Notatki z (nie)przegranej rewolucji. Uwagi na marginesie pism Róży Luksemburg z lat 1905-1906

Main Article Content

Kamil Piskała

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest próbą zaprezentowania kilku refleksji na temat pism Róży Luksemburg z okresu pierwszej rewolucji rosyjskiej (1905-1906). Rozważam opinię Luksemburg na temat historycznego znaczenia tej rewolucji, a także omawiam prowadzoną przez nią analizę walki klasowej. Opis form walki klasowej i jej dynamiki stanowi najważniejszy i najciekawszy moment pism Róży Luksemburg z tego czasu. Podkreśla ona znaczenie poczucia rewolucyjnej wolności, a także dokonującą się podczas rewolucji zmianę świadomości proletariatu. Proponuje ona również inspirującą dialektykę łączącą przegrane bunty i rewolucje z ostatecznym zwycięstwem ruchu socjalistycznego. Uważam, że proponowana przez nią optyka może być użyteczna w badaniu współczesnych walk społecznych (np. „arabska wiosna”, ruch „Occupy!”) i pomocna podczas poszukiwania nowych form organizacji dla radykalnych ruchów emancypacyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
FILOZOFKA POLITYKI
Biogram autora

Kamil Piskała, Katedra Najnowszej Historii Polski UŁ

Kamil Piskała (ur. 1988) – doktorant w Katedrze Najnowszej Historii Polski UŁ; studiuje również politologię w ramach MISH. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii polskiej lewicy XIX i XX wieku, symbolicznych aspektów funkcjonowania ruchu robotniczego, a także tradycji środkowoeuropejskiego marksizmu. Ponadto zajmuje się dziejami polskiej międzywojennej myśli politycznej, teoriami rewolucji oraz peryferyjnymi dyskursami modernizacyjnymi pierwszej połowy XX stulecia. Młodość spędza zgarbiony nad zakurzonymi papierami w archiwum albo starymi książkami w bibliotecznych czytelniach. Związany z łódzkim klubem „Krytyki Politycznej”, w „Praktyce Teoretycznej” redaktor tematyczny w zakresie nauk historycznych.

