PRZYŁĄCZENIE KRYMU PRZEZ ROSJĘ W ŚWIETLE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO
PDF

Słowa kluczowe

international law
secession
annexation

Abstrakt

The article describes the most important international law issues related to the annexation of the Crimea by the Russian Federation. The first part of the text concerns with the infringements of the international law made by Russia (infringement of the principle pacta sunt servanda, the principle of non intervention and the principle of the prohibition of aggression). The second, essential part of the text concerns the inadmissibility of self-determination of people in the case of the Crimea. Russian involvement in the Crimea results the illegality of self-determination in this case. It is also impossible because the case of Crimea does not meet the required conditions. This causes the inadmissibility of the secession of this territory.
https://doi.org/10.14746/ht.2018.7.1.15
PDF

Bibliografia

AKTY PRAWNE:

Agreement between Russia and Ukraine on the Status and Conditions of the Presence of the Russian Black Sea Fleet on the Territory of Ukraine of 28 May 1997.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego nr 2014/2627 (RSP).

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244.

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 3314 (XXIX).

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 68/262.

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 25/2625.

Konstytucja Ukrainy, tłum. E. Toczek, Warszawa 1999.

Konstytucja Rosji, tłum. A. Kubik, Warszawa 2000.

Konwencja Wiedeńska o prawie traktatów, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz.U. 90.74.439).

Traktat o przyjaźni, współpracy i partnerstwie pomiędzy Ukrainą a Federacją Rosyjską z 31 maja 1997 r.

Publikacje:

Bajor P., „Operacja Krym” – aneksja półwyspu i jej konsekwencje, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2014, nr 2.

Balcer A., Gdzie Krym, gdzie Kosowo? Rosyjskie argumenty dla aneksji Krymu, „Prawo i Polityka” 2015, nr 6.

Buchanan A., Justice, legitimacy, and self-determination. Moral foundations for international law, Oxford 2003.

Buchanan A., Secession [in:] Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford 2007.

Buchanan A., Towar.d a Theory of Secession, „Ethics” 1991, nr 2.

Czapliński W., Odpowiedzialność państwa za naruszenie umowy międzynarodowej, „Państwo i Prawo” 2001, nr 11.

Czapliński W., Samostanowienie – secesja – uznanie (Uwagi na tle inkorporacji Krymu do Federacji Rosyjskiej) [w:] Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, red. E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkres, Warszawa 2015.

Donaj Ł., Współczesny kryzys społeczno-ekonomiczny na Ukrainie jako przykład cykliczności (chroniczności?) procesów politycznych, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 3.

Grzebyk P., Definicja zbrodni agresji, „Państwo i Prawo” 2011, nr 1.

Grzebyk P., Miejsce interwencji zbrojnej w koncepcji „odpowiedzialność za ochronę” (R2P), „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2015, nr 3.

Hajduk J., Stępniewski T., Wojna hybrydowa Rosji z Ukrainą: uwarunkowania i instrumenty, „Studia Europejskie” 2015, nr 4.

Janković S., Prawo międzynarodowe a zmiany terytorialne. Kazus Krymu, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2016, nr 14.

Janusz G., Bezpieczeństwo regionalne w kontekście rzekomego naruszania praw ludności rosyjskiej na Ukrainie oraz mechanizmów europejskiego systemu ochrony praw mniejszości, „Eastern Review” 2016, nr 5.

Kamiński T., Karski K., O umowach międzynarodowych niezgodnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej raz jeszcze, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2007, nr 5.

Kłymonczuk W., Ukraina w poszukiwaniu wolności – od Rewolucji Godności do wyborów parlamentarnych w 2014 roku, „Wschód Europy. Studia Humanistyczno-Społeczne” 2015, nr 2.

Kranz J., Kilka uwag o aneksji Krymu przez Rosję, „Państwo i Prawo” 2014, nr 8.

Kranz J., Zbrojny konflikt rosyjsko-gruziński (2008) w świetle prawa międzynarodowego, „Międzynarodowe Prawo Humanitarne” 2011, nr 2;

Mearsheimer J., The Case for Ukrainian Nuclear Deterrent, „Foreign Affaris” 1993.

Mearsheimer J., The Tragedy of Great Power Politics, New York 2001;

Zajadło J., Prawo a idea sprawiedliwości: wojna w interesie praw człowieka? [w:] tegoż, Po co prawnikom filozofia prawa?, Warszawa 2008.

Serczyk W., Piotr I Wielki, Wrocław 2003.

Voytyuk O., Problemy wzajemnej tolerancji ludności zamieszkującej Autonomiczną Republikę Krymu, „Pogranicze. Studia Społeczne” 2013, nr 23.

Wiśniewski R., Przemiany etniczne na Krymie – od inkorporacji do Rosji carskiej po aneksję przez Federację Rosyjską (1783–2014), „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2016, nr 2.

Zajadło-Węglarz P., Koncepcja odpowiedzialności za ochronę jako przejaw sprawiedliwości międzynarodowej, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2016, nr 35.

Żbikowski W., Samostanowienie narodów w prawie międzynarodowym, „Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM” 2015, nr 5.