Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Wytyczne dla autorów

Tematyka nadsyłanych artykułów powinna dotyczyć historii Kościoła katolickiego względnie innych Kościołów chrześcijańskich, jakie w przeszłości istniały na obszarze Wielkopolski. Teksty powinny być nigdzie dotąd nie publikowane i stanowić istotny wkład w rozwój badań nad dziejami kościelnymi na ziemi wielkopolskiej.

Od strony formalnej obowiązuje logiczna struktura, naukowy język i odpowiednio zredagowane przypisy. Należy załączyć streszczenie w języku polskim oraz słowa klucze.

Nadesłane artykuły podlegają recenzji dwóch niezależnych recenzentów. W przypadku jednej recenzji negatywnej, decyzję o dopuszczeniu tekstu do druku podejmuje zespół redakcyjny. W przypadku, gdy obie recenzje są negatywne, tekst nie może być dopuszczony do publikacji.

Autor nie otrzymuje honorarium, a jedynie jeden egzemplarz czasopisma oraz pięć egzemplarzy własnego opublikowanego artykułu.

W związku z wprowadzeniem przez Redakcję zapory ghostwriting i guest authorship prosimy poszczególnych autorów o wskazanie wkładu wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania przesłanego do publikacji artykułu (z określeniem ich afiliacji oraz podaniem zakresu ich udziału), a także o podanie informacji o źródłach finansowania badań przeprowadzonych w związku z jego przygotowaniem. Wykryte przypadki nierzetelności naukowej, do których należą ghostwriting i guest authorship, będą ujawniane.

Autorzy powinni przestrzegać przepisów „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994).

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.