Ze wspomnień o księdzu Teodorze Korczu pierwszym proboszczu w Gorzycach Wielkich
PDF

Słowa kluczowe

Poznań Archdiocese
Kalisz Diocese
Gorzyce Wielkie
Parish
Fr. Teodor Korcz

Jak cytować

Wolniewicz, M. (2018). Ze wspomnień o księdzu Teodorze Korczu pierwszym proboszczu w Gorzycach Wielkich. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (11), 283–302. https://doi.org/10.14746/e.2016.11.10

Abstrakt

The beginnings (from 1936) of the history of the parish in Gorzyce Wielkie, which originated from a part of a parish in Ostrów Wielkopolski, are shown through the fascinating personality of Fr. Teodor Korcz, who became its first pastor. His interests by far exceeded traditional pastoral ministry. The text is a valuable contribution to studies on the depiction of the rural community in the religious, social, folk and even folkloristic aspects.

The author of the text, Fr. Marian Wolniewicz, was a witness of Fr. Korcz’s activity, so his account can be recognized as a genuine testimony.

https://doi.org/10.14746/e.2016.11.10
PDF

Bibliografia

Andrzejewski R., Kapłan niezwykłych dokonań. W 25 rocznicę śmierci ks. Teodora Korcza prałata honorowego Jego Świątobliwości, Poznań–Leszno Wlkp., 17 października 2006 r. Leszno: Drukarnia HAF, 2006, ss. 32.

Domagała J., Ci, którzy przeszli przez Dachau. (Duchowni w Dachau), Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”, 1957, s. 140, poz. 674.

Die Geistlichen in Dachau sowie in anderen Konzentrationslagern und in Gefängnissen. Nachlaß von Emil Thoma; erweitert und hrsg. von Eugen Weiler. Mödling: Missionsdruckerei St. Gabriel, [1971], s. 361, poz. 119.

Handke W., Ogniem próbowany... Ostatni proboszcz całego Leszna, ks. Teodor Korcz (1903-1981), Leszno: Urząd Miasta, 2016, ss. 160. (Cives Nostri; t. 3).

Jacewicz W., Woś J., Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, z. 4: Wykaz duchownych zmarłych, zamordowanych lub represjonowanych przez okupanta w archidiecezjach: mohylowskiej, poznańskiej i wileńskiej oraz w diecezjach: gdańskiej, kamienieckiej, łuckiej, pińskiej, przemyskiej, sandomierskiej, siedleckiej, tarnowskiej, warmińskiej, włocławskiej, w prałaturze pilskiej i wśród duszpasterstwa polonijnego, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1978, s. 100.

Jędraś S., Ks. prałat Teodor Korcz, „Informator Kulturalny i Turystyczny Województwa Leszczyńskiego” 1989, nr 10, s. 14-16.

Kaczmarek K., Korcz Teodor (1903-1981), ks. prałat, długoletni proboszcz parafii św. Mikołaja w L., dziekan dekanatu leszczyńskiego, [w:] Słownik biograficzny Leszna, red. B. Głowinkowska i A. Konior, Leszno: Urząd Miasta Leszna; Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, 2004, s. 194-195.

Klak P., Fundacja dla rodziny, „ABC” 2004, nr 15, s. 11.

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana w Lesznie” powołało Fundację „Rodzina Leszczyńska”, której patronuje ks. Teodor Korcz. O patronie.

Korczyński F., Niezwykły blokowy, [w:] tenże, Jasne promienie w Dachau, Poznań: Pallottinum, 1957, s. 174-179.

Wyd. 2. Poznań–Warszawa: Pallottinum, 1985 s. 178-183.

[Kotowska-Rasiak E.] ek, Patron w Topoli Małej, „Gazeta Ostrowska” 2004, nr 41, s. 11.

Teodor Korcz, pierwszy proboszcz parafii i społecznik został wybrany patronem Szkoły Podstawowej w Topoli Małej.

Kotowska-Rasiak E., Wzór dla uczniów, „Gazeta Ostrowska” 2004, nr 50, s. 12.

Ksiądz Teodor Korcz, patron Szkoły Podstawowej w Topoli Małej.

[Kotowska-Rasiak E.] (ek), Wzór do naśladowania, „Gazeta Ostrowska” 2004, nr 49, s. 3.

