Pressto.

Nagłowek strony

Ekstasis i epektasis jako dwa elementy opisujące doświadczenie mistyczne według Grzegorza z Nyssy

MACIEJ MANIKOWSKI

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/fc.2017.14.4

Abstrakt


This text is an attempt to analyze fundamental aspects of Gregory of Nyssa’s mystics. In a way of neoplatonic tradition, Gregory speaks on the God as transcendent the world, both – the material and the spiritual, and transcends the human knowledge. God is unknowable. In this kind of understanding, there are two fundamental aspects of Gregory of Nyssa’s conception of mystical experience: ekstasis and epectasis. First, classical in the western kind of mysticism, is known as „a stay beyond the materiality”. Human soul must desert the body and in this way see God. Second, because God is transcendent and unknowable, the human soul must go an unending way to God. It never reaches God Himself.


Słowa kluczowe


Grzegorz z Nyssy; mistycyzm; ekstasis; epektasis; niepoznawalność Boga

Pełny tekst:

Bibliografia


Armstrong A.H., Platonic Elements in St. Gregory of Nyssa’a Doctrine of Man, „Dominican Studies”, vol. 1, no. 2, 1948, s. 113-126.

Armstrong A.H., The Self-Defi nition of Christianity in Relation to Later Platonism, w: Jewish and Christian Self-Defi nition I: The Saping of Christianity in teh Second and Third Centuries, ed. E.P. Sanders, London 1984, s. 74-99.

Balás D.L., Methousia Theou. Man’s Participation in God’s Perfection According to Saint Gregory of Nyssa, „Studia Anselmiana”, vol. 55, 1966.

Bułgakow S., Światło wieczności. Medytacje i spekulacje, tłum. J. Chmielewski, Kęty 2010.

Crouzel H., Grégoire de Nysse est-il fondateur de la théologie mystique? Une controverse récente, „Revue d’ascétique et de mystique”, vol. 33, no. 130, 1957, s. 189-202.

Florovsky G., The Eastern Fathers of the Fourth Century, „The Collected Works”, vol. VII, trans. C. Edmunds, Vaduz 1987.

Grzegorz z Nyssy, De anima et ressurrectione, w: Grzegorz z Nyssy, Pisma wybrane, tłum. W. Kania, Warszawa 1974, s. 27-97.

Grzegorz z Nyssy, Do Eustacjusza o Trójcy Świętej, w: Grzegorz z Nyssy, Drobne pisma trynitarne, tłum. T. Grodecki, Kraków 2001, s. 80-90.

Grzegorz z Nyssy, Homilie do Eklezjastesa, tłum. M. Przyszychowska, Kraków 2009.

Grzegorz z Nyssy, O doskonałości, w: Grzegorz z Nyssy, O naśladowaniu Boga. Pisma ascetyczne, tłum. J. Naumowicz, Kraków 2001, s. 59-97.

Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka, tłum. M. Przyszychowska, Kraków 2006.

Grzegorz z Nyssy, Wielka mowa katechetyczna, w: Grzegorz z Nyssy, Pisma wybrane, tłum. W. Kania, Warszawa 1974, s. 128-183.

Grzegorz z Nyssy, Życie Mojżesza, tłum. S. Kalinkowski, Kraków 2009.

Habra G., The Patristic Sources of the Doctrine of Gregory Palamas on the Divine Energies. Part II: The Three Cappadocians, „The Eastern Churches Quarterly”, vol. XII, no. 7, 1958, s. 294-304.

McGinn B., Obecność Boga. Historia mistyki zachodniochrześcijańskiej, tłum. T. Dekert, Kraków

McGinn B., Ferris McGinn P., Mistycy wczesnochrześcijańscy. Wizje Boga u mistrzów duchowych, tłum. E.E. Nowakowska, Kraków 2008.

Mistrz Eckhart, O człowieku szlachetnym, w: Mistrz Eckhart, Dzieła wszystkie, tłum. W. Szymona, Poznań 2014, s. 155-174.

Pietras H., Początki teologii Ojców Kościoła, Kraków 2000.

Pseudo-Dionizy Areopagita, Teologia mistyczna, w: Pisma teologiczne, tłum. M. Dzielska, Kraków 2005, s. 325-332.

Verghese T.P., Diastema and Diastasis in Gregory of Nyssa. An Introduction to a Concept and the Posing of a Problem, w: Zweites Internationales Kolloquium über Gregor von Nyssa, hrsg. von H. Dörrie, M. Altenburger, U. Schram, Leiden 1976, s.243-260.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 33 PDF - 25

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017