Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie;
 • W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych;
 • W tekście zastosowano pojedyncze odstępy między wyrazami, czcionkę Times New Roman wielkości 12 pkt., śródtytuły w tekście zostały zaznaczone pogrubioną kursywą.
 • Ilustracje i wykresy zostały dostarczone w osobnych plikach.at.
 • Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF;

ZASADY OGÓLNE

 • Tematy kolejnych numerów monograficznych "Filozofii Chrześcijańskiej" są zapowiadane z wyprzedzeniem na stronie internetowej czasopisma. Artykuły związane z tematami poszczególnych numerów można nadsyłać od chwili ukazania się zapowiedzi do terminu podanego w zapowiedzi.
 • Większość publikowanych w "Filozofii Chrześcijańskiej" materiałów to teksty zamówione, które otrzymały pozytywne recenzje. Artykuły niezamówione zostaną wykorzystane, o ile wpiszą się w tematyczny profil przygotowywanych numerów, otrzymały pozytywne recenzje i spełniają wymogi formalne. Materiały niewykorzystane zostaną odesłane autorowi.
 • Złożenie artykułu/recenzji/sprawozdania/tłumaczenia/wykładu do publikacji jest równoważne stwierdzeniom: że tekst ten nie został nigdzie wcześniej opublikowany (również w postaci elektronicznej) i że nie uczestniczy w żadnym innym procesie edycyjnym
 • Zasadniczo nie zamieszczamy materiałów, które ukazały się wcześniej w druku lub w postaci publikacji elektronicznej. Wyjątkiem są tłumaczenia z języków obcych tekstów dotąd niedostępnych w języku polskim.
 • Tekst wykładu lub odczytu powinien zawierać informację o tym, kiedy i na jakim forum był prezentowany.
 • Artykuł jest recenzowany w trybie anonimowym prosimy więc nie umieszczać w tekście informacji, ułatwiających rozpoznanie autora.
 • Autor nie otrzymuje honorarium, a jedynie egzemplarz autorski czasopisma.


ZASADY RECENZJI

 • Do recenzji każdego artykułu powołani zostają dwaj niezależni recenzenci spoza jednostki specjalizujący się w tematyce artykułu.
 • Redakcja gwarantuje anonimowość procesu recenzowania (double-blind review proces).
 • Recenzje mają postać pisemną i kończą się jednoznacznym stwierdzeniem o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do publikacji.
 • Konkluzje recenzji i ewentualne uwagi recenzentów przesyłane są autorom artykułów. W wypadku dopuszczenia tekstu do druku autor powinien ustosunkować się do uwag recenzentów i dokonać wymaganych korekt.
 • Nazwiska recenzentów współpracujących z redakcją, widniejące na stronie internetowej "Filozofii Chrześcijańskiej" nie pokrywają się z listą recenzentów zaproszonych do współpracy przy kolejnych numerach czasopisma.

ZASADY ETYKI

PRAWO AUTORSKIE

 • Redakcja zastrzega sobie prawa do opracowania tekstu pod względem językowym i edytorskim. Przesłanie tekstu do publikacji w naszym czasopiśmie oznacza przekazanie wyłącznych praw autorskich wydawcy "Filozofii chrześcijańskiej", czyli Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza. Jest to równoznaczne ze zgodą na elektroniczną publikację tekstu na stronach czasopisma "Filozofia chrześcijańska", w Repozytorium AMUR, w "The Central European Journal of Social Sciences and Humanities" (CEJSH) oraz BazHum.
 • W przypadku zamiaru przedruku tekstu publikowanego wcześniej w "Filozofii Chrześcijańskiej", prosimy o zwrócenie się o zgodę do Redakcji. Prośby takie są z reguły rozpatrywane pozytywnie z klauzulą, że ponowna publikacja opatrzona zostanie informacją bibliograficzną na temat pierwodruku.

WYMOGI EDYTORSKIE:

Wymogi ogólne
Artykuł - do 20 stron maszynopisu po 1800 znaków ze spacjami (1 arkusza wydawniczego - 40 tysięcy znaków ze spacjami).
Teksty do druku prosimy przygotować w formacie DOC lub RTF, czcionka
Do artykułu należy dołączyć:

 • tytuł w języku angielskim
 • streszczenie w języku angielskim (o objętości nie większej niż 500 znaków ze spacjami)
 • słowa kluczowe (po polsku i angielsku)
 • bibliografię w układzie alfabetycznym wg autorów
 • dane autora: imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy; pełną nazwę uczelni, do której autor jest afiliowany
 • Recenzja i sprawozdanie - 5 stron maszynopisu po 1800 znaków ze spacjami (0,5 arkusza wydawniczego - 20 tysięcy znaków ze spacjami).

