Who Needs Holocaust Studies? Writing Structurally, Reading Corporeally
PDF (English)

Słowa kluczowe

badania nad Zagładą
teoria wiedzy
filozofia poznania
narracje somatyczne

Jak cytować

Wolski, P. (2014). Who Needs Holocaust Studies? Writing Structurally, Reading Corporeally. Praktyka Teoretyczna, 11(1), 53–70. https://doi.org/10.14746/pt.2014.1.2

Abstrakt

W artykule bronię tezy głoszącej, że nauka o Zagładzie jako dyscyplina wytwarza szczególne napięcie pomiędzy autorem tekstów należących do tej dziedziny (badaczem) i obiektem jego narracji (badań). To napięcie, w pewnym stopniu obecne także w innych dziedzinach humanistycznych pod postacią rewaloryzacji autobiografizmu, narracji somatycznych itp., w przypadku badań nad Zagładą pozostaje w ścisłym związku z zasadniczą modalnością-gatunkiem tego rodzaju pisarstwa – świadectwem – i jego paradoksalnym wymogiem narracyjnego umieszczenia się wewnątrz własnej narracji (obecność zaświadczająca) i pozostawania poza nią (zakładana zdolność narratora do spójnej i bezstronnej opowieści). Próbując udowodnić powszechność tego paradoksu w holocaustowych narracjach historiograficznych, literaturoznawczych i innych, dochodzę do wniosku, że staje się on quasi-gatunkowym wyznacznikiem tej dyscypliny, która opierając się na wspomnianym paradoksie (sygnalizowanym m.in. poprzez proliferację kategorii takich jak np. niewypowiadalność) dąży do ustanowienia własnego badawczego języka i własnej metodologii. Choć jest to często metodologia i terminologia zbieżna z powszechnie stosowanymi narzędziami badań historiograficznych, literaturoznawczych i innych, to w ramach omawianej dziedziny zyskuje ona status narzędzi osobnych, właściwych jedynie dziedzinie Holocaust studies.
https://doi.org/10.14746/pt.2014.1.2
PDF (English)

Bibliografia

Attridge, Derek. 2004. The Singularity of Literature. London: Routledge.

Bauman, Zygmunt. 2003. Razem Osobno. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Berger, Alan. 1982 “Academia and Holocaust”. Judaism 2.

Bernstein, Michael A. 1994 Foregone Conclusions: Against Apocalyptic History. Berkeley: University of California Press.

Culler, Jonathan D. 2007. The Literary in Theory. Stanford, Calif: Stanford University Press.

Danto, Arthur C. 2001. The Body/body Problem: Selected Essays. Berkeley, Calif. Univ. of California Press.

Dawidowicz, Lucy S. The War against the Jews, 1933-1945. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1975.

Eaglestone, Robert. 2004. The Holocaust and the Postmodern. Oxford: Oxford University Press.

Eagleton, Terry. 2012. The Event of Literature. Yale University Press.

Engelking, Barbara. 1996. Czas Przestał Dla Mnie Istnieć: Analiza Doświadczania Czasu W Sytuacji Ostatecznej. Warszawa: Wydawn. IFiS PAN

Franklin, Ruth. 2011. A Thousand Darknesses: Lies and Truth in Holocaust Fiction. Oxford: Oxford University Press.

Friedländer, Saul. 1992. Probing the Limits of Representation: Nazism and the „final Solution”. Cambridge: Harvard University Press.

Głowinìski, Michał. 2005. Stosowność i Forma: Jak Opowiadać O Zagładzie? Kraków: Universitas.

Głowiński, Henryk. 1986. Cztery typy fikcji narracyjnej. In: Sławinìski, Janusz. Teoretycznoliterackie Tematy i Problemy. Wroclaw: Zakład Narodowy im. Ossolinìskich, 1986.

Hoffman, Michael J. 1995 „Book Review: Foregone Conclusions: against Apocalyptic History.” Modern Fiction Studies 42.

Hungerford, Amy. 2003. The Holocaust of Texts: Genocide, Literature, and Personification. Chicago: University of Chicago Press.

