O znaczeniu czasowników funkcyjnych. Węgierskie konstrukcje z czasownikami funkcyjnymi w ramach systemu konstrukcji czasownikowych o znaczeniu metaforycznym
PDF (English)

Słowa kluczowe

light verbs
light verb constructions
semantic change
semantic integration
metaphorization
metaphorical meaning

Jak cytować

Hrenek, Éva. (2020). O znaczeniu czasowników funkcyjnych. Węgierskie konstrukcje z czasownikami funkcyjnymi w ramach systemu konstrukcji czasownikowych o znaczeniu metaforycznym. Język. Komunikacja. Informacja, (14), 14–32. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22631

Abstrakt

Konstrukcje z czasownikami funkcyjnymi (LVC, „light verb constructions”) stanowią szczególną kategorię w ramach systemu konstrukcji czasownikowych posiadających znaczenia metaforyczne, ponieważ ich semantyka jest przede wszystkim zdeterminowana nie przez czasownik, ale przez jego argument rzeczownikowy, która na ogół funkcjonuje jako dopełnienie. Jednakże kategoria LVC jest daleka od jednorodności. Cel niniejszej pracy jest dwojaki. Po pierwsze, staram się odpowiedzieć na pytanie o zróżnicowanie, które znajdujemy w kategorii LVC. Po drugie, analizuję strukturę semantyczną węgierskiego czasownika köt ‘wiązać’, aby dowiedzieć się, jak LVC z udziałem tego czasownika mogą być włączone do systemu konstrukcji czasownikowych o znaczeniu metaforycznym. Poprzez badanie sprawdzonych, rzeczywistych przykładów staram się również podkreślić fakt, że (w przeciwieństwie do popularnego założenia w literaturze specjalistycznej) elementy czasownikowe LVC nie mogą być uważane za elementy „bez znaczenia”. Choć ich znaczenie jest w mniejszym lub większym stopniu abstrakcyjne, nie są one bynajmniej semantycznie „puste”; co więcej, ich znaczenie nie jest koniecznie i wyłącznie „gramatyczne”.

PDF (English)