Temporalpräpositionen in Polsk-dansk Ordbog von Jan A. Nowak
PDF (Deutsch)

Keywords

Präposition
Übersetzungsäquivalent
Wörterbucheinträge
Lexikographie
preposition
translation equivalent
dictionary entries
lexicography

How to Cite

Jarosz, J. (2010). Temporalpräpositionen in Polsk-dansk Ordbog von Jan A. Nowak. Folia Scandinavica Posnaniensia, 11, 101–122. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3618

Abstract

This paper presents results of a research study the objective of which was to analyse entries of Polish temporal propositions and their Danish equivalents. Having considered specific features of the examined class of words, the following three parameters were chosen as quality references: number of exemplary phrases, number of Danish preposition equivalents and order of examples given in the entry. Excerpts of dictionary articles were additionally compared with results of other translation confrontation.

PDF (Deutsch)

References

QUELLEN

ASz = Szczypiorski, Andrzej. 1989. Msza za miasto Arras. Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW; Ders. 1990. En messe for byen Arras, übers. von Runa Kildegaard Klukowska. Købehnavn: Hekla.

MD = Dąbrowska Maria. 1973. Ludzie stamtąd. Warszawa: Czytelnik; Ders. 1960. Nat over verden og andre noveller, übers. von Jens Ørnsbo. Købehnavn: Aschehoug.

Nowak, Jan A. 2007. Dansk-polsk ordbog. Købehnavn: Gyldendal.

RB= Bratny Roman. 1968. Kolumbowie rocznik dwudziesty. Warszawa: PIW; Ders. 1962. Døden for første gang, übers. von Edith Frey. København: Gyldendal.

WSR= Reymont, Władysław Stanisław. 1973. Chłopi. Bd. I-II. Warszawa: PIW; Ders. 1959. Bønderne, Bd.1. Høsten, übers. von Valdemar Rørdam, København: Borgens Forlag.

BIBLIOGRAPHIE

Ayivi, Christian Kodzo. 2000. Zweisprachige Lexikographie: zur Adaptation von Wissen in ewe-deutschen und deutsch-ewe Wörterbüchern. Münster-New York-München-Berlin: Waxmann.

Bajor, Kazimierz. 1990. Rosyjskie konstrukcje temporalne z przyimkiem (na tle polskim). In: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica 22. Łódź: Wyd. UŁ.

Engelberg, Stefan & Lothar, Lemnitzer. 2004. Lexikographie und Wörterbuchbenutzung. Tübingen: Stauffenburg Verlag.

Golanowska, Małgorzata. 1993. Funkcje przyimka w różnych odmianach współczesnej polszczyzny. In: Grzegorczykowa, Renata & Zofia, Zaron (Hg.): Studia semantyczne. Warszawa: Wydawnictwa UW, S. 219-243.

Jarosz, Józef. 2007a. Niemieckie ekwiwalenty tłumaczeniowe polskich przyimków we frazach temporalnych. Wrocław: Atut.

Jarosz, Józef. 2007b. O wykorzystaniu translacji przekładowej w leksykografii. In: Dolnik, Juraj, Zuzana Bohušová & Anita Huťková (Hg.): Translatólogia a jej súvislosti 2. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, S. 47-57.

Jarosz, Józef. 2008a. Duńskie ekwiwalenty tłumaczeniowe polskich przyimków we frazach temporalnych. Wrocław: Atut.

Jarosz, Józef. 2008b. Hasła przyimkowe w słownikach frekwencyjnych. In: Szczęk, Joanna (Hg.); Roczniki Naukowe XIV 2008. Języki obce z. 4. Wałbrzych: Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa. S. 61-68.

Jarosz, Józef. 2010. Zur lexikographischen Erfassung der Temporalpräpositionen in zwei größten polnisch-deutschen Wörterbüchern (aus der Benutzerperspektive). In: Studia Germanica Gedanensia nr 23/2010. Gdańsk: Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, S. 237-256.

Lachur, Czesław. 1985. Relacje semantyczno-syntaktyczne temporalnych konstrukcji składniowych w języku rosyjskim i polskim (czas relatywny). Opole: Wyd. WSP.

Milewska, Beata. 2003a. Słownik polskich przyimków wtórnych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Milewska, Beata. 2003b. Przyimki wtórne we współczesnej polszczyźnie. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Przybylska, Renata. 1985. Znaczenia temporalne polskich przyimków. In: Polonica XI. Kraków: Wydawnictwo IJP PAN, S. 77-117.

Przybylska, Renata. 2002. Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej. Kraków: Universitas.

Wiegand, Herbert Ernst. 1990. Die deutsche Lexikographie der Gegenwart. In: Hausmann, Franz Josef et al. (Hg.): Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. Ein Internationales Handbuch zur Lexikographie. Zweiter Teilband. Berlin-New York: de Gruyter, S. 2100-2246.

Zgółkowa, Halina. 1980. Funkcje syntaktyczne przyimków i wyrażeń przyimkowych we współczesnej polszczyźnie mówionej. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.