Lang, Berel. 1990. Act and Idea in the Nazi Genocide. Chicago: University of Chicago Press.

Lang, Berel. 1992. “The Representation of Limits” in Probing the Limits of Representation: Nazism and the „final Solution” edited by Saul Friedländer, Cambridge: Harvard University Press.

Lefkowitz, Lori H. 2001 “Inherited Holocaust Memory and the Ethics of Ventriloquism”, in Shaping Losses: Cultural Memory and the Holocaust, edited by Julia Epstein and Lori H. Lefkovitz, Urbana.

Nancy, Jean-Luc. 1991 The Inoperative Community. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Rosenfeld, Alvin H. 1980. A Double Dying: Reflections on Holocaust Literature. Bloomington: Indiana University Press.

Rothberg, Michael. 2009. Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization. Stanford, Calif.: Stanford University Press.

Shallcross, Bożena. 2011. The Holocaust Object in Polish and Polish-Jewish Culture. Bloomington: Indiana University Press.

Siedlecki, Janusz N., Borowski Tadeusz, Olszewski Krystyn. 1946. Byliśmy w Oświęcimiu. Oficyna Warszawska na obczyźnie

Siedlecki, Janusz N., Borowski Tadeusz, Olszewski Krystyn. 2000. We Were in Auschwitz. New York: Rain Publishers.

Simpson, David. 1995. The Academic Postmodern and the Rule of Literature: A Report on Half-knowledge. Chicago: University of Chicago Press.

Sloterdijk, Peter. 2011. Bubbles: Microspherology. Los Angeles: Semiotext(e).

Struk, Janina. 2004. Photographing the Holocaust: Interpretations of the Evidence. London: I.B. Tauris.

Vice, Sue. 2000. Holocaust Fiction. London: Routledge.

Weissman, Gary. 2004 Fantasies of Witnessing: Postwar Efforts to Experience the Holocaust. Ithaca: Cornell University Press, 2004.

White, Hayden. 1992.“Historical Emplotment and the Problem of Truth” in Probing the Limits of Representation: Nazism and the „final Solution” edited by Saul Friedländer, Cambridge: Harvard University Press.

Young, James. 1998. “Holocaust Documentary Fiction. Novelist As Eyewitness.” In: Young, James E. Writing and Rewriting the Holocaust: Narrative and the Consequences of Interpretation. Bloomington u.a: Indiana Univ. Press.

Autorzy:
„Praktyka Teoretyczna” jest pismem, które chce realizować idee wolnego dostępu do wiedzy i poszerzania domeny dobra wspólnego. Ma służyć rozwojowi nauki i krytycznej refleksji w Polsce i na świecie w imię idei wolnego dostępu do wiedzy (Open Access). Całe pismo jest udostępniane za darmo w Internecie na warunkach licencji CC-BY-NC-SA (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe) w wersji 4.0 (szczegółowe warunki: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Artykuły w nim zamieszczone mogą być dowolnie przechowywane, kopiowane, drukowane, rozpowszechniane i wykorzystywane do celów naukowo-dydaktycznych przy zachowaniu warunków licencji. Apelujemy tylko o uznanie autorstwa i podanie źródła w myśl przyjętych w środowisku naukowym standardów.

Nie ma natomiast możliwości komercyjnego wykorzystania zgromadzonych zasobów bez pisemnej zgody wydawcy. Dostęp do czasopisma nie może być dystrybuowany za opłatą czy w jakikolwiek inny sposób limitowany przez inne podmioty.

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Praktyka Teoretyczna” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC [PL.pdf, PL.docEN.pdf, EN.doc].
Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Praktyka Teoretyczna” udzielają wydawcy czasopisma niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC-BY-NC-SA 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.
Autorzy nadsyłanych artykułów powinni upewnić się, czy wykorzystywane przez nich materiały nie są chronione prawami autorskimi na rzecz innych osób i ponoszą odpowiedzialność za ewentualne uchybienia w tym względzie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.