The Categorical Imperative in Defence of Animal Rights. Christine Korsgaard’s Ethical Extensionism
PDF (Język Polski)

Keywords

animal rights
ethical extensionism
Christine Korsgaard
Immanuel Kant
an end in itself
sense and reference

How to Cite

Adamska, M. (2018). The Categorical Imperative in Defence of Animal Rights. Christine Korsgaard’s Ethical Extensionism. ETHICS IN PROGRESS, 9(1), 140–173. https://doi.org/10.14746/eip.2018.1.8

Abstract

In this paper, I present Christine Korsgaard’s style of building a conception of animal rights protection based on a concept of Kantian provenance, namely “end in itself”. Considering that an end in itself in Immanuel Kant’s philosophy includes only human beings, the American philosopher needed to modify (extend) the meaning of the abovementioned concept. This study aims at showing this change of the meaning in categories derived from Fregean semantics (sense and reference). Moreover, I will attempt to prove that by broadening the extension of “end in itself” Korsgaard uses a strategy called ethical extensionism and situates the revised (naturalized) categorical imperative ipso facto within environmental ethics.

I start with elucidating Korsgaard’s views on the meaning of “end in itself” before she took interest in animal rights (set out mainly in Kant’s Formula of Humanity and The Sources of Normativity) and then I synthetically describe her animal rights philosophy with a special regard to the category of “natural good”. The second part of the article explains the methodology used in the paper, while the last part is intended to be an interpretation of Korsgaard’s thought.

https://doi.org/10.14746/eip.2018.1.8
PDF (Język Polski)

References

Arystoteles. 1988. O duszy, przeł. P. Siwek. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Bentham J. 1958. Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, przeł. B. Nawroczyński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Besler G. 2010. Gottloba Fregego koncepcja analizy filozoficznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Brożek B. 2013. „Pojęcie normatywności,” w: A. Brożek, B. Brożek, & J. Stelmach (red.), Fenomen normatywności. Kraków: Copernicus Center Press (19-44).

Dummett M. 1973. Frege: Philosophy of Language. New York – Evanston – San Francisco – London: Harper & Row Publishers.

Dworkin R. 1998. Biorąc prawa poważnie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Engel M. 2008. „Ethical Extensionism,” w: J. Baird Callicott & R. Frodeman (Eds.), Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy, Vol. 1. Detroit: Macmillan Reference USA.

Foot P. 2001. Natural Goodness. Oxford: Clarendon Press.

Frege G. 1979. “Comments on Sense and Meaning”, w: idem, Posthumous Writings. Oxford: Basil Blackwell.

Frege G. 2014. Pisma semantyczne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ganowicz-Bączyk A. 2005. „Narodziny i rozwój etyki środowiskowej”. Studia Ecologiae et Bioethicae 13(5):39-63.

Geach P. T. 1956. “Good and Evil”. Analysis 17:33-42.

Gzyra D. 2017. „Problemy ekstensjonizmu etycznego”, w: B. A. Nowak & K. Maciąg (red.), Filozoficzne rozważania o naturze człowieka. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL.

Hare J. E. 1996. The Moral Gap: Kantian Ethics, Human Limits, and God´s Assistance. Oxford: Clarendon Press.

Kant I. 2004. Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kant I. 2005. Metafizyka moralności, przeł. E. Nowak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kant I. 2007. Religia w obrębie samego rozumu, przeł. A. Bobko. Kraków: Wydawnictwo Homini.

Kant I. 2017. Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg. Kęty: Antyk Marek Derewiecki.

Korsgaard Ch. M. 1983. “Two Distinctions in Goodness”. Philosopical Review 92 (2):169- 195.

Korsgaard Ch. 1985. “Kant’s Formula of Universal Law”. Pacific Philosophical Quarterly 66(1-2):24-47.

Korsgaard Ch. M. 1996a. Creating the Kingdom of Ends. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press.

Korsgaard Ch. M. 1996b. The Sources of Normativity. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press.

