Pressto.

Nagłowek strony

Pastoralny wymiar filozofii

JAN KROKOS

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/fc.2017.14.2

Abstrakt


The pastoral dimension of philosophy manifests itself in the service of truth which becomes part of the mission of the Church. It is revealed in the work of Jesus Christ, in the Church’s pastoral endeavours and in theology. The role of philosophy in the mission of the Church is ancillary and necessary at the same time, as it helps to answer man’s questions about the meaning of his/her being, cognition and action, the foundation of his/her knowledge and faith.


Słowa kluczowe


fi lozofi a; pastoralne posłannictwo Kościoła

Pełny tekst:

Bibliografia


Jan Paweł II, Tertio millenio adveniente, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/tertio.html [dostęp: 08.05.2017].

Kamiński S,. Światopogląd, religia, teologia. Zagadnienia fi lozofi czne i metodologiczne, red. M. Walczak, A. Bronk, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1998.

Kasper W., Die Methoden der Dogmatik. Einheit und Vielheit, Kösel Verlag, München 1967.

Krokos J., Czy fi lozofi a jest potrzebna teologii, w: W wierności Kościołowi. Księga pamiątkowa dedykowana Józefowi Kardynałowi Glempowi Prymasowi Polski w 80. rocznicę urodzin, red.

M. Kreczmański, H. Małecki, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2009, s. 227-236.

Pierwsi apologeci greccy, oprac. J. Naumowicz, tłum. L. Misiarczyk, Wydawnictwo M, Kraków 2004.

Wojtyła K., U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1972.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 20 PDF - 20

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017