Akumulacja pierwotna i czasowości kapitalizmu

Main Article Content

Joanna Bednarek

Abstrakt

Artykuł broni tezy, że w obrębie kapitalizmu da się wyróżnić wiele wzajemnie niespójnych czasowości oraz że analiza kapitalizmu przez pryzmat akumulacji pierwotnej umożliwia dokładniejsze ujęcie sposobu jego funkcjonowania, uwzględniające złożoność związaną z interakcjami wspomnianych czasowości. Zagadnienie akumulacji pierwotnej jest, jak dowodzi Sandro Mezzadra, dobrym punktem wyjścia dla analizy tego kompleksu problemów. Pozwala bowiem postawić dwa pytania: o relację między historycznym wymiarem a strukturalną logiką kapitalizmu oraz o hierarchiczną relację między centrum i peryferiami systemu kapitalistycznego. Pomocny okazuje się tu projekt „sprowincjonalizowania Europy”, zaproponowany przez Dipesha Chakrabarty’ego; jest to próba zdekonstruowania kategorii takich jak postęp, modernizacja, czy kapitał jako taki z jego abstrakcyjną strukturą.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bednarek, J. (2015). Akumulacja pierwotna i czasowości kapitalizmu. Praktyka Teoretyczna, 16(2), 56-77. https://doi.org/10.14746/prt.2015.2.2
Dział
AKUMULACJA PRZEZ WYWŁASZCZENIE
Biogram autora

Joanna Bednarek, Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM Collegium Chemicum, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, Polska

filozofka, tłumaczka, członkini redakcji Praktyki Teoretycznej i współpracowniczka Pracowni Pytań Granicznych UAM w Poznaniu, publikowała m.in. w Krytyce Politycznej i Czasie Kultury. Autorka książek: Polityka poza formą: Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki (2012) i Linie kobiecości: Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię? (2016).

Bibliografia

 1. Althusser, Louis. 2012. O genezie. Tłum. Mateusz Janik. Praktyka Teoretyczna 5: 118–120.
 2. Althusser, Louis i Etienne Balibar. 1975. Czytanie „Kapitału”. Tłum. Wiktor Dłuski. Warszawa: PIW.
 3. Assorodobraj, Nina. 1946. Początki klasy robotniczej: Problem rąk roboczych w przemyśle polskim epoki stanisławowskiej. Warszawa: Czytelnik .
 4. Benjamin, Walter. 1996. „O pojęciu historii.” W tegoż, Anioł historii: Eseje, szkice, fragmenty, red. Hubert Orłowski. Tłum. Krystyna Krzemieniowa i in. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 5. Chakrabarty, Dipesh. 2011. Prowincjonalizacja Europy. Tłum. Ewa Domańska i in.. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 6. Chibber, Vivek. 2013. Postcolonial Theory and the Specter of Capital, London–New York: Verso.
 7. Dirlik, Arif. 1994. “The Postcolonial Aura.” Critical Inquiry 20: 328–356.
 8. Federici, Silvia. 2004. Caliban and the Witch. New York: Autonomedia.
 9. Foucault, Michel. 2000. „Nietzsche, genealogia, historia.” Tłum. Damian Leszczyński i Lotar Rasiński. W tegoż, Filozofia, historia, polityka. Warszawa: PWN.
 10. Goldmann, Lucien. 1978. „Geneza i struktura.” W Drogi współczesnej filozofii, red. Marek Siemek. Tłum. Andrzej Mencwel. Czytelnik: Warszawa.
 11. Harvey, David. 1982. The Limits to Capital. Oxford: Basil Blackwell.
 12. Harvey, David. 2008. Neoliberalizm. Historia katastrofy. Tłum. Jerzy Paweł Listwan. Warszawa: Książka i Prasa.
 13. Harvey, David. 2010. “The Secret of Primitive Accumulation.” W tegoż, A Companion to Marx’s Capital. London: Verso.
 14. Harvey, David. 2011. „Analiza Rzeczy-pospolitej.” Tłum. Piotr Juskowiak, Agnieszka Kowalczyk. Praktyka Teoretyczna 4.
 15. Harvey David. 2014. Seventeen Contradictions and the End of Capitalism, London: Profile Books.
 16. Harvey David. 2015. „Historia przeciw teorii: Komentarz do Marksowskiej metody z Kapitału.” Tłum. Gabriel Klimont i Jędrzej Malko. Praktyka Teoretyczna 2(16): 16-53.
 17. Latour, Bruno. 2011. Nigdy nie byliśmy nowocześni. Tłum. Maciej Gdula. Oficyna Naukowa: Warszawa.
 18. Libera Università Metropolitana. 2014. „Pojęcia do przemyślenia.” W Marks. Nowe perspektywy, red. Libera Università Metropolitana. Tłum. Sławomir Królak, Warszawa: PWN 2014.
 19. Marks, Karol. 1950. Listy do Kugelmana. Warszawa: Książka i Wiedza.
 20. Marks, Karol. 1968. Kapitał. Tłum. P. Hoffman, B. Minc, E. Lipiński. W Karol Marks, Fryderyk Engels, Dzieła, t. 23. Warszawa: Książka i Wiedza.
 21. Mezzadra, Sandro. 2014. „Tak zwana akumulacja pierwotna.” W Marks. Nowe perspektywy, red. Libera Università Metropolitana. Tłum. Sławomir Królak. Warszawa: PWN.
 22. Pospiszyl, Michał. 2013. Ateologia wielości: Katechon, pompa próżniowa i biopolityka. Praktyka Teoretyczna 8.
 23. Spivak, Chakravorty Gayatri. 2011. Strategie postkolonialne. Tłum. Jakub Majmurek i in. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 24. Szadkowski, Krystian. 2015. Uniwersytet jako dobro wspólne. Wprowadzenie do krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym. Warszawa: PWN.
 25. Thompson, E.P. 1966. The Making of the English Working Class. New York: Vintage Books/Random House.
 26. Tomba, Massimiliano. 2011. „Zróżnicowania wartości dodatkowej we współczesnych formach wyzysku.” W Wieczna radość, red. Jan Sowa i in. Warszawa: Bęc Zmiana.
 27. Tomba, Massimiliano. 2013. Marx’s Temporalities. Tłum. Peter D. Thomas, Sara D. Farris. Leiden–Boston: Brill.
 28. Vinci, Paolo. 2014. „Abstrakcja określona.” W Marks. Nowe perspektywy, red. Libera Università Metropolitana. Tłum. Sławomir Królak. Warszawa: PWN.
 29. Wolf, Eric R. 2009. Europa i ludy bez historii. Tłum. Wojciech Usakiewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.