Wymogi szczegółowe
Tekst główny:

 • Czcionka jednorodna Times New Roman 12 pkt. dla tekstu zasadniczego, 10 pkt. dla przypisów
 • Przy wprowadzaniu czcionek specjalnych (greka, hebrajski) należy konsekwentnie w całej publikacji stosować jeden rodzaj czcionki oraz załączyć daną czcionkę na płycie wraz z tekstem zasadniczym
 • Odstęp między wierszami 1,5 wiersza
 • Wcięcie akapitowe standardowe (1,25 pkt.)
 • Marginesy standardowe (2,5 pkt.)
 • Numeracja stron ciągła u dołu z prawej strony.

Przypisy:

 • U dołu każdej strony, której dotyczą.
 • W opisie bibliograficznym inicjał imienia (tylko pierwsza litera - jedyny wyjątek stanowią imiona rozpoczynające się od "Ch" - zachowujemy wówczas obie litery, np. Ch. Schönborn; jeśli autor ma dwa imiona nie robimy spacji między inicjałami) i nazwisko - pismo zwykłe; tytuł książki, artykułu - kursywą; miejsce i rok wydania (kolejne wydania - numer w indeksie górnym) - pismo zwykłe; (wydawcy nie zamieszczamy!), nr strony.

PRZYKŁADY:
Ch.A. Bernard, Teologia affettiva, Milano 19852, t. VII, cz. 1, rozdz. 16, s. 32.

G.K. Meissner, Teologia a współczesność, w: Różne aspekty badań naukowych, red. J. Meyer, Warszawa 1996, s. 456nn.

 • Podobnie w przypadku artykułów w czasopismach zamieszczamy: inicjał imienia i nazwisko autora - pismem zwykłym, tytuł artykułu kursywą, nazwę czasopisma - pismo zwykłe + cudzysłów, rok wydania i kolejny nr czasopisma, nr stron - pismo zwykłe.

PRZYKŁADY:
G. Barden, On Intellectual Conversion, "Journal of Macrodynamic Analysis" 35 (2003), nr 3, z. 10, s. 117-141.

J. Orzeszyna, Oblicza samotności we współczesnym świecie, "Poznańskie Studia Teologiczne" t. V: Kobieta - żona, matka, Poznań 2009, s. 198-200.

 • W pracach zbiorowych najpierw tytuł, potem nazwisko redaktora (powyżej 3 nazwisk zapisujemy tylko pierwsze nazwisko i dodajemy "i in.").

PRZYKŁADY:
The personalities of sudden religious converts, red. R. Velantin, Ch. Smiths, C. Bartnik, London 2003, s. 458.

Dylematy współczesności, red. J. Jastrzębski i in., Warszawa 2009, s. 234-240.

Inne wskazania:

 • Teksty cytowane - pismo zwykłe + cudzysłów z zaznaczeniem opuszczonych fragmentów cytowanego tekstu (stosujemy wtedy […]); w cytowanych fragmentach tekstu stosujemy cudzysłów " ".
 • Słowa obcojęzyczne i cytaty łacińskie - kursywa.
 • Wyróżnienia w tekście pismem rozstrzelonym (nie stosujemy wytłuszczeń, kursywy ani podkreśleń).
 • Tytuły rozdziałów pismem zwykłym (bez wyróżnień np. kursywą, bez kapitalików).
 • Sigla biblijne rozdziału z odstępem, numer wersetu bez odstępu, np. 1 Kor 3,9.
 • Po adresach do stron internetowych wpisujemy w nawiasie kwadratowym datę dostępu, np. http://www.gramsima.com.pl [dostęp 23.04.2011] oraz usuwamy hiperłącze.
 • Znaki interpunkcyjne wpisujemy bezpośrednio za słowem, natomiast spację przed następnym słowem, nie stosujemy spacji przed znakami przestankowymi.
 • W bibliografii można podawać nazwy wydawnictw.
 • W bibliografii obowiązuje porządek alfabetyczny, inicjały za nazwiskiem.
 • W przypisach pomijamy skróty ks. prof. dr, itp. oraz nie uwzględniamy skrótów nazw zgromadzeń zakonnych.

Stosowane terminy i skróty

 • Porównaj - por.
 • Tłumacz - tłum.
 • Redaktor - red.
 • Wydawca - wyd.
 • Tenże (rozstrzelone)
 • Taż (rozstrzelone)
 • Tamże
 • Przypis autora art., tłumacza - (przyp. A.L.)
 • Wydanie, np. trzecie - 20063
 • Należy konsekwentnie stosować skróty i oznaczenia w obrębie całej pracy.

Ilustracje

 • Autorzy mają obowiązek uzyskać i przedstawić zgodę na publikację towarzyszących artykułom materiałów objętych prawem autorskim (np. fotografii, faksymile, reprodukcji dzieł sztuki). Pliki graficzne powinny mieć rozdzielczość 300 dpi (preferowany format TIF). Każda ilustracja powinna być opatrzona wszelkimi informacjami wymaganymi przez prawa autorskie
 • Dostosowanie przez autorów do powyższych zasad jest warunkiem przyjęcia tekstu do publikacji w czasopiśmie "Filozofia chrześcijańska".