Bibliografia

 1. Badiou A. 2010. The Communist Hypothesis. London-New York: Verso.
 2. Donald M. 1993. Karl Kautsky and the Russian Marxists 1900-1924. Yale: Yale University Press.
 3. Figes O. 2009. Tragedia narodu: rewolucja rosyjska 1891-1924. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 4. Ilkowski F. 2012. Rewolucja według Róży Luksemburg. W Lewica polska t. 1: Koncepcje i ludzie. Wrocław.
 5. Kaczanowska J., F. Tycha. 1962. „Bibliografia pierwodruków Róży Luksemburg”. Z pola walki 3.
 6. Karwacki L. 1971. „Walka o wprowadzenie tzw. „konstytucjonalizmu fabrycznego” w latach rewolucji 1905-1907 w Łodzi”. Rocznik Łódzki. Łódź.
 7. Karwacki W. L. 1975. Łódź w latach rewolucji 1905-1907. Łódź.
 8. Kołakowskiego L. 2009. Główne nurty marksizmu. t. 2. Warszawa: Aneks.
 9. Kormanowa Ż. 1949. Materiały do bibliografii druków socjalistycznych na ziemiach polskich w latach 1866-1918. Warszawa : Książka i Wiedza.
 10. Kotlarski G. 1987. Myśl społeczna Róży Luksemburg: próba rekonstrukcji historiozofii. Poznań : Wydawawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 11. Kowalik T. 1971. Róża Luksemburg: teoria akumulacji i imperializm. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 12. Lenin W. 1985. Dwie taktyki socjaldemokracji w rewolucji demokratycznej. W Dzieła wszystkie t. 11. Warszawa: Książka i Wiedza.
 13. Lenin W. I. 1986. Przedmowa do listów K. Marksa do L. Kugelmanna. W Dzieła t. 14. Warszawa: Książka i Wiedza.
 14. Luksemburg R. 1905. „Akcja „pokojowa” PPS”. Czerwony Sztandar 27 (8).
 15. Luksemburg R. 1905. „Dni czerwcowe (Kartka z historii walki robotników francuskich)”. Przegląd Robotniczy 6.
 16. Luksemburg R. 1905. „Powstanie petersburskiego proletariatu”. Czerwony Sztandar 23 (3).
 17. Luksemburg R. 1905. Błagalny pochód proletariatu. W Wybuch rewolucyjny w caracie. Przegląd Socyaldemokratyczny.
 18. Luksemburg R. 1908. „Akcja rewolucyjna”. Czerwony Sztandar 1905 23 : 6-8
 19. Luksemburg R. 1959. Dwa obozy. W Wybór pism t. 1. Warszawa: Książka i Wiedza.
 20. Luksemburg R. 1959. Strajk masowy. W Wybór pism t. 1. Warszawa: Książka i Wiedza.
 21. Luksemburg R. 1959. W łunie rewolucji. W Rewolucja w Rosji. W Wybór pism t. 1. Warszawa: Książka i Wiedza.
 22. Luksemburg R. 2008. Rewolucja w Rosji. W O rewolucji: Rosja 1905, 1917. Warszawa: Książka i Prasa.
 23. Luksemburg R. 2011. Akumulacja kapitału: przyczynek do ekonomicznego wyjaśnienia kapitalizmu. Warszawa: Książka i Prasa.
 24. Luksemburg R. 2012. Rok rewolucji. http://www.praktykateoretyczna.pl/index.php/roza-luksemburg-rok-rewolucji/.
 25. Luksemburg R. 2012. Taktyka rewolucji. http://www.praktykateoretyczna.pl/index.php/roza-luksemburg-taktyka-rewolucji/.
 26. Luksemburg R. 2012. Wybuch rewolucji w Łodzi. „Dni czerwcowe”. http://www.praktykateoretyczna.pl/index.php/roza-luksemburg-wybuch-rewolucji-w-lodzi/.
 27. Marks K. 1964. Osiemnasty brumaire’a Ludwika Bonaparte. W K. Marks. F. Engels. Dzieła t. 8. Warszawa: Książka i Wiedza.
 28. Michaelis L. 2011. “Rosa Luxemburg on Disappointment and the Politics of Commitment”. European Journal of Political Theory 10 (2) : 202–224.
 29. Negri A. 2008. Goodbye Mr Socialism. Warszawa: W.A.B.
 30. Negri A. 2012. Luksemburgizm był naszą filozofii.
 31. http://www.praktykateoretyczna.pl/antonio-negri-luksemburgizm-byl-nasza-filozofia/.
 32. Negt O., A. Kluge. 1993. Public Sphere and Experience: Toward an Analysis of the Bourgeois and Proletarian Public Sphere. Minnesota: University of Minnesota Press.
 33. Nettl J. P. 1966. Rosa Luxemburg vol. 1. New York-Toronto.
 34. Salvadori M. 1990. Karl Kautsky and the Socialist Revolution 1880-1938. London-New York: Verso.
 35. Schlesinger R. 1966. “Marxism without an Organizing Party”. Soviet Studies: 18 (2).
 36. Schorske C. E. 1955. German Social Democracy 1905-1917: the Development of the Great Schism. Cambridge.
 37. Schurer H. 1961. “The Russian Revolution of 1905 and the Origins of German Communism”. The Slavonic and East European Review: 39 : 459–471.
 38. Scott H. C. “Rosa Luxemburg’s „Reform or Revolution” in the Twenty-first Century”. Socialist Studies: 6 (2): 131-137.
 39. Sweezy M. 1965. Teoria rozwoju kapitalizmu. Warszawa: PWN.
 40. Szlezinger M. 1959. „Teoretyczne podstawy koncepcji spontanicznego procesu rewolucyjnego Róży Luksemburg”. Studia Socjologiczno-Politologiczne nr 3.
 41. Tych F. 1968. Ostatni pobyt Róży Luksemburg w Warszawie. W Studia Warszawskiemt. 2: Warszawa popowstaniowa 1864-1918. zeszyt 1. Warszawa.
 42. Uziembło A. 2008. Niepodległość socjalisty. Warszawa.
 43. Waldenberg M. 1972. Wzlot i upadek Karola Kautsky’ego: studium z historii myśli społecznej i politycznej. t. 2. Kraków.
 44. Walicki A. 1996. Marksizm i skok do królestwa wolności: dzieje komunistycznej utopii. Warszawa : PWN.
 45. B. D. Wolfe. 1961. Rosa Luxemburg and V.I. Lenin: the Opposite Poles of Revolutionary Socialism”. The Antioch Review 21 (2) : 209-226.
 46. Z. Kmiecik. 1980. Prasa polska w rewolucji 1905-1907. Warszawa.
 47. Zemni S., B. Smet, K. Bogaert. 2013. “Luxemburg on Tahrir Square: Reading the Arab Revolutions with Rosa Luxemburg’s”. The Mass Strike. Antipode 45 (4) : 888–907 .
 48. Žižek. S. 2009. W obronie przegranych spraw. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.