FORMING OF THE MEMORY OF ANDREJ HLINKA IN THE CATHOLIC ENVIRONMENT UP TO 1938
PDF (English)

Słowa kluczowe

Andrej Hlinka
social consciousness
historical symbol
modern nation

Abstrakt

Th e anchoring of Andrej Hlinka in the consciousness of the Slovak society went through a number of changes. In the period of the existence of Austro-Hungary, the time of increasing Magyarization, Hlinka, as a result of the tragedy in Černova, he became a symbol of the struggle of the Slovaks for national freedom. Hlinka gained the aureole of a martyr fi ghting for the right of the Slovak nation for its separate existence. Aft er the foundation of the Czechoslovak Republic, Hlinka became the leader and Father of the Slovak nation, fi ghting for a greater freedom of the Slovak nation, this time in the form of autonomy within the new state. In the 1930s it was primarily his followers who nurtured the cult of Hlinka’s person, which fl ourished at the time of his seventieth birthday celebrations. Hlinka was at the time perceived as the greatest living Slovak and the man who had the greatest merit in reforming the Slovaks into a modern nation.
https://doi.org/10.14746/ht.2016.1.2.06
PDF (English)

Bibliografia

Astor B. C., Ave Hlinka, „Slovák”, 27 Sep 1924 (6), Nr. 221

Bazovský Ľ., Andrej Hlinka 60-ročný, „Národnie noviny”, 28 Sep 1924(55), Nr. 76

Čársky J., Silná osobnosť, Slovák, 27 Sep 1934 (16), No. 219

Hlinka A., Na černovskom cintoríne, „Slovák”, 27 Oct 1923(5), Nr. 234

Hlinka A., Otvorený list na dr. Augustína Rátha, rektora bratislavskej univerzity, „Slovák”, 18 Feb 1922(4), Nr. 40

Holec R., Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosť, Martin 1997 J. Vojtaššák, K jubileu Andreja Hlinku, „Slovák”, 27 Sep 1934, (16), Nr. 219

Kolísek A., Andrej Hlinka, Bratislava 1924

Kováč D., Charizma, triumfy a krok vedľa. Súdne procesy Andreja Hlinku, Storočie procesov, Bratislava 2013

Letz R., Slovenské dejiny IV, 1914-1938, Bratislava 2010

Macho P., Refl exia Andreja Hlinku v protestantskom prostredí, Milan Rastislav Štefánik v hlavách a v srdciach. Fenomén národného hrdinu v historickej pamäti, Bratislava 2011

Mnoheľ Š., Slávime, „Slovák”, 27 Sep 1924 (6), Nr. 221

R. Letz, Osobnosť Andreja Hlinku [w:] R. Letz, P. Mulík et al., Pohľady na osobnosť Andreja Hlinku, Martin 2009

Rázusa Martin, Spoločné zasadnutie ľudových klubov, „Slovák“, 28. 9. 1934, r. 16, nr. 220

Seton-Watson R. W., Nábožensko-cirkevný problém, „Lidové noviny“, (32), 27 Jan 1924 s. 49

Sidor K., Andrej Hlinka, Bratislava 1924

Sidor K., Černová (1907-1937), Bratislava 1937

Sidor K., Uväznenie Andreja Hlinku pred 30 rokmi, „Slovák”, 28 Jun 1936(18), Nr. 147

Štefánik M. R., A. Hlinka v básnických a komemoratívnych textoch. Historická osobnosť ako národný symbol a jeho štylizácia, „Studia Academica Slovaca”, 2005(34), s. 367-395

Tiso Jozef, Holdujúca reč posl. dr. Tisu, „Slovák“, 30. 9. 1934, r. 16, nr. 22

Topolski J., O pojęciu bohaterów w historii. “Przegląd Humanistyczny”, 1996 (40), Nr. 1 (334), p. 19-26