When 16th-century Polish poetry meets modern Danish syntax. A study of an odd case.
PDF

Keywords

Mikołaj Sęp-Szarzyński
Pieśń V o Fridruszu
stylistic inversion
Diderichsen's sentence model
Diderichsen tradition
Modern Danish syntax
sentence intertwining

How to Cite

Sobkowiak, M. (2011). When 16th-century Polish poetry meets modern Danish syntax. A study of an odd case. Folia Scandinavica Posnaniensia, 12, 305–314. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3666

Abstract

.
PDF

References

Bjerre, Tavs, Engels, Eva, Jørgensen, Henrik, Vikner, Sten. 2008. Points of convergence between functional and formal approaches to syntactic analysis. Working Papers in Scandinavian Syntax, vol. 82, 131–166.

Błoński, Jan. 2001. Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku. Kraków: Universitas.

Covington, Michael A. 1990a. Parsing discontinuous constituents in dependency grammar. Computational Linguistics 14(4), 234–236.

Covington, Michael A. 1990b. A Dependency Parser for Variable-Word-Order Languages. (=Research Report AI-1990-01). Artificial Intelligence Programs, The University of Georgia. [Available online at: http://www.ai.uga. edu/ftplib/ai-reports/ai199001.ps].

Hansen, Erik. 1970. Sætningsskema og verbalskemaer. In: Jacobsen, Henrik Galberg & Jørgensen, Henrik (eds.). 2001. Glæden ved grammatik. Udvalgte artikler og afhandlinger. København: Hans Reitzels Forlag, 66–88.

Jacobsen, Henrik G., Skyum-Nielsen, Peder. 2000. Dansk sprog. En grundbog. København: Schønberg.

Jensen, Anne. 1998. Knudekonstruktioner – en syntaktisk, semantisk og pragmatisk analyse af sætningsknuder i dansk. Unpublished MA thesis, University of Copenhagen.

Jensen, Anne. 2001. Sætningsknuder – og Role and Reference Grammar. In: Widell, Peter & Kunøe, Mette (eds.). 8. Møde i Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus: Aarhus Universitet, 156–165.

Jørgensen, Henrik. 2000. Indføring i Dansk Syntaks. 3. foreløbige udgave. Aarhus: Aarhus Universitet [Available online at: www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/joer00b.pdf].

Jørgensen, Henrik. 2009. The Diderichsen Sentence Model – a flexible tool in syntactic analysis. [Available online at: www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/joer09b.pdf (ms version)].

Karolak, Stanisław. 2003. Inwersja (permutacja składników konstrukcji syntaktycznej). In: Jurkowski, Marian et al. (eds.). Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław –Warszawa – Kraków: Ossollineum, 262–264.

Pelc, Janusz. 1992. Dynamika rozwoju i periodyzacja polskiej poezji barokowej. In: Stępień, Marian & Urbańczyk, Stanisław (eds.). Barok w polskiej kulturze, literaturze i języku. Warszawa – Kraków: PWN, 141–162.

Poulsen, Mads. 2005. Sentence processing and grammaticality in functional linguistics: extraction in Danish as an example. Ph.D. dissertation, Department of Nordic Studies and Linguistics University of Copenhagen. [Available online at: http://www.staff.hum.ku.dk/m.poulsen/Dissertation-Poulsen2005.pdf]

Sęp-Szarzyński, Mikołaj. 1957. “Pieśń V o Fridruszu...”. In: Rytmy abo wiersze polskie. Opracowała i wstępem opatrzyła Jadwiga Sokołowska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Skubalanka, Teresa. 1984. Historyczna stylistyka języka polskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Słoboda, Agnieszka. 2005. Nieciągłość szyku w grupach imiennych z przymiotnikowymi wyrażeniami atrybutywnymi w staropolszczyźnie (na przykładzie wielkopolskich rot sądowych). In: Migdał, Joanna (ed.). Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Ryszardowi Rzepce z okazji

urodzin. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 383–398.

Śliwiński, Władysław. 2006. Inwersje barokowe w Kanikule i Lutni Jana Andrzeja Morsztyna. LingVaria 1(1). Kraków: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 103–116.

Togeby, Ole. 2003. Fungerer denne sætning? Funktionel dansk dansk sproglære. Århus: Academica.

Weintraub, Wiktor. 1977. Od Reja do Boya. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Wierzbicka, Anna. 1964. O metodach opisu szyku wyrazów. Język Polski XLIV, issue 1, 14–26.