Postkapitalizmy czy kapitalizm 2.0? Pracownicy wiedzy w kapitalizmie kognitywnym

Main Article Content

Bartosz Mika

Abstrakt

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie czy szeroko dyskutowane rozpowszechnienie pracy opartej na wiedzy ma szansę zrewolucjonizować współczesne stosunki gospodarcze. W argumentacji odniesiono się do trzech kluczowych kwestii: liczebności pracowników wiedzy, ich teoretycznej i faktycznej różnorodności oraz wpływu praw własności intelektualnej na potencjał zmiany kryjący się w rosnącym znaczeniu wiedzy dla procesów pracy. W konkluzji zaprezentowano argumenty zgodnie, z którymi wszelka rewolucyjna zmiana kapitalizmu musi pociągnąć za sobą odtowarowienie siły roboczej zaangażowanej w produkcję dóbr zarówno materialnych jak i niematerialnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mika, B. (2014). Postkapitalizmy czy kapitalizm 2.0? Pracownicy wiedzy w kapitalizmie kognitywnym. Praktyka Teoretyczna, 11(1), 51-174. https://doi.org/10.14746/pt.2014.1.7
Dział
VARIA
Biogram autora

Bartosz Mika, Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa ul. Bażyńskiego 4a, p D501 80-952 Gdańsk

Bartosz Mika – adiunkt w Zakładzie Socjologii Ogólnej Uniwersytetu Gdańskiego oraz sekretarz redakcji czasopisma filozoficznego „Nowa Krytyka”. Absolwent studiów socjologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie socjologii, również na UAM, obronił w październiku 2008 roku. Zajmuje się; klasyczną myślą socjologiczną, problematyką socjologii gospodarki oraz zróżnicowania społecznego. Ostatnio opublikował pracę poświęconą społeczeństwu sieciowemu i kapitalizmowi kognitywnemu pt. „Cyfrowi kolaboranci – tłumacze hobbyści w społeczeństwie sieciowym”.

Bibliografia

 1. Bendyk, Edwin. „Fałszywa alternatywa.” [wstęp do książki] Castells, Manuel i Pekka Himanen. 2009. Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu. Tłum. Michał Penkala. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 2. Benkler, Yochai. 2008. Bogactwo sieci: Jak produkcja partnerska zmienia rynki i wolność. Tłum. Rafał Próchniak. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 3. Castells, Manuel i Pekka Himanen. 2009. Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu. Tłum. Michał Penkala. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 4. Castells, Manuel. 1996. The Rise of the Network Society: The Information Age. Economy, Society and Culture. Malden, MA; Oxford, UK: Blackwell
 5. Davenport, Thomas H. 2007. Zarządzanie pracownikami wiedzy. Tłum. Magdalena Lany. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 6. Domański. Henryk. 2004. Struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 7. Drucker, Peter. 1957. Landmarks of Tomorrow: A Report on the New. New York: Harper and Brothers .
 8. Drucker, Peter. 1993. The Post-Capitalist Society. New York: HarperBusiness.
 9. Florida, Richard. 2004. The Rise of The Creative Class. New York: Basic Books.
 10. Harman, Chris. “The workers of the world.” pubs.socialistreviewindex.org.uk
 11. Hauptfleisch, Sanet. 2006. “The experience of work in a call centre environment.” Journal of Industrial Psychology 32: 23–30.
 12. Healy, Joshua G. i Tom Bramble. 2003. “Dial ‘b’ for burnout? The experience of job burnout in a telephone call centre” Labour and Industry 14: 39–60.
 13. Husson. Michael. „»Nowa gospodarka« – ciągle kapitalistyczna!” hussonet.free.fr/skfm01.pdf
 14. Jaarsveld van, Danielle. 2004. “Collective representation among high-tech workers at Microsoft and beyond: Lessons from WashTech/CWA.” Industrial Relations 43: 364–385.
 15. Jashapara, Ashok. 2006. Zarządzanie wiedzą. Tłum. Jarosław Sawicki, Warszawa: PWE.
 16. Jemielniak, Dariusz. 2008. Praca oparta na wiedzy: Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 17. Kochan, Jerzy. 2011. Studia z teorii klas społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 18. Kowalik, Tadeusz. 2012. Róża Luksemburg: Teoria akumulacji i imperializmu. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 19. Kowalski, Tadeusz. 2011. „Pojęcie i cechy pracownika wiedzy.” Studia Lubuskie 7: 310– 323.
 20. Kozyr-Kowalski, Stanisław. 2004. Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 21. Lordon, Frédéric. 2012. Kapitalizm, niewola i pragnienie: Marks i Spinoza. Tłum. Magdalena Kowalska i Michał Kozłowski. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 22. Marks, Karol. 1986. Zarys krytyki ekonomii politycznej. Tłum. Z.J. Wyrozembski. Warszawa: Książka i Wiedza.
 23. May, Christopher. 2002. The Information Society:A Sceptical View. Cambridge: Polity Press.
 24. Mika, Bartosz. 2013. Cyfrowi kolaboranci: Tłumacze hobbyści w społeczeństwie sieciowym. Szczecin: My Book.
 25. Moller, Y., F. Crous i Johannes M. Schepers. 2004. “Ondersoek na die persoonlikheidseienskappe van inbelsentrumkonsultante” Journal of Industrial Psychology 30: 74–84.
 26. Nakamura, Leonard. 2000. “Economics and the New Economy: the invisible hand meets creative destruction.” Business Review of Philadelphia Federal Reserve Bank” July: 15–30.
 27. Newfield, Christopher. 2011. „Struktura i milczenie kognitariatu.” Tłum. Michalina Byra W Sowa, Jan i Krystian Szadkowski (red.), Edu-factory: Samoorganizacja i opór w fabrykach wiedzy, Kraków: Korporacja Ha!art.
 28. Rullani Enzo. 2000. “Le capitalisme cognitive. Du deja vu?” Multitudes 2: 87–94.
 29. Tittenbrun, Jacek. 2009. Małe jest piękne?: Stosunki własności siły roboczej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Szczecin: My Book.
 30. Tittenbrun, Jacek. 2010. Struktura klasowo-stanowa społeczności Poznania. Poznań: Nakom.
 31. Tittenbrun, Jacek. 2012. Gospodarka w społeczeństwie: Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego. Poznań: Znak.
 32. Weber, Max. 2002. Gospodarka i społeczeństwo: Zarys socjologii rozumiejącej. Tłum. Dorota Lachowska.Warszawa: PWN.
 33. Wright, Erik O. 2006. „Klasy się liczą.” Tłum. Maciej Gdula, W Współczesne teorie socjologiczne, red. Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki i Marek Ziółkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 34. Zapf, Dieter, Amela Isic, Myriam Bechtoldt i Patricia Blau. 2003. “What is typical for call centre jobs? Job characteristics, and service interactions in different call centers.” European Journal of Work and Organizational Psychology 12: 311–340.