The outline of the philosophy of spiritual being from the Thomistic perspective
PDF (Język Polski)

Keywords

God
created spirits
human soul
internal and external spiritual activity

How to Cite

MIKUCKI, K. . (2021). The outline of the philosophy of spiritual being from the Thomistic perspective. Filozofia Chrześcijańska, 18, 47–63. https://doi.org/10.14746/fc.2021.18.3

Abstract

From the Thomistic point of view, the outline of philosophy of spiritual being takes into account three basic dimensions of the spirit. The first deals with the existence of independent personal beings, i.e. individual substances: God, angelic beings and human souls. The second is related to the fundamental phenomena of the inner life of a person, that is powers of the soul, their acts and objects. The last form of the spirit deals with personal external activity in the course of which all kinds of extra-mental beings are created. These include, above all, the multiple forms of the so-called spiritual culture, present nowadays mainly in science, art, morals and religion.

https://doi.org/10.14746/fc.2021.18.3
PDF (Język Polski)

References

Gałkowski J.W., Praca i człowiek, Warszawa 1980.

Garrigou -Lagrange R., Trzy okresy życia wewnętrznego, tłum. T. Landy, Poznań 1962.

Gilson É., Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, tłum. J. Rybałt, Warszawa 1960.

Gogacz M., Istnieć i poznawać, Warszawa 1976.

Gogacz M., Systemowe uwarunkowania problemu istnienia Boga, w: Studia z filozofii Boga, red. B. Bejze, t. 2, Warszawa 1973, s. 121 -163.

Granat W., Teodycea. Istnienie Boga i Jego natura, Lublin 1968.

Ingarden R., List do Konstantego Michalskiego, Lwów 20.01.1939 (Archiwum Księży Misjonarzy, Kraków, ul. Stradom 4, brak sygn.).

Ingarden R., Spór o istnienie świata, t. 2, Kraków 1948.

Jaworski M., Antropologiczne podstawy modlitwy. Studium filozoficzno-religijne, „Studia Philosophiae Christianae” 51 (2015), nr 1, s. 5 -15.

Jaworski M., Człowiek a Bóg. Zagadnienie relacji znaczeniowej pomiędzy osobą ludzką i Bogiem a problem ateizmu, w: M. Jaworski, Wybór pism filozoficznych, red. K. Mikucki, Olecko 2003, s. 227 -242.

Jaworski M., Czym jest filozofii a religii, w: M. Jaworski, Od filozofii religii do eidos Kościoła, red. K. Mikucki, Kraków 2018, s. 37 -41.

Jaworski M., Problem koncepcji filozofii, w: M. Jaworski, Wybór pism filozoficznych, red. K. Mi kucki, Olecko 2003, s. 304 -313.

Jaworski M., Zagadnienie reinterpretacji punktu wyjścia filozoficznego poznania Boga, w: Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, t. 2, red. J. Sochoń, Warszawa 2002, s. 142 -162.

Kamiński S., Duch, w: Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, Lublin 1997, s. 127 -129.

Kamiński S., Krąpiec M.A., Z teorii i metodologii metafizyki, Lublin 1962.

Kamiński S., O metodzie filozofii klasycznej, „Roczniki Filozoficzne” 34 (1986), nr 1, s. 5 -20.

Kamiński S., Zagadnienia metodologiczne związane z filozofią Boga, w: Studia z filozofii Boga, t. 1, red. B. Bejze, Warszawa 1968, s. 380 -403.

Kłósak K., Dusza ludzka w perspektywach filozofii przyrody i metafizyki, „Analecta Cracoviensia” 10 (1978), s. 29 -47.

Kłósak K., Immanencja i transcendencja człowieka w odniesieniu do przyrody, w: O Bogu i o człowieku, cz. I, red. B. Bejze, Warszawa 1968, s. 165 -177.

Kłósak K., Próba argumentacji za substancjalnością duszy ludzkiej, „Analecta Cracoviensia” 7 (1975), s. 511 -520.

