The creation of a dying language
PDF

Keywords

border
dialect
Finnish
Finland-Sweden
Meänkieli
minority language
Torne Valley

How to Cite

Lundén, T. (2011). The creation of a dying language. Folia Scandinavica Posnaniensia, 12, 143–153. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3645

Abstract

.
PDF

References

Elenius, Lars & Lantto, Patrik & Enbusk, Matti (esd.). 2009. Fredens konsekvenser. Samhällsförändringar i norr efter 1809. (= Studier i norra Europas historia 7). Luleå: Luleå tekniska universitet.

Elenius, Lars. 2001. Både finsk och svensk. Modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen. Umeå: Umeå University.

Eng, Torbjörn. 2001. Det svenska välde: ett konglomerat av uttrycksformer och begrepp från Vasa till Bernadotte. (= Studia historica Upsaliensia 0081-6531; 201). Uppsala: Acta Universitatis

Upsaliensis.

Galloy, Pierre. 1965. Les finnois en Suède. In: Europa Ethnica 1965:2, 48–52.

Haavio-Mannila, Elina & Suolinna, Kirsti. 1971. Studier kring gränsen i Tornedalen. Nordiska Rådet, Nordisk utredningsserie 7/1971.

Hansegård, Nils Erik. 1968a. Tvåspråkighet eller halvspråkighet. Stockholm: Aldus.

Hansegård, Nils Erik. 1968b. Yttrande om Mattias Kenttäs och Erik Weintz’ på uppdrag av Skolöverstyrelsen 1968 verkställda utredning ”Lärarutbildningen och den finsktalande befolkningen i Norrbotten

(LUR 13)”. Mimeogr.

Hansegård, Nils Erik. 2000. Dialekt eller språk. Om de västsamiska och norrbottensfinska skriftspråken. Uppsala: Uppsala universitet, Finsk-ugriska institutionen, Ursus 7.

Haparandabladet/Haaparannanlehti, Haparanda . Sept. 4, 2009.

Hederyd, Olof. 1992. Tornedalens historia. 3, Haparanda efter 1809: kommunhistoria utgiven med anledning av Haparandas 150-årsjubileum av Olof Hederyd. Haparanda: Birkkarlen.

Hyltenstam, Kenneth. 1999. Begreppet språk och dialekt – om meänkielis utveckling till eget språk. In: Hyltenstam, Kenneth (ed.). Sveriges sju inhemska språk – ett minoritetsspråksperspektiv. Lund: Studentlitteratur, 98–137.

Jaakkola, Magdalena. 1973. Språkgränsen. En studie i tvåspråkighetens sociologi. Stockholm: Aldus/Bonniers.

Kenttä, Mattias & Erik Weintz. 1968. Lärarutbildningen och den finsktalande befolkningen i Norrbotten: utredning verkställd på uppdrag av Skolöverstyrelsen (= LUR 13). Stockholm: Skolöverstyrelsen.

Klockare, Sigurd. 1982. Norrbottniska språkstriden 1888–1958. I Klockare, Sigurd & Wande Erling (eds.). Finska språket i Tornedalen. Finska språket i Sverige. Stockholm: Föreningen Norden

& Kulturfonden för Sverige och Finland & Finn-Kirja, 40–73.

Lundén, Thomas. 1966. The Finnish-speaking population of Norrbotten (Sweden). In: Europa Ethnica 1966:3, 98–102.

Lundén, Thomas. 1969. Die finnische Volksgruppe in Schweden. In: Handbuch der europäischen Volksgruppen, bearb. von Manfred Straka. Wien – Stuttgart: Braumüller, 597–601.

Lundén, Thomas. 2004. On the boundary. About humans at the end of territory. Stockholm: Södertörn University College.

Lundén, Thomas. 2009. Language landscapes and static geographies in the Baltic Sea Area. In: Andrén, M. & Lundkvist, T. & Söhrman, I. & Vajta, K. (eds.). Cultural identities and national borders. Centre for European Research, Göteborg University, 85–102.

Proposition 1998/99:143 (a proposition by Swedish Government).

Slunga, Nils. 1965. Staten och den finskspråkiga befolkningen i Norrbotten. Luleå: Tornedalica 3.

Spiliopoulou Åkermark, Sia & Huss, Leena. 2006. Ten years of minority discourse in Sweden. In: Spiliopoulou Åkermark, Sia (eds.). International obligations and national debates: Minorities around the Baltic Sea. Mariehamn: The Åland Islands Peace Institute, 545–587.

Steg mot en minoritetspolitik. Betänkande av minoritetsspråkskomittén. Statens Offentliga Utredningar 1997. Regeringkansliet förvaltningsavdelding, Stockholm, No 1997:192–193. Stockholm: Allmänna Förlaget.

Tenerz, Hugo. 1963. Folkupplysningsarbetet i Norrbottens finnbygd under förra hälften av 1900-talet jämte språkdebatten. Stockholm (Strängnäs): Strängnäs tryckeri.

Vaattovaara, Johanna. 2009. Språk och identitet i svenska och finska Tornedalen. In: Elenius, Lars & Lantto, Patrik & Enbuske, Matti (eds.). Fredens konsekvenser. Samhällsförändringar i norr efter 1809. (= Studier i norra Europas historia 7). Luleå: Luleå tekniska universitet, 97–108.

Wahlberg, Marianne. 1996. Jordens förbannelse. En kulturell studie av moderniseringsprocessen i Norrbotten. Uppsala.

Winsa, Birger. 2009. Pågående omvandling av det etniska sociokulturella kapitalet. In: Elenius, Lars & Lantto, Patrik & Enbuske, Matti (eds.). Fredens konsekvenser. Samhällsförändringar i norr efter 1809. (= Studier i norra Europas historia 7). Luleå: Luleå tekniska universitet, 119–128.

Zalamans, Dennis. (unpublished). The next generation: A study of youths in five border towns. BEEGS, Södertörn University College.

Zalamans, Dennis. 2002. Boundaries to communication. The case of Haparanda-Tornio and Valga-Valka. Licentiatuppsats. Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

Zalamans, Dennis. 2006. On the margin. Youth in Narva and Valga on the Estonian Border. In: Lundén, Thomas (ed.). Crossing the border: boundary relations in a changing Europe. (= Baltic and East European

Studies 9). Södertörn University College, Eslöv – Gdansk: Gondolin , 103–116.

INTERVIEWS

Språkskolan-Kielikoulu, Haparanda: interview with principal Hjördis Lagnebäck Haparanda, September 3, 2009.

Pajala kommun, Pajala: interview with municipal councillor Bengt Niska, September 2, 2009.

Tornedalsskolan gymnasium, Haparanda: e-mail from principal John Waltari, August 7, 2009.

Övertorneå kommun: telephone interview with municipal councillor Linda Ylivainio, August 20, 2009.