Akumulacja pierwotna i czasowości kapitalizmu
PDF

Słowa kluczowe

akumulacja pierwotna
kapitalizm
historia
Dipesh Chakrabarty
Massimiliano Tomba

Jak cytować

Bednarek, J. (2015). Akumulacja pierwotna i czasowości kapitalizmu. Praktyka Teoretyczna, 16(2), 56–77. https://doi.org/10.14746/prt.2015.2.2

Abstrakt

Artykuł broni tezy, że w obrębie kapitalizmu da się wyróżnić wiele wzajemnie niespójnych czasowości oraz że analiza kapitalizmu przez pryzmat akumulacji pierwotnej umożliwia dokładniejsze ujęcie sposobu jego funkcjonowania, uwzględniające złożoność związaną z interakcjami wspomnianych czasowości. Zagadnienie akumulacji pierwotnej jest, jak dowodzi Sandro Mezzadra, dobrym punktem wyjścia dla analizy tego kompleksu problemów. Pozwala bowiem postawić dwa pytania: o relację między historycznym wymiarem a strukturalną logiką kapitalizmu oraz o hierarchiczną relację między centrum i peryferiami systemu kapitalistycznego. Pomocny okazuje się tu projekt „sprowincjonalizowania Europy”, zaproponowany przez Dipesha Chakrabarty’ego; jest to próba zdekonstruowania kategorii takich jak postęp, modernizacja, czy kapitał jako taki z jego abstrakcyjną strukturą.

https://doi.org/10.14746/prt.2015.2.2
PDF

Bibliografia

Althusser, Louis. 2012. O genezie. Tłum. Mateusz Janik. Praktyka Teoretyczna 5: 118–120.

Althusser, Louis i Etienne Balibar. 1975. Czytanie „Kapitału”. Tłum. Wiktor Dłuski. Warszawa: PIW.

Assorodobraj, Nina. 1946. Początki klasy robotniczej: Problem rąk roboczych w przemyśle polskim epoki stanisławowskiej. Warszawa: Czytelnik .

Benjamin, Walter. 1996. „O pojęciu historii.” W tegoż, Anioł historii: Eseje, szkice, fragmenty, red. Hubert Orłowski. Tłum. Krystyna Krzemieniowa i in. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Chakrabarty, Dipesh. 2011. Prowincjonalizacja Europy. Tłum. Ewa Domańska i in.. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Chibber, Vivek. 2013. Postcolonial Theory and the Specter of Capital, London–New York: Verso.

Dirlik, Arif. 1994. “The Postcolonial Aura.” Critical Inquiry 20: 328–356.

Federici, Silvia. 2004. Caliban and the Witch. New York: Autonomedia.

Foucault, Michel. 2000. „Nietzsche, genealogia, historia.” Tłum. Damian Leszczyński i Lotar Rasiński. W tegoż, Filozofia, historia, polityka. Warszawa: PWN.

Goldmann, Lucien. 1978. „Geneza i struktura.” W Drogi współczesnej filozofii, red. Marek Siemek. Tłum. Andrzej Mencwel. Czytelnik: Warszawa.

Harvey, David. 1982. The Limits to Capital. Oxford: Basil Blackwell.

Harvey, David. 2008. Neoliberalizm. Historia katastrofy. Tłum. Jerzy Paweł Listwan. Warszawa: Książka i Prasa.

Harvey, David. 2010. “The Secret of Primitive Accumulation.” W tegoż, A Companion to Marx’s Capital. London: Verso.

Harvey, David. 2011. „Analiza Rzeczy-pospolitej.” Tłum. Piotr Juskowiak, Agnieszka Kowalczyk. Praktyka Teoretyczna 4.

Harvey David. 2014. Seventeen Contradictions and the End of Capitalism, London: Profile Books.

Harvey David. 2015. „Historia przeciw teorii: Komentarz do Marksowskiej metody z Kapitału.” Tłum. Gabriel Klimont i Jędrzej Malko. Praktyka Teoretyczna 2(16): 16-53.

Latour, Bruno. 2011. Nigdy nie byliśmy nowocześni. Tłum. Maciej Gdula. Oficyna Naukowa: Warszawa.

Libera Università Metropolitana. 2014. „Pojęcia do przemyślenia.” W Marks. Nowe perspektywy, red. Libera Università Metropolitana. Tłum. Sławomir Królak, Warszawa: PWN 2014.

Marks, Karol. 1950. Listy do Kugelmana. Warszawa: Książka i Wiedza.

Marks, Karol. 1968. Kapitał. Tłum. P. Hoffman, B. Minc, E. Lipiński. W Karol Marks, Fryderyk Engels, Dzieła, t. 23. Warszawa: Książka i Wiedza.

Mezzadra, Sandro. 2014. „Tak zwana akumulacja pierwotna.” W Marks. Nowe perspektywy, red. Libera Università Metropolitana. Tłum. Sławomir Królak. Warszawa: PWN.

Pospiszyl, Michał. 2013. Ateologia wielości: Katechon, pompa próżniowa i biopolityka. Praktyka Teoretyczna 8.

Spivak, Chakravorty Gayatri. 2011. Strategie postkolonialne. Tłum. Jakub Majmurek i in. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Szadkowski, Krystian. 2015. Uniwersytet jako dobro wspólne. Wprowadzenie do krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym. Warszawa: PWN.

Thompson, E.P. 1966. The Making of the English Working Class. New York: Vintage Books/Random House.

Tomba, Massimiliano. 2011. „Zróżnicowania wartości dodatkowej we współczesnych formach wyzysku.” W Wieczna radość, red. Jan Sowa i in. Warszawa: Bęc Zmiana.

Tomba, Massimiliano. 2013. Marx’s Temporalities. Tłum. Peter D. Thomas, Sara D. Farris. Leiden–Boston: Brill.

Vinci, Paolo. 2014. „Abstrakcja określona.” W Marks. Nowe perspektywy, red. Libera Università Metropolitana. Tłum. Sławomir Królak. Warszawa: PWN.

Wolf, Eric R. 2009. Europa i ludy bez historii. Tłum. Wojciech Usakiewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.