Laudacja weselna z kolekcji „Polonicasamlingen” biblioteki zamkowej w Skokloster
PDF (Język Polski)

Keywords

Polonika
Zamek Skokloster
Epithalamium
Erato weselna
Polonica
Skokloster Castle

How to Cite

Teodorowicz-Hellman, E. (2011). Laudacja weselna z kolekcji „Polonicasamlingen” biblioteki zamkowej w Skokloster. Folia Scandinavica Posnaniensia, 12, 335–343. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3669

Abstract

.
PDF (Język Polski)

References

TEKST

Roszyński, Stanisław. 1629. Erato weselna. Ich MM. PP. nowoślubnym małżonkom, panu Andrzeiowi Iarczewskiemu y pannie Zophiey Grzybowskiey, starościance warszawskiey na dzień weselny

Iunii w roku 1629 napisana przez magistra Stanisława Roszyńskiego, Warszawa (Polonicasamlingen, Skoklosters slott, Pol. 130/ME 136).

Tekst transkrybowany w: Baczewski, Sławomir (oprac.). Polska siedemnastowieczna literatura okolicznościowa ze zbiorów Zamku Skokloster. Chemperek, Dariusz & Gruchała, Janusz (red.). Warszawa (w druku).

BIBLIOGRAFIA

Albertrandi, Jan Chrzciciel. Rękopisma z księgarni grafa de Brahe, pierwszego szlachcica szwedzkiego w Skog-Kloster, mil trzy od Upsalu, Biblioteka Czartoryskich, rękopis, sygn. 2418 IV.

Baczewski, Sławomir (oprac.). Polska siedemnastowieczna literatura okolicznościowa ze zbiorów Zamku Skokloster. Chemperek, Dariusz & Gruchała, Janusz (red.). Warszawa (w druku).

Barwiński, Eugeniusz. 1914. Por. Sprawozdanie…

Chemperek, Dariusz. 2008–2009. Edycje poloników jako źródło wiedzy o recepcji humanizmu w kulturze popularnej. W: Nowicka-Jeżowa, Alina & Cieński, Marcin (red.). Humanizm Polski. Długie trwanie – tradycje – współczesność. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 495–502.

Collijn, Isak. 1912 (1911). Bericht über polnische Büchersammlungen in schwedischen Bibliotheken. Bulletin International de l’Academie des Sciences de Cracovie classe de philologie, classe d’histoire et de philosophie / Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau philologische Klasse, historisch-philosophische Klasse. Kraków, 39–63.

Eder, Maciej (oprac.). 2008–2009. Polonika ze zbiorów Zamku Skokloster. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.

Eder, Maciej. 2008. “The Polonica Collection” from Skokloster Castle. (= Stockholm Slavic Papers 16). Stockholm: Slaviska institutionen, Stockholms universitet.

Krigsbyte / War-booty. Stockholm 2007 (katalog wystawy wydany przez Livrustkammaren).

Losman, Arne. 1980. Carl Gustaf Wrangel och Europa: studier i kulturförbindelser kring en 1600-talsmagnat. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Nowicka-Jeżowa, Alina & Teodorowicz-Hellman, Ewa (red.). 2007. Polonika w Archiwum Narodowym Szwecji. Kolekcja Skokloster i inne zbiory / Polonica in the Swedish National Archives. The Skokloster Collection and Other Materials. (= Stockholm Slavic Papers 14). Stockholm: Slaviska institutionen, Stockholms universitet.

Sprawozdanie z poszukiwań w Szwecyi dokonanych z ramienia Akademii Umiejętności przez E. Barwińskiego, L. Birkenmajera, J. Łosia. 1914. E. Barwiński (oprac.). Kraków.

Teodorowicz-Hellman, Ewa & Westin Berg, Elisabeth. 2008. The Discovery of a Collection of Polonica at Skokloster Castle and the Process of Cataloguing the Collection / Odkrycie kolekcji poloników na zamku Skokloster oraz prace nad skatalogowaniem zbioru. W: Eder,

Maciej (red.). “The Polonica Collection” from Skokloster Castle, Stockholm: Slaviska institutionen, Stockholms universitet, 5–22.

Teodorowicz-Hellman, Ewa & Westin Berg, Elisabeth. 2009. Nieznana dotąd XVII-wieczna kolekcja poloników z zamku Skokloster / En hittills okänd 1600-talets Polonicasamling från Skoklosters slott. Suecia-Polonia 2009:3, 18–22.

Teodorowicz-Hellman, Ewa. 2006. Z historii i współczesności zbioru Skoklostersamlingen. W: Teodorowicz-Hellman, Ewa & Nowicka-Jeżowa, Alina i in. (red.). Polonika w zbiorach Archiwum Narodowego Szwecji / Polonika w Riksarkivet. Skoklostersamlingen. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 9–30.

Trębska, Małgorzata. 2008. Staropolskie szlacheckie oracje weselne. Genologia, obrzęd, źródła. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Trypućko, Józef. 1984. Polska klosterbibliotek såsom svenska krigsbyten. W: Gustavsson, Sven & Lönngren, Lennart (red.). Äldre svensk slavistik. Bidrag till ett symposium hållet i Uppsala 3–4 februari 1983. (= Uppsala Slavic Papers 9). Uppsala: Slaviska institutionen, Uppsala universitet, 36–47.

Trypućko, Józef. 2007. The catalogue of the book collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala (oprac. Michał Spandowski, Sławomir Szyller), t. 1–3. (= Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis 41). Warszawa: Biblioteka Narodowa / Uppsala:

Uppsala Universitetsbibliotek.

Walde, Otto. 1918–1920. Storhetstidens litterära krigsbyten. En kulturhistoriskt-bibliografisk studie. Uppsala: Almqvist & Wiksell.