On the Destiny of Evil in Leszek Kołakowski’s Thought
PDF (Język Polski)

Keywords

Leszek Kołakowski
devil
God
evil
good
new theodicy
taboo

How to Cite

BIEGALSKA, A. . (2021). On the Destiny of Evil in Leszek Kołakowski’s Thought. Filozofia Chrześcijańska, 18, 65–77. https://doi.org/10.14746/fc.2021.18.4

Abstract

In Leszek Kołakowski’s thought, a devil is not abstract but real. What does he know about it? What do we know? How much of it do we know? It seems that Kołakowski knows it well – he speaks with it, discusses it, and defines it. As if they both were friends. ‘The devil by Kołakowski’ seems to be human-friendly and supportive. Thus, the article poses the following questions: What is the role of evil as defined by Kołakowski in human world and life? How does it work? What is its destiny?

https://doi.org/10.14746/fc.2021.18.4
PDF (Język Polski)

References

"1 List św. Jana", w: Biblia Tysiąclecia, https://biblia.deon.pl/ [dostęp: 9.04.2021].

Dymarski Z., Dwugłos o złu. Ze studiów nad myślą Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego, Gdańsk 2009.

Dymarski Z., Filozofia diabła Leszka Kołakowskiego, w: Studia z filozofii zła, red. R. Wiśniewski, Toruń 1999, s. 181 -195.

Kłoczowski J.A., Zło czy zły?, „Znak” 1993, nr 454 (3), s. 29 -40.

Kołakowski L., Czy diabeł może być zbawiony, w: L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Kraków 2012, s. 211 -223.

Kołakowski L., Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Kraków 2009.

Kołakowski L., Diabeł, w: L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Kraków 2012, s. 248 -276.

Kołakowski L., Jeśli Boga nie ma…, w: L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma… Horror metaphysicus, tłum. T. Baszniak, M. Panufnik, Kraków 1988, s. 9 -192.

Kołakowski L., Klucz niebieski albo Opowieści budujące z historii świętej zebrane ku pouczeniu i przestrodze, w: L. Kołakowski, Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem, Warszawa 1990, s. 107 -270.

Kołakowski L., Modlitwa Heloizy, kochanki Piotra Abelarda, kanonika i teologa, w: L. Kołakowski, Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem, Warszawa 1990.

Kołakowski L., O pożytkach diabła, w: L. Kołakowski, Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955 -1968, t. 3, Warszawa 1989, s. 7 -13.

Kołakowski L., O tak zwanym kryzysie chrześcijaństwa, w: L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Kraków 2012, s. 224 -233.

Kołakowski L., Pochwała niekonsekwencji, w: L. Kołakowski, Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955 -1968, t. 2, Warszawa 1989, s. 154 -160.

Kołakowski L., Stenogram z metafizycznej konferencji prasowej Demona w Warszawie dnia 20 grudnia 1963, w: L. Kołakowski, Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem, Warszawa 1990, s. 213 -223.

Kołakowski L., Wielkie kazanie księdza Bernarda, w: L. Kołakowski, Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem, Warszawa 1990, s. 177 -187.

Mentzel Z., Kołakowski. Czytanie świata. Biografia, Kraków 2020.

Tokarski J., Obecność zła. O fi lozofii Leszka Kołakowskiego, Kraków 2016.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Filozofia Chrześcijańska są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Filozofia Chrześcijańska udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Filozofia Chrześcijańska pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Downloads

Download data is not yet available.