Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Tematyka nadsyłanych artykułów powinna dotyczyć historii Kościoła katolickiego względnie innych Kościołów chrześcijańskich, jakie w przeszłości istniały na obszarze Wielkopolski. Teksty powinny być nigdzie dotąd nie publikowane i stanowić istotny wkład w rozwój badań nad dziejami kościelnymi na ziemi wielkopolskiej.

Od strony formalnej obowiązuje logiczna struktura, naukowy język i odpowiednio zredagowane przypisy. Należy załączyć streszczenie w języku polskim oraz słowa klucze.

Nadesłane artykuły podlegają recenzji dwóch niezależnych recenzentów. W przypadku jednej recenzji negatywnej, decyzję o dopuszczeniu tekstu do druku podejmuje zespół redakcyjny. W przypadku, gdy obie recenzje są negatywne, tekst nie może być dopuszczony do publikacji.

Autor nie otrzymuje honorarium, a jedynie jeden egzemplarz czasopisma oraz pięć egzemplarzy własnego opublikowanego artykułu.

W związku z wprowadzeniem przez Redakcję zapory ghostwriting i guest authorship prosimy poszczególnych autorów o wskazanie wkładu wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania przesłanego do publikacji artykułu (z określeniem ich afiliacji oraz podaniem zakresu ich udziału), a także o podanie informacji o źródłach finansowania badań przeprowadzonych w związku z jego przygotowaniem. Wykryte przypadki nierzetelności naukowej, do których należą ghostwriting i guest authorship, będą ujawniane.

Autorzy powinni przestrzegać przepisów „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994).