Om det explicita och implicita i två översättningar av August Strindbergs 'Dödsdansen'
PDF (Svenska)

Keywords

översättning
svenska
polska
drama
August Strindberg
translation
Polish
Swedish

How to Cite

Rosińska, P. (2011). Om det explicita och implicita i två översättningar av August Strindbergs ’Dödsdansen’. Folia Scandinavica Posnaniensia, 12, 245–258. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3656

Abstract

.
PDF (Svenska)

References

TEXTER

A-översättning: Strindberg, August. 1977. Taniec śmierci. I: Wybór dramatów, övers. Zygmunt Łanowski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 607-730.

B-översättning: Strindberg, August. 2000. Taniec śmierci, övers. Janusz. B. Roszkowski. Warszawa: Oficyna Literatów i Dziennikarzy ”Pod Wiatr”.

N (originalet): Strindberg, August. 1988. August Strindbergs samlade verk. Nationalupplaga: 44, Dödsdansen: drama, texten redigerad och kommenterad av Hans Lindström. Stockholm: Norstedts.

LITTERATURFÖRTECKNING

Cassirer, Peter. 2003. Stil, stilistik & stilanalys. Stockholm: Natur och Kultur.

Chojnacki, Hieronim. 2003. Szwedzka literatura piękna w Polsce 1939–1996. Den svenska skönlitteraturen i Polen 1939–1996. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Markiewicz, Henryk. 2003. Dramat a teatr w polskich dyskusjach teoretycznych. I: Degler, Janusz (red.). Problemy teorii dramatu i teatru, tom 1, Dramat. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu

Wrocławskiego, 30–44.

Nationalencyklopedins ordbok (CD-ROM-version). 1999. Malmö: Bokförlaget Bra Böcker AB.

Roszkowski, Janusz B. 2000. Posłowie do: August Strindberg. Taniec śmierci. Warszawa: Oficyna Literatów i Dziennikarzy ”Pod Wiatr”, 115–124.

Sławińska, Irena. 2003. Odczytanie dramatu. I: Degler, Janusz (red.). Problemy teorii dramatu i teatru, tom 1, Dramat. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 11–29.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Törnqvist, Egil. 2001. Det talade ordet. Om Strindbergs dramadialog. Stockholm: Carlssons.

Ubersfeld, Anne. 2002. Czytanie teatru I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uggla, Andrzej Nils. 1977. Strindberg och den polska teatern 1890–1970: en studie i reception. (= Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga Institutionen vid Uppsala universitet 5). Uppsala: AB Lundequistska Bokhandeln.