskapet, s. 133-153.

Selboe, Tone. 2002. By og fortelling i Knut Hamsuns Sult. I: Uecker, Heiko (red.) Neues zu Knut Hamsun. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 99-113.

Szulc, Katarzyna. 2009. Voldens estetikk i fire nyere norske romaner i lys av Thomas de Quinceys idé om mord som kunst. Masteroppgave skrevet ved Katedra Skandynawistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Poznań.