Ordspräk som öppna formier i dagens svenska
PDF (Svenska)

How to Cite

Walawender, N. (2007). Ordspräk som öppna formier i dagens svenska. Folia Scandinavica Posnaniensia, 9, 67–79. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11299

Abstract

The present article develops some of the ideas contained in my MA-thesis Ordsprak i modem svenska... This article deals with analysis of proverbs as open formulae in Modem Swedish. It refers to a research done on two data corpora consisting of newspaper material and on some other newspaper articles and advertisements  from the years 1997-2004. In the written sources of Swedish proverbs available today some syntactic and semantic matrices serving for the construction of proverbs can be distinguished. In the research part of this article some forms of variation of the original matrix formulae have been observed and described. The conclusion is that the proverbs in Modem Swedish still undergo variation within the frames of the formulae, just as they probably did in the days of oral culture.
PDF (Svenska)

References

Grubb, Christopher Larsson, 1665. Penu Proverbiale, Dhet är: Ettymnigt förrådh aff allehanda Gambia och Nyia Swenska Ordseeder och Lährespråk. Deels genom långlig Observation antecknade; Dels aff Latinen och Tyskan uthsökte, och til Swänskan lämpade: Medh en kort explication för dhe enfaldigas skul: Sampt wedhängde Sententier och Verilogier; Så och richtige Concordantier Ordspräken emillan. Ad marginem någre Skrijftenes rum införde, som medh Ordspråken synes hafwa någon lijkheet. Wår Swänska nation (förmodeligen) til tiänsi och behag sammanskriffne Aff Christoph: L. Grubb, Präs[idens] Calm[ariensis].

Hakelius Popova, Susanna, 2003. Dags att ta konsekvensema. Käsen i: Metro Göteborg 7.02.2003.

Holbek, Bengt, Piø, Iøm, 1984. Lite om ordspräk. I: All världens ordspräk. Stockholm: Informationsförlaget.

Holm, Pelle, 1978. Bevingade ord och andra talesått. Stockholm: Albert Bonniers Förlag.

Holm, Pelle, 1979. Ordspräk och talesätt medförklaringar. Stockholm: Albert Bonniers Förlag.

Lindström, Fredrik, 2002. Världens dåligaste spräk. Stockholm: MånPocket.

Ong, Walter, 1990. Muntlig och skriftlig kultur. Teknologisering av ordet. Göteborg: Bokförlaget Anthropos.

Rooth, Anna Birgitta, 1968. Ordsprak från södra Sverige. Ordnade efier åsikter, värderingar, samhüllssyn. Med en inledning om etnologiska och sociala aspekter på ordspråken. Lund: Studentlitteratur.

Sköldberg, Emma, 1997. Ordspråk - mossbelupna moralkakor eller energibesparande visdomsord? I: Vad menar dom egentligen? Från bondejargong tili forskarretorik [Humanist-boken nr 10]. Utgiven av Humanistiska fakultetsnämnden, Göteborgs universitet.

Ström, Fredrik, 1926. Svenskama i sina ordspråk jämte sju tusen svenska ordspråk, om gud och djävulen, mannen, kvinnan och kärleken, livet och döden, glädjen och sorgen, ämbeten och yrken etc. Stockholm: Albert Bonniers Förlag.

Swahn, Jan-Öjvind, 2000. Varför säger vi så? Kåserier om talesätt, ordspråk och ordstäv. Stockholm: Bokförlaget Prisma.

Söderbäck, Helmer, 1987. Fick du flkon, Zackarias? Bevingade ord och ordspräk från Bibeln. Emmaboda: Text & Tanke Förlag AB.

Walawender, Natalia, 2004. Ordspråk i modern svenska. Elt fördjupat Studium av en grupp ordspråk ur kategorin "levnadsregler och goda råd". Adam Mickiewicz Universitet, Poznan, opublicerad magisteruppsats.

Åberg, Gösta 2000. Ordspräk, ordstäv och talesätt. Stockholm: En bok för alla.