Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Długość: maksymalna długość artykułu (wraz z bibliografią, przypisami i załącznikami) nie powinna przekraczać 45.000 znaków ze spacjami (ok. 15 stron).
 • Teksty muszą zostać nadesłane w formacie Microsoft Word lub kompatybilnym (.doc, .docx, .odt) wraz z dołączonym plikiem .pdf.
 • Abstrakt: artykuły muszą zawierać co najmniej jeden abstrakt napisany w języku artykułu (do 1,000 znaków); inne języki są mile widziane.
 • Każdy artykuł powinien mieć następujący format:
  - tytuł
  - abstrakt
  - słowa kluczowe
  - treść
  - bibliografia.
 • Tekst powinien być wyjustowany (wyrównany do lewej i prawej) i podzielony na sekcje z wyróżnionymi śródtytułami.
 • Podstawowy krój pisma: Times New Roman 12 pt
 • Dłuższe cytaty: (dłuższe niż dwie linie) powinny zostać wyróżnione z głównego tekstu poprzez użycie czcionki 11 pt, wcięcia z prawej i lewej i pojedynczej interlinii; cytowania powinny być zawarte w tekście (nie w przypisach!) zgodnie z poniższym modelem:
  (autor rok: strona/y), np. (Koutny 2012: 58).
 • Bibliografia: wysunięty pierwszy wiersz (hanging indentation), w kolejności alfabetycznej, imię podane pełne lub jako inicjał z kropką – konsekwetnie w całej bibliografii
   
  a. monografie [tytuł książki kursywą]
   
  Galor, Z. i Pietiläinen, J. 2015: UEA en konscio de Esperantistoj. Dobrichovice (Praha): Kava-Pech.
   
  b. rozdziały w monografii [tytuł książki kursywą]
   
  Koutny, Ilona 2010: Esperantlingva bildo de la mondo. W: Blanke, Detlev & Lins Ulrich (red.): La arto labori kune: festlibro por Humphrey Tonkin . Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio. 290–305.
   
  c. artykuły w czasopiśmie [tytuł czasopisma kursywą]
   
  Fettes, M. 1996: The Esperanto community: A quasi-ethnic linguistic minority? Language Problems and Language Planning 20(1): 53–59.

   

 • Notka biograficzna: prosimy w zakładce "Wprowadź metadane" --> "Edytuj współautora" dołączyć krótką notkę biograficzną (preferowany jęz. angielski) zgodnie z podanym modelem: nazwisko, imię – stopień/tytuł zawodowy/naukowy, stanowisko, afiliacja (katedra/instytut, wydział, uniwersytet), adres email, ORCID (obligatoryjny)
   
  przykład
   
  Jan Wieczorek – PhD, assistant professor; Department of Cognitive Science, Institute of Philosophy, Kazimierz Wielki University
  email@email.edu, 0000-0002-1825-0097

Wytyczne dla autorów

Zachęcamy do nadsyłania artykułów napisanych po polsku, angielsku, francusku, niemiecku lub w języku esperanto.
 
Przyjmujemy artykuły wcześniej niepublikowane.
 
Nadesłane teksty muszą być zgodne ze wskazówkami redakcyjnymi. Artykuły, które nie są zgodne z wytycznymi zostaną odesłane autorom do poprawy.
 
Nadsyłając zgłoszenia, Autorzy zgadzają się na to, że artykuły w niniejszym czasopiśmie są publikowane w otwartym dostępie (Open Access) i podlegają licencji Creative Commons w wersji 4.0 BY-NC-ND.

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzone w tej witrynie czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym celu ani żadnej innej stronie.