Korsgaard Ch. M. 2004. “Fellow Creatures: Kantian Ethics and Our Duties to Animals”. Tanner Lectures on Human Values 25.

Korsgaard Ch. M. 2009. Self-Constitution: Agency, Identity, and Integrity. New York: Oxford University Press.

Korsgaard Ch. M. 2011. “Valuing Our Humanity”. http://www.people.fas.harvard.edu/~korsgaar/CMK.Valuing.Our.Humanity.pdf (dostęp z dn. 20.08.2018). 171

Korsgaard Ch. M. 2011. “Interacting with Animals: A Kantian Account”, w: T. Beauchamp & R. G. Frey (Eds.), The Oxford Handbook on Ethics and Animals (Oxford Handbooks Online). New York: Oxford University Press.

Korsgaard Ch. M. 2012. “A Kantian Case for Animal Rights”, w: M. Michel, D. Kuhne, & J. Hanni (Eds.), Animal Law – Tier und Recht: Developments and Perspectives in the 21st Century. Entwicklungen und Perspektiven im 21. Jahrhundert. Dike Verlag: Zürich – St. Gallen.

Korsgaard Ch. M. 2013. “Kantian Ethics, Animals, and the Law”. Oxford Journal of Legal Studies 1-20.

Korsgaard Ch. M. 2014. Christine Korsgaard – Ethics & Morality – Extended. Rozm. przep. N. Swierstra, https://www.youtube.com/watch?v=jzBLPDt-Bl0&t=573s (dostęp z dn. 25.08.2018).

Leśniak K. 1989. Arystoteles. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Lyons J. 1984. Semantyka, t. 1, przeł. A. Weinsberg. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Łuków P. 2006. „Kantowskie obowiązki względem przyrody – człowiek a pozostałe zwierzęta”. Diametros 9:51-73.

Maciaszek J. 2008. Znaczenie, prawda, przekonania: problematyka znaczenia w filozofii języka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Maciejczak M. 2016. Filozofia jako krytyka języka. Od Kartezjusza do Dummetta. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Makowski P. 2011. Po metaetyce. Dobro i powinność w etykach naturalistycznych. Kraków: Universitas.

McGinn C. 2015. The Philosophy of Language: the Classics Explained. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

Moore G. E. 1922. The Conception of Intrinsic Value. http://www.ditext.com/moore/intrinsic.html (dostęp z dn. 20.08.2018).

Moore G. E. 1919. Zasady etyki, przeł. Cz. Znamierowski. Warszawa: M. Actra.

Moore G. E. 1980. Etyka, przeł. Z. Szawarski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowak-Juchacz E. 2002. Autonomia jako zasada etyczności. Kant, Fichte, Hegel. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pietrzykowski T. 2015. „Kant, Korsgaard i podmiotowość moralna zwierząt”. Archiwum Filozofii Społecznej i Politycznej 2:106-119.

Pietrzykowski T. 2017. Naturalizm i granice nauk prawnych. Esej z metodologii prawoznawstwa. Katowice: Wolters Kluwer.

Pietrzykowski T. 2007. Spór o prawa zwierząt. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga.

Piłat R. 2013. Aporie samowiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Probucka D. 2015. Prawa zwierząt. Kraków: Universitas.

Raz J. 1984. “On the Nature of Rights” Mind. New Series 73 (370):194-214.

Rorty R. 2009. Filozofia jako polityka kulturalna, przeł. B. Baran. Warszawa 2009: Czytelnik.

Saja K. 2015. Etyka normatywna. Między konsekwencjonalizmem a deontologią. Kraków: Universitas.

Schneewind J. B. 1998. “Korsgaard and Unconditional in Morality”. Ethics 109 (1):36-48.

Szymaniec P. 2009. „Problematyka własności w filozofii Immanuela Kanta”. http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34388/0003.pdf (dostęp z dn. 22.08.2018).

Woleński J. 1972. „Logiczne problemy wykładni prawa”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków: UJ.