Kłósak K., Próba rozwiązania problemu pochodzenia duszy ludzkiej, „Znak” 13 (1961), nr 9, s. 1181 -1234.

Kłósak K., Próba wykorzystania «fenomenologicznej» antropologii P. Teilharda de Chardin do uzasadnienia tomistycznej filozofii człowieka, w: W kierunku prawdy, red. B. Bejze, Warszawa 1976, s. 485 -496.

Kłósak K., Z teorii i metodologii filozofii przyrody, Poznań 1980.

Kłósak K., Z zagadnień filozoficznego poznania Boga, t. I, Kraków 1979.

Kowalczyk S., Antropologia filozoficzna – koncepcja, metody, problematyka, w: Antropologia, red. S. Janeczek, Lublin 2010, s. 17 -42.

Kowalczyk S., Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Lublin 2006.

Kowalewski M., Wstęp do filozofii, Poznań 1958.

Krąpiec M.A., Człowiek. Kultura. Uniwersytet, Lublin 1998.

Krąpiec M.A., Człowiek w kulturze, Warszawa 1990.

Krąpiec M. A., Dusza ludzka, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, red. A. Maryniarczyk i in., Lublin 2001, s. 758 -760.

Krąpiec M.A., Ja – człowiek, Lublin 1974.

Krąpiec M.A., Metafizyka. Zarys teorii bytu, Lublin 2000.

Krąpiec M.A., Psychologia racjonalna, Lublin 1996.

Krąpiec M.A., U podstaw rozumienia kultury, Lublin 1991.

Krąpiec M.A., Zło, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, red. A. Maryniarczyk i in., Lublin 2008, s. 941 -944.

Krąpiec M.A., Życie, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, red. A. Maryniarczyk i in., Lublin 2008, s. 971 -984.

Leeuw G. v. der, Fenomenologia religii, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1978.

Lemańska A., Filozoficzne zagadnienia ewolucjonizmu, w: Tajemnice natury. Zarys filozofii przyrody, Warszawa 2009, s. 299 -347.

Moskal P., Czy istnieje Bóg? Zarys filozofii Boga, Pelplin 2002.

Pastuszka J., Dusza ludzka. Jej istnienie i natura, Lublin 1957.

Pastuszka J., Psychologia ogólna, t. 1 -2, Lublin 1957.

Ricoeur P., Zło. Wyzwanie rzucone filozofii i teologii, tłum. E. Burska, Warszawa 1992.

Semenenko P., Estetyka, Archiwum Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców w Krakowie. Materiały dotyczące ks. P. Semenenki, brak sygn.

Semenenko P., Historiosofi a. Ogólny rzut oka na całe Dzieje, „Przegląd Poznański” 35 (1863), z. 1, s. 365 -394.

Semenenko P., Wyższy pogląd na historyę Polski. Myśl Boża w jej dziejach, Kraków 1892.

Stępień A.B., Propedeutyka estetyki, Warszawa 1975.

Stępień A.B., Wstęp do filozofi i, Lublin 1995.

Swieżawski S., Święty Tomasz na nowo odczytany, Kraków 1983.

Ślipko T., Życie i płeć człowieka, Kraków 1978.

Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998.

Tomasz z Akwinu św., Summa filozoficzna (Contra Gentiles), ks. I -II, brak tłum., Kraków 1930.

Tomasz z Akwinu św., Summa filozoficzna (Contra Gentiles), ks. III, brak tłum., Kraków 1935.

Tomasz z Akwinu św., Suma teologiczna, t. III: O aniołach, brak tłum., Kraków 1933.

Wojtyła K., O poznawalności i poznawaniu Boga. Zarys zagadnień, Kraków 2000.

Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1985.

Zdybicka Z.J., Dowody na istnienie Boga, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, red. A. Maryniarczyk i in., Lublin 2001, s. 680 -692.