Boskie zarządzanie: krytyczne uwagi na temat „Il regno e la gloria” Giorgio Agambena

Main Article Content

Alberto Toscano

Abstrakt

Esej Alberta Toscano jest próbą ocenienia metodologicznej i teoretycznej wagi Królestwa i chwały Agambena dla radykalnej krytyki współczesnej polityki i ekonomii. Szczególnej analizie poddane jest w nim znaczenie sformułowania „teologiczna genealogia ekonomii i zarządzania”, które pojawia się w podtytule książki. Toscano skupia się przede wszystkim na Agambenowskim rozumieniu sekularyzacji, które umożliwia postawienie tezy, że nowoczesność jedynie dopełnia chrześcijańską „ekonomię” opatrzności, czy też że Marksowskie pojęcie praxis „stanowi w zasadzie zeświecczenie teologicznej koncepcji bycia stworzenia jako boskiego działania”. Autor stara się pokazać, że Agamben w zbytnim stopniu polega na pewnym typie historycznego substancjalizmu, który stoi w sprzeczności z jego deklaracją skupienia się na genealogii. Przygląda się także słabym punktom w Agambenowskim podejściu do tak kluczowych zagadnień, jak pieniądz i administracja.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Toscano, A. (2015). Boskie zarządzanie: krytyczne uwagi na temat „Il regno e la gloria” Giorgio Agambena. Praktyka Teoretyczna, 17(3), 39–57. https://doi.org/10.14746/prt.2015.3.3
Dział
TEOLOGIE EKONOMICZNE
Biogram autora

Alberto Toscano, Goldsmiths, University of London New Cross London SE14 6NW

Wykładowca socjologii na Goldsmiths, University of London oraz członek zespołu redakcyjnego Historical Materialism: Research in Critical Marxist Theory. Autor przekładów na język angielski m.in. książek Alaina Badiou i Antonio Negriego. Opublikował Theatre of Production (2006) oraz Fanaticism: The Uses of an Idea (2010).

Bibliografia

 1. Agamben, Giorgio, i Gianluca Sacco. 2010. „Od teologii politycznej do teologii ekonomicznej.” Tłum. Paweł Mościcki. W Agamben: Przewodnik Krytyki Politycznej, red. Zespół KP. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 2. Agamben, Giorgio. 2007. Il regno e la gloria: Per una genealogia telogica dell’economia e del governo, Homo sacer II.2. Vicenza: Bollati Boringhieri Editore.
 3. Agamben, Giorgio. 2008. „Teoria delle segnature.” W Signatura rerum: Sul metodo. Vicenza: Bollati Bolighieri Editore.
 4. Agamben, Giorgio. 2011. The Kingdom and the Glory: For a Theological Genealogy of Economy and Government, Homo sacer II.2. Tłum. Lorenzo Chiesa, Matteo Mandarini. Stanford: Stanford University Press.
 5. Agamben, Giorgio. 2013. The Highest Poverty: Monastic Rules and Form-of-Life, Homo Sacer IV.1. Tłum. Adam Kotsko. Stanford: Stanford University Press.
 6. Agamben, Giorgio. 2014. Uso dei corpi, Homo sacer IV.2. Vicenza: Bollati Boringhieri Editore.
 7. Aliez, Eric. 1991. „Les Temps capitaux.” W Récits de la conquête du temps, t.1. Paris: Cerf.
 8. Arthur, Christopher. 2004. The New Dialectic and Marx’s Capital. Leiden: Brill.
 9. Blumenberg, Hans. 1983. The Legitimacy of the Modern Age. Tłum. Robert M. Wallace. Cambridge: The MIT Press.
 10. Draper, Hal. 1970. „The Death of the State in Marx and Engels.” Socialist Register 7: 281–307.
 11. Engels, Fryderyk. 1969. „O autorytecie.” W Marks, Karol, i Fryderyk Engels. Dzieła, t. 18.
 12. Foucault, Michel. 2000. „Nietzsche, genealogia, historia.” W Foucault, Michel. Filozofia, historia, polityka. Tłum. Damian Leszczyński, Lotar Rasiński. Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Foucault, Michel. 2002. Porządek dyskursu. Tłum. Michał Kozłowski. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
 14. Foucault, Michel. 2011. Narodziny biopolityki. Tłum. Michał Herer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Foucault, Michel. 2013. „Przestrzeń, wiedza i władza.” Tłum. Kajetan Maria Jaksender. W Kim pan jest profesorze Foucault?, red. Bartłomiej Błesznowski, Kajetan Maria Jaksender, Krzysztof Matuszewski. Kraków: Wydawnictwo Eperons-Ostrogi.
 16. Jankowicz, Grzegorz, i Paweł Mościcki. 2008. „Projekt Homo Sacer.” W Agamben, Giorgio. Stan wyjątkowy. Tłum. Grzegorz Jankowicz, Paweł Mościcki. Kraków: Korporacja Ha!art.
 17. Mandarini, Matteo. 2009. „Beyond Nihilism: Notes towards a Critique of Left-Heideggerianism in Italian Philosophy of the 1970s.” W The Italian Difference, red. Lorenzo Chiesa, Alberto Toscano. Melbourne: re.press.
 18. Marks, Karol. 1951. Kapitał, t. 1. Warszawa: Książka i Wiedza.