Tożsamościowe (trans)lokacje bohaterów prozy Virginii Despentes na przykładzie powieści Apocalypse bébé

Main Article Content

Clara Zgoła

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę prześledzenia twórczości współczesnej,
trzeciofalowej, francuskiej powieściopisarki, Virginii
Despentes, ze szczególnym uwzględnieniem
zachodzących w niej na przestrzeni ubiegłych dwudziestu lat
zmian. W pierwszej części przedstawiony zostaje zarys
wczesnego etapu jej pisarstwa. Na pierwszy plan wysuwają się
specyficzne dla kultury francuskiej końca ubiegłego stulecia
kwestie kontekstualne: zwłaszcza zachodzących w relacji
do rekonfiguracji francuskiego pola literackiego w połowie lat
dziewięćdziesiątych przemian w strategii (samo)reprezentacji
podmiotów wykluczonych z uwagi na ich rasowo-płciowo
-klasowe usytuowanie, oraz wyłonienia się nurtu literatury
opatrzonej mianem „trashowej”.
Druga część stawia sobie za cel wydobycie queerowego aspektu
ostatniego projektu Despentes. Przeprowadzona w oparciu
o geopoetologiczne instrumentarium analiza utworu Apocalypse
bébé dostarcza informacji na temat czasoprzestrzennych
uwarunkowań (nie)normatywnych tożsamości głównych
bohaterów. Autorska konstrukcja miejskiego chronotopu Paryża
i Barcelony zestawiona zostaje z propozycjami badaczy kultury
spod znaku krytycznych teorii queer, prowadząc do tezy
o specyficznym ,,zwrocie utopijnym” zachodzącym w ostatniej
powieści tej pisarki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zgoła, C. (2013). Tożsamościowe (trans)lokacje bohaterów prozy Virginii Despentes na przykładzie powieści Apocalypse bébé. Praktyka Teoretyczna, 10(4), 183-202. https://doi.org/10.14746/prt.2013.4.9
Dział
LEKTURY
Biogram autora

Clara Zgoła

Clara Zgoła – absolwentka Kolegium MISH UW, eseistka i kulturoznawczyni o orientacji literaturoznawczo-antropologicznej, członkini Pracowni Studiów Miejskich, stypendystka Rządu Francuskiego, doktorantka Centre de Recherches sur les Arts et le Langage Centre National de la Recherche Scientifique-École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu oraz Zakładu Antropologii Słowa Instytutu Kultury Polskiej UW. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą paryskim tożsamościom miejskim współczesnych powieściopisarzy francuskich.

Referencje

 1. Armanet, F., B. Valloeys 2000. ,,Catherine Breillat – Virginie Despentes: Le sexe à cru.” Libération, 13 juillet.
 2. Bourdieu, P. 2001. Reguły sztuki: Geneza i struktura pola literackiego. Tłum. A. Zawadzki. Kraków.
 3. Bourdieu, P., L. Wacquant 2007. ,,Nowomowa neoliberalna.” Tłum. M. Starnawski. Recykling Idei 9.
 4. Bourseiller, C. 2008. Génération chaos: Punk, New Wave 1975–1981, Paris.
 5. Braidotti, R. 2009. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym. Tłum A. Derra. Warszawa.
 6. Bridet, G. 2004. ,,Le Corps à l’œuvre des femmes écrivains: Autour de Christine Angot, Marie Darrieussecq, Virginie Despentes et Catherine Millet.” W Le roman francais au tournant du XXIe siècle, red. B. Blanckeman, A. Mura-Brunel, M. Dambre. Paris.
 7. Butler, J. 2010. Walczące słowa: Mowa nienawiści i polityka performatywu. Tłum. A. Ostolski. Warszawa.
 8. Carter, E., J. Donald, red. 1993. Space and Place: Theories of Identity and Location. London.
 9. de Certeau, M. 2008. Wynaleźć codzienność: Sztuki działania. Tłum. K Thiel-Jańczuk. Kraków.
 10. Despentes, V. 2010. Apocalypse bébé. Paris.
 11. Freeman, E. 2010. Time Binds: Queer Temporalities, Queer Histories. Durham.
 12. Gajewska, A. red. 2012. Teorie wywrotowe: Antologia przekładów. Tłum. A. Grzemska, M. Wesołowska. Poznań.
 13. Genette, G. 1972. Figures III. Paris.
 14. Gillis, S., G. Howie, R. Munford red. 2007. Third Wave Feminism: A Critical Exploration. New York.
 15. Goffman, E. 1977. Człowiek w teatrze życia codziennego. Tłum. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, oprac. J. Szacki. Warszawa.
 16. Halberstam, J. 2005. In a Queer Time and Place: Transgender Bodies, Subcultural Lives. New York.
 17. Harvey, D. 2012. Bunt miast : Prawo do miasta i miejska rewolucja. Tłum. A. Kowalczyk et al. Warszawa 2012.
 18. Harvey, D. 2012. Paris, capitale de la modernité. Paris.
 19. Hooks, B. 2013. Teoria feministyczna: Od marginesu do centrum. Tłum. E. Majewska. Warszawa.
 20. Jordan, S. 2002. ,,Dans le mauvais goût pour le mauvais goût?: Pornographie, violence et sexualité féminine dans la fiction de Virginie Despentes.” W Nouvelle écrivaines: Nouvelles voix, red. N. Morello, C. Rodgers. New York.
 21. Jousset, P. 2008. Anthropologie du style: Propositions. Pessac.
 22. Kalaga, W. red. 2004. Dylematy wielokulturowości. Kraków.
 23. Massey, D. 1994. Space, Place and Gender. Cambridge.
 24. Muñoz, J.E. 2009. Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity. New York.
 25. Rybicka, E. 2008. ,,Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca : zwrot topograficzny w badaniach literackich.” Teksty Drugie 4/112: 21-38.
 26. Schaal, M. A. 2011. ,,Virginie Despentes or a French Third Wave of Feminism?” W Cherchez la femme: Women and Values in the Francophone World, red. A. Angelo, E. Fülöp. Newcastle.
 27. Schaal, M.A. 2013. ,,Une nécessaire rébellion feministe: De la violence au féminin chez Virginie Despentes” W Rebelles et criminelles chez les écrivaine d’expression française, red. F. Chevillot, C. Tront. New York.
 28. Taster, Y., D. Negra red. 2007. Interrogating Postfeminism: Gender and the Politics of Popular Culture. Durham-London.
 29. Tuan, Y. 1974. Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitudes and Values. Englewood Cliffs.
 30. Wacquant, L. 2008. Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality. Cambridge.
 31. Warchała, M. 2006. Autentyczność i nowoczesność: Idea autentyczności od Rousseau do Freuda. Kraków.