Idiomer som står mitt hjerte nær. En korpusbasert analyse av utvalgte idiomer med komponent 'hjerte' i norsk

Main Article Content

Elżbieta Dziurewicz

Abstract

The article presents an exemplary corpus-based analysis of selected Norwegian idioms in order to gain insight into their theory and actual use. The analysis comprises nine frequent idioms with the component 'heart'. First, each idiom is analyzed using the Leksikografisk bokmålskorpus and Oslo-korpuset av taggende norske tekster in terms of: frequency, possible variants and modifications. Next, the results are compared with the lexicographic description from Norwegian dictionary Bokmålsordboka. The main purpose of this chapter is thereby to show the potential of the corpus-based approach in the studies of idiomatic expressions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Dziurewicz, E. (1). Idiomer som står mitt hjerte nær. En korpusbasert analyse av utvalgte idiomer med komponent ’hjerte’ i norsk. Folia Scandinavica Posnaniensia, 18, 4-16. https://doi.org/10.1515/10.1515/fsp-2015-0015
Section
Linguistics

References

 1. Braaten, S. (2012). Phraseologismen im Norwegischen und Deutschen. Eine vergleichende Untersuchung von Bedeutung, Herkunft und Gebrauch etwa 3000 mehrwortiger semantischer Einheiten. Oslo: Universitetet i Oslo.
 2. Burger, H. (et al.). (1982). Handbuch der Phraseologie. Berlin: de Gruyter.
 3. Clausen, U. (1996). Idiom i bruk. I: Språket lever! Festskrift till Margareta Westman den 27 mars 1996. Stockholm: Svenska språknämnden, 36-42.
 4. Cowie Anthony (et al.). (1998). Phraseology. Theory, Analysis, and Applications. Oxford: Clarendon Press.
 5. Dobrovol'skij, D. (1988). Phraseologie als Objekt der Universalienlinguistik. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie.
 6. Donalies, E. (2009). Basiswissen Deutsche Phraseologie. Tübingen: Narr Francke.
 7. Dziurewicz, E. (2015). Korpusbasierte Analyse der Phraseologismen im Deutschen am Beispiel des phraseologischen Optimums für DaF. Hamburg: Kovac Verlag.
 8. Finnøy, K. F. (2012). «Man kan ikke se gjennom fingrene uten UV-stråling». En kvantitativ forskningsstudie av idiomforståelsen hos ungdommer med norsk som morsmål. Masteravhandling i nordisk språkvitenskap ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
 9. Fleischer, W. (1997). Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
 10. Gläser, R. (1998). The Stylistic Potential of Phraseological Units in the Light of Genre Analysis. I: A. Cowie (red.): Phraseology. Theory, Analysis, and Applications (s. 125-143). Oxford: Clarendon Press.
 11. Golden, A. (2001). Hvem er det som har hodet fullt av ideer, hjertet på riktig sted, tager hånd om de lovende studentene og har beina godt plantet på jorda? Menneskets kropp som kildedomene i metonymiske og metaforiske uttrykk. I: A. Golden, H. Uri: Andrespråk, tospråklighet, norsk. Festskrift til Anne Hvenekildes 60-årsdag (s. 1-15). Unipub, Oslo.
 12. Horbowicz, P. (2009). Varmt hjerte og kaldt blod. En kontrastiv analyse av uttrykk for følelser basert på indre organer og kroppsvæsker i polsk og norsk. I: Folia Scandinavica Posnaniensia, vol. 10, 169-180.
 13. Horbowicz, P. (2005). Kroppsdeler i følelsers tjeneste – en kognitiv analyse av faste uttrykk med kroppsdeler i norsk og polsk. Poznań: Masteroppgave ved Adam Mickiewicz Universitet.
 14. Prušková, J. (2013). Kroppslige idiomer i russisk, norsk og tsjekkisk. Med varmt hjerte og kaldt hode. Oslo: Universitet i Oslo.
 15. Ptashnyk, S. (2009). Phraseologische Modifikationen und ihre Funktionen im Text. Eine Studie am Beispiel der deutschsprachigen Presse. Essen: Schneider Verlag Hohengehren.
 16. Sköldberg, E. (2006): Idiom och semantisk variation - i autentiskt språkbruk och i ordböcker. I: Nordiske Studier i Leksikografi 8 Rapport fra konference om leksikografi i Norden Sönderborg 24.-28. maj 2005. 359-371
 17. Sköldberg, E. (2004). Korten på bordet. Innehållsmässig och uttrycksmässig variation hos svenska idiom. Doktorgradsavhandling. Göteborg: Göteborgs universitet.
 18. Sköldberg, E. (2001): Lever idiomen i svenska ordböcker sitt eget liv? I: Nordiska Studier i Lexikografi 5. Rapport från Konferens om lexikografi i Norden, Göteborg 27.-29. maj 1999. 344-356.
 19. Sköldberg, E. (1999). Varianter av idiom. Förhandlingar vid Tjugotredje sammankomsten för svenskans beskrivning, Göteborg 15-16 maj 1998. Lund: Lund University Press. 384-392.
 20. Szymańska, O. (2010). Konseptualisering av rommet hos polske norskinnærere – utfordringer og diagnoser. En korpusbasert studie med i og på i fokus. Upublisert doktorgrads¬avhandling ved Adam Mickiewicz Universitet, tilgjengelig på repozytorium.amu.edu.pl
 21. With, L. (2007). Idiomer under lupen. En teoretisk-empirisk studie av idiomatiske uttrykk i norsk. Oslo: Universitetet i Oslo.
 22. Wray, A. (2002). Formulaic Language and the Lexicon. Cambridge: Cambridge University Press.