THE FUNCTIONING OF THE COLLECTIVE MEMORY OF LOWER SILESIANS WITHIN THE MULTICULTURAL COMMUNITY OF BORNE SULINOWO
PDF (English)

Słowa kluczowe

collective memory
culture of memory
local community
socio-cultural identity

Abstrakt

In the context of multiculturalism, the processes of seeking and creating of collective identity of the local community are quite specifi c. In these processes, it is the collective memory that plays a major role as a deciding and organizing factor of the integration of the community at all levels. A town unique – Borne Sulinowo – has existed within the state borders for only 21 years now. In the past, it was a military base of for the Third Reich, and aft er the World War II, it served as a military base for Soviet Army. Th e community of Borne Sulinowo is still in the process of seeking of its identity and its place in history. In 1993, when the town was created and organized, the prospective citizens came from 36 regions of Poland. Th e interesting process of entering of incoming people into the new achitectural and cultural space, the space which never belonged to the cultural heritage of Poland, has begun. People from diff erent backgrounds, diff erentiated in view of the place where they came from, in view of age, profession, education and life experience, were trying to accustom the new space. Th e process of shaping the local community in Borne Sulinowo is still in progress and has not fi nished yet. One of the major factor that infl uence the above mentioned process is the collective memory of particular groups of people, such as the groups from Upper and Lower Silesia or Western Pomerania.
https://doi.org/10.14746/ht.2016.1.2.04
PDF (English)

Bibliografia

Assmann A., Przestrzeń pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej [ni:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna praktyka niemiecka, red. nauk. M. Syriusz – Wolska, Kraków, 2009.

Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo zapamiętywanie i polityka tożsamości w cywilizacjach starożytnych, Warszawa, 2008.

Bokszański Z., Tożsamość – Interakcja – Grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej, Łódź, 1989.

Burszta W.J., Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność. Poznań, 2004.

Chmielewski D., Wielokulturowość lokalnego systemu społeczno kulturowego. Przykład wsi Nakomaidy, [ w: ] Kultura w Europie, od tradycji do zjawisk współczesnych. Refleksje socjologiczne, red. nauk. K. Izdebska, Szczecin, 2009.

Delpech T., Powrót barbarzyństwa w XXI wieku. Warszawa, 2008.

Dobrowolski K., Studia nad życiem społecznym i kulturą. Wrocław – Warszawa – Kraków, 1966.

Erikson E.H., Tożsamość a cykl życia. Poznań 2004.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo dobie późnej nowoczesności. Warszawa, 2006.

Gniazdowski A., Wspólnota i świat. Tożsamość społeczności lokalnej jako temat fenomenologii, [ w:] Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, red nauk. J. Kurczewska, Warszawa 2006.

Holbwachs M., Społeczne ramy pamięci. Warszawa, 1969.

Jałowiecki B., Globalny świat metropolii. Warszawa, 2007.

Kajdanek K., Suburbanizacja po polsku. Kraków, 2012.

Kosseleck R., Semantyka historyczna. Poznań, 2012.

Korzeniewski B., Transformacja pamięci. Przewartościowania w pamięci przeszłości a wybrane aspekty funkcjonowania dyskursu publicznego o przyszłości w Polsce po 1989 roku. Poznań,2010.

Nurek S., Idea społeczności lokalnej w tradycji i współczesnej refl eksji socjologicznej, [w:]Społeczności lokalne. Szkice socjologiczne, red. nauk. J. Wódz, Katowice, 1986.

Ossowski S., O ojczyźnie i narodzie. Warszawa, 1984.

Pirveli M., Duch miejsca a topofi lia, [w:] Pamięć, przestrzeń, tożsamość, red.nauk. S. Kapralski, Warszawa, 2010.

Ricouer P., Pamięć, historia, zapomnienie. Kraków, 2012. Schmidt J., Borne Sulinowo – budowanie nowej społeczności w postsowieckiej przestrzeni społecznej, [w:] Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. nauk. H. Rusek, A.Pieńczak, Cieszyn – Katowice, 2011.

Szyfer A., Ludzie pogranicza. Kulturowe uwarunkowania osobowości. Poznań, 2005.

Szymańska D., Wybrane zagadnienia z analizy historycznej i społeczno ekonomicznej Bornego Sulinowa, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografi a, t. XXVIII, Toruń, 1996.

Szacki J. Historia myśli społecznej, T. 2, Warszawa 198.

Szacki J., Tradycja. Przegląd problematyki. Warszawa, 1971.

Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Warszawa, 2005.

Zwykły żołnierski los, jeńcy wojenni n Pomorzu Zachodnim (199 – 1945) red. nauk. Aniszewska J., Kobylarz-Buły R., Stanek P., Opole 2011