O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Problemy poznawcze (metodologiczne) i metodyczne nauk historycznych, niestandardowe wyniki badań z obszaru nauk o człowieku; celem pisma jest dynamizowanie dialogu między subdyscyplinami nauk historycznych a naukami humanistycznymi; pismo ukazuje się na schyłek kolejnych kwartałów.

Proces recenzji

Redakcja czasopisma Historia@Teoria dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów pod katem adekwatności tematyki artykułu z profilem czasopisma oraz zgodności z wymogami redakcyjnymi. Teksty wstępnie zaaprobowane poddawane są procedurze recenzji w systemie double-blind review process. Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzyjny. Szczegółowe zasady recenzowania artykułów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki zawartym w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

Zasady etyki

Dla zapewnienia autentyczności i najwyższej jakości publikowanych artykułów, czasopismo "Historia@Teoria" korzysta z nowoczesnej procedury ich oceny i należy do systemu CrossCheck. Redakcja wprowadza także zaporę ghostwriting, guest authorship i text recycling.

Recenzenci

Recenzenci spoza Rady Naukowej: Natalia Alewras, Grzegorz Błaszczyk, Aleksander Bouryak, Maciej Bugajewski, Artur Dobosz, Maciej Forycki, Mariola Hoszowska, Stanisław Jankowiak, Jaromir Jeszke, Artur Kijas, Natalia Korzun, Jacek Kowalewski, Andrzej P. Kowalski, Jerzy Maternicki, Tomasz Nakoneczny, Janusz Ostoja-Zagórski, Magdalena Nowak, Ivan Peshkov, Wojciech Piasek, Boażena Płonka-Syroka, Paweł Sierżęga, Izabela Skórzyńska, Jakub Wojtkowiak, Olga Worobjewa, Janusz Wiśniewski, Leonid Zaszkilniak, Michał Zwierzykowski;