Mesjasz na wysypisku albo soteriologia śmiecia
PDF

Słowa kluczowe

kapitalizm
mesjanizm
kabała
Walter Benjamin
Izaak Luria

Jak cytować

Sawczyński, P. (2013). Mesjasz na wysypisku albo soteriologia śmiecia. Praktyka Teoretyczna, 9(3), 159–174. https://doi.org/10.14746/prt.2013.3.7

Abstrakt

Praca stanowi próbę odczytania kondycji współczesnego kapitalizmu konsumpcyjnego przez pryzmat działań mesjańskich. Celem autora jest odpowiedź na pytanie, czy możliwa jest subwersja mechanizmów utowarowienia z wnętrza kapitalizmu, a jeśli tak – w jaki sposób miałaby się ona dokonać. Matrycą teoretyczną rozważań będą osadzone w tradycji kabały luriańskiej pisma Waltera Benjamina, z uwzględnieniem ich późniejszej krytyki. Efektem końcowym pracy będzie zarysowanie figury „mesjańskiego śmieciarza” oraz wyjaśnienie, dlaczego to właśnie ona została przez autora wybrana jako podmiot mesjańskiej subwersji kapitalizmu.

https://doi.org/10.14746/prt.2013.3.7
PDF

Bibliografia

Adorno, T. 1986. Dialektyka negatywna. Tłum. i wstęp K. Krzemieniowa. Warszawa.

Adorno, T. 1999. Minima moralia: Refleksje z poharatanego życia. Tłum. M. Łukasiewicz. Kraków.

Agambena, G. 2009. ,,Bartleby, czyli o przypadkowości.” Tłum. S. Królak. W Kopista Bartleby: Historia z Wall Street. Tłum. A. Szostkiewicz. Warszawa.

Agamben, G. 2009. Czas, który zostaje: Komentarz do Listu do Rzymian. Tłum. S. Królak. Warszawa.

Arendt, H. 2007. Walter Benjamin 1892–1940. Tłum. A. Kopacki. Gdańsk.

Bauman, Z. 2003. Razem, osobno. Tłum. T. Kunz. Kraków.

Bauman, Z. 2005. Życie na przemiał. Tłum. T. Kunz. Kraków.

Benjamin, W. 1930. ,,S[iegfried] Kracauer, Die Angestellten. Aus dem Neuesten Deutschland.” in Gesammelte Schriften III. Frankfurt am Main.

Benjamin, W. 1975. ,,Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej.” W Twórca jako wytwórca. Tłum. H. Orłowski, J. Sikorski. Poznań.

Benjamin, W. 1996. Anioł historii: Eseje, szkice, fragmenty. Tłum. K. Krzemieniowa, H. Orłowski, J. Sikorski. Oprac. H. Orłowski. Poznań.

Benjamin, W. 1997. Ulica jednokierunkowa. Tłum. A. Kopacki. Warszawa.

Benjamin, W. 2005. Pasaże. Tłum. I. Kania. Kraków.

Benjamin, W. 2007. ,,Destrukcyjny charakter.” Tłum. A. Lipszyc. Krytyka Polityczna 13.

Benjamin, W. 2007. ,,Kapitalizm jako religia.” Tłum. P. Mościcki. Krytyka Polityczna nr 11/12.

Benjamin, W. 2012. Konstelacje: Wybór tekstów. Tłum. A. Lipszyc, A. Wołkowicz. Kraków.

Bielik-Robson, A. 2004. Duch powierzchni: Rewizja romantyczna i filozofia. Kraków.

Bielik-Robson, A. 2008. „Na pustyni”: Kryptoteologie późnej nowoczesności. Kraków.

Bloch, E. 2012. Ślady. Tłum. A. Czajka. Kraków.

Buck-Morss, S. 1989. The Dialectics of Seeing. Walter Benjamin and the Arcades Project. Cambridge.

Culler, J. 1998. ,,Rubbish Theory.” in Framing the Sign: Criticism and Its Institutions. Oxford.

Derrida, J. 1979. Living On: Border Lines, w: Deconstruction and Criticism, red. H. Bloom. New York.

Dybel, P. 2000. Urwane ścieżki: Przybyszewski – Freud – Lacan. Kraków.

Freud, Z. 1993. ,,Żałoba i melancholia.” Tłum. Barbara Kocowska. W Rosińska, Z., Freud. Warszawa.

Heidegger, M. 1977. ,,Tylko Bóg mógłby nas uratować.” Tłum. M. Łukasiewicz. Teksty 3.

Horkheimer, M., T. Adorno 1994. Dialektyka oświecenia: fragmenty filozoficzne. Tłum. M. Łukasiewicz. Warszawa.

Hölderlin, F. 2003. ,,Patmos.” Co się ostaje, ustanawiają poeci: Wiersze wybrane. Tłum. A. Libera. Kraków.

Jonas, H. 1994. Religia gnozy. Tłum. M. Klimowicz. Kraków.

Kracauer, S. 2008. Teoria filmu: Wyzwolenie materialnej rzeczywistości. Tłum. W. Wertenstein. Gdańsk.

Lacarrière, J. 1987. ,,Cień i światło.” Tłum. M. Kowalska. Literatura na Świecie 12.

Lipszyc, A. 2009. Ślad judaizmu w filozofii XX wieku. Warszawa.

Lipszyc, A. 2012. Sprawiedliwość na końcu języka: Czytanie Waltera Benjamina. Kraków.

Marks, K., F. Engels 1954. Manifest komunistyczny. Warszawa.

Melville, H. 2009. Kopista Bartleby: Historia z Wall Street. Tłum. A. Szostkiewicz. Warszawa.

Ochman, J. 1997. Peryferie filozofii żydowskiej. Kraków.

Rosenzweig, F. 1998. Gwiazda zbawienia. Tłum. T. Gadacz. Kraków.

Różanowski, R. 1997. „Pasaże” Waltera Benjamina: Studium myśli. Wrocław.

Rudolph, K. 2003. Gnoza. Tłum. G. Sowiński. Kraków.

Safranski, R. 1999. Zło: Dramat wolności. Tłum. I. Kania. Warszawa.

Scholem, G. 1991. Judaizm: Parę głównych pojęć. Tłum. J. Zychowicz. Kraków.

Scholem, G. 1996. Kabała i jej symbolika. Tłum. R. Wojnarowski. Kraków.

Scholem, G. 2010. O mistycznej postaci bóstwa: Z badań nad podstawowymi pojęciami kabały. Tłum. A.K. Haas. Warszawa.

Sommer, M. 2003. Zbieranie: Próba filozoficznego ujęcia. Tłum. J. Merecki. Warszawa.

Symotiuk, S. 1997. Filozofia i genius loci. Warszawa.