Uroczystość nadania imienia ks. Teodora Korcza Szkole Podstawowej w Topoli Małej.

Łakomy G., Ks. Teodor Korcz. Wspomnienie (1903-1981), „Gazeta Wyborcza. Poznań” 2007, nr 8, s. 11.

Markowska H., Teodor Korcz – kapłan i społecznik, „Panorama Leszczyńska” 1989, nr 30, s. 12.

Moskal L., Ostatni proboszcz Leszna, „ABC” 1998, nr 97, s. 8.

NOWACZYŃSKI W., Echa publikacji „Ostatni proboszcz z Leszna”, „ABC” 1999, nr 4, s. 8.

Moskal L., Rocznica śmierci księdza prałata, „ABC” 2001, nr 82, s. 7.

[Napierała S.], Ksiądz prałat Teodor Korcz – patronem Szkoły Podstawowej w Topoli Małej. (Słowo wygłoszone w kościele w Gorzycach Wielkich, 6 grudnia 2004 roku), „Diecezja Kaliska. Pismo Kurii Diecezjalnej”. R. 13: 2005, nr 51, s. 71-75.

Nowak M., Działalność duszpasterska księdza prałata Teodora Korcza w Lesznie w latach 1950-1981. Promotor: ks. prof. dr hab. Józef Swastek. Wrocław: Papieski Fakultet Teologiczny, 1999, k. 121.

Praca magisterska przechowywana w Bibliotece Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, sygn.: PWT-Wr: A-3166.

Piwoń A., Ksiądz prałat Teodor Korcz, „Przyjaciel Ludu”. [R. 4]: 1989, z. 2, s. 2-6.

Piwoń A., Proboszcz z Gorzyc Wielkich, „Przyjaciel Ludu” 2002, z. 3, s. 40-43.

Piwoń A., Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lesznie. Materiały dotyczące księdza prałata Teodora Korcza, „Informator Kulturalny i Turystyczny Południowo-Zachodniej Wielkopolski” 2004, nr 6, s. 22-23.

Podolczak L., Ksiądz Teodor Korcz (1903-1981), „Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego”. R. 7: 2012, s. 195-196.

(PK), Pamiętamy księdza, „ABC” 2006, nr 83, s. 4.

(RAD), Niezwykły kapłan, „Panorama Leszczyńska” 1998, nr 53, s. 25.

(S.A.), Z żałobnej karty. Ks. Teodor Korcz, „Słowo Powszechne”. R. 35: 1981, nr 238, s. 7.

Schnabel R., Die Frommen in der Hölle. Geistlische in Dachau, Berlin: Union Verlag, cop. 1966 s. 258, poz. 1110.

Szołdrski W., Martyrologium duchowieństwa polskiego pod okupacja niemiecką w latach 1939-1945, Rzym: [s.n.], 1965 s. 135. (Sacrum Poloniae Millennium; vol. 11).

Urbański A.Z., Duchowni w Dachau. Wspomnienia z przeżyć około dwóch tysięcy księży w hitlerowskim obozie koncentracyjnym, Kraków: nakładem Na Piasku OO. Karmelitów w Krakowie, 1945 s. 72, 77-78 [32. Wydział Teologiczny i Filozoficzny na 28-mym bloku w Dachau].

Wolniewicz M., Ks. Teodor Korcz (1903-1981), „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej” R. 34: 1983, nr 3, s. 42-46.

Wolniewicz M., Pamięci pierwszego proboszcza w Gorzycach Wielkich, „Przewodnik Katolicki”. [R. 82]: 1992 nr 49 s. 7.

Wybitni mieszkańcy ziemi międzychodzkiej. Ksiądz Teodor Korcz. Spisał Paweł Janka. „Obserwator Międzychodzki” 1993 nr 8, s. 9.

Żętkowski P., Ks. Teodor Korcz, [w:] Dzieje parafii św. Mikołaja w Lesznie, praca zbiorowa pod red. Konrada Kaczmarka. Leszno: Parafia św. Mikołaja, 1995, s. 326-329. [cz. 5: W powojennej Polsce. 4. Duszpasterze oraz ich współpracownicy. a) Proboszczowie].