Pressto.

Nagłowek strony

Filozofia i współczesne poszukiwania orientacji

MAREK SZULAKIEWICZ

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/fc.2017.14.1

Abstrakt


The crisis of culture is connected with the loss of orientation. It is a phenomenon that is easily discerned in the contemporary culture. For example in science there is a pursuit for innovations rather than for the truth; in religion one increasingly focuses on the rites rather than on the faith and sacredness; in art it is a craft and commercialisation rather than the beauty and creation that takes a lead. The present paper deals with the problems connected with the decline of orientation in the contemporary culture and with the philosophical attempts to redeem it.


Słowa kluczowe


orientacja; kryzys; wolność; wartości; nasłuchiwania i naśladowanie

Pełny tekst:

Bibliografia


Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy świętej w Berlinie 22 września 2011 roku, http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=39466&s=opoka [dostęp: 15.11.2016].

Buber M., Zaćmienie Boga, tłum. P. Lisicki, Warszawa 1994.

Franciszek, Homilia na Lampedusie, 8 lipca 2013, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/homilie/lampedusa_08072013.html [dostęp: 15.11.2016].

Heidegger M., Tylko Bóg mógłby nas uratować (Wywiad udzielony przez Martina Heideggera tygodnikowi „Der Spiegel” 23 września 1966 r., tłum. M. Łukasiewicz, „Teksty” 3 (1977), s. 142-161.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, nr 7, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/europa_28062003.html, [dostęp: 15.11.2016].

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994.

Jensen B., Was heißt sich orientieren? Von der Krise der Aufklärung zur Orientierung der Vernunft nach Kant, Bonn 203.

Kant I., Co oznacza: orientować się w myśleniu?, tłum. T. Kupś, w: I. Kant, Dzieła zebrane, t. 6: Pisma po roku 1781, Toruń 2012, s. 460-462.

Kołakowski L., Horror metaphysicus, tłum. M. Panufnik, Poznań 1999.

Kołakowski L., Odwet sacrum w kulturze świeckiej, w: L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Londyn 1983, s. 165-173.

Koselleck R., Kilka problemów z dziejów pojęcia „kryzys”, w: O kryzysie, red. K. Michalski, Warszawa 1990, s. 59-71.

Lévinas E., Istniejący i istnienie, tłum. J. Margański, Kraków 2006.

Lévinas E., Ślad innego, tłum. B. Baran, w: Filozofi a dialogu, red. B. Baran, Kraków 1991, s. 213-229.

Lotze R.J., Metaphysik. Drei Bücher der Ontologie, Kosmologie und Psychologie, Leipzig 1879.

Marquard O., Apologia przypadkowości. Studia fi lozofi czne, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994.

Nietzsche F., Wiedza radosna, tłum. L. Staff , Warszawa 1906.

Nietzsche F., Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości, tłum. S. Frycz, K. Drzewiecki, Warszawa 1911.

Ortega y Gasset J, Wokół Galileusza, tłum. E. Burska, Warszawa 1993.

Simmel G., O fi lozofi i kultury. Pojęcie i tragedia kultury, w: G. Simmel, Filozofi a kultury. Wybór esejów, tłum. W. Kunicki, Kraków 2007, s. 29-52, 73-81.

Sochoń J., Spór o rozumienie świata. Monizujące ujęcia rzeczywistości w fi lozofi i europejskiej, Warszawa 1998.

Spaemann R., Löw R., Cele naturalne. Dzieje i ponowne odkrycie myślenia teleologicznego, tłum. A. Półtawski, Warszawa 2008.

Stachewicz K., Kryzys jako kategoria fi lozofi czna, w: K. Stachewicz, Żyć i rozumieć. Szkice o człowieku i moralności, Poznań 2013, s. 156-165.

Stegmaier W., Philosophie der Orientierung, Berlin 2008.

Stegmaier W., Wahrheit und Orientierung. Zur Idee des Wissens, w: Perspektiven des Perspektivismus. Gedankschrift zum Tode Friedrich Kaulbachs, Hrsg. V. Gerhardt, N. Herold, Würzburg 1992.

Weil S., Świadomość nadprzyrodzona. Wybór myśli, tłum. A. Olędzka-Frybesowa, Warszawa 1986.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 50 PDF - 29

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017