THE PORTRAYAL OF ANDREJ HLINKA IN SLOVAK HISTORIOGRAPHY
PDF (English)

Słowa kluczowe

historical memory
memory of heritage
Andrej Hlinka
Slovak historiography

Abstrakt

Th e paper analyzes the course of the process of historical research of the personality of Andrej Hlinka. One of the most signifi cant fi gures of the Slovak history in general became the subject of interest of the Slovak historians only gradually, slowly and with big diffi culties. Nevertheless, historians´ opinions which have been formed in particular period connections refl ect specifi - cally and typically the peripeties of the development of the Slovak national issue and phases of interest (disinterest) of historiography in this personality, and they represent a unique source of the view of collective historical memory of the national community, of the formally desired and naturally formed development of the community´s notion of the values of its own past.

No historical monograph on Hlinka was published in 1939-1989. However, important references, period evaluations and observations can be found in synthetically oriented works of the following historians: František Hrušovský, František Bokes, Július Mésároš and Ľubomír Lipták and others. Th e personality of Hlinka was either suppressed or evaluated one-sidedly negatively. Th e year 1968 brought a certain change in this direction and revaluation of Hlinka’s personality. Th e period of normalization in 70s and 80s created a larger space to remember Hlinka’s personality, however, its interpretation was again shift ed towards negative side. The social and political change aft er 1989 and current state of research corroborate natural comeback of the personality in its environment, however, they also mirror a disproportion between spontaneously preserved “heritage of (the Slovak) historical memory” (heritage of the memory of majority of the national community, respectively) and institutionally created “memory of the heritage”.

 

https://doi.org/10.14746/ht.2016.1.2.07
PDF (English)

Bibliografia

Bartlová A., Andrej Hlinka, Bratislava, 1991.

Bartlová A., Účasť HSĽS na politickom vývoji Slovenska v rokoch 1930 – 1938, Bratislava, 1972.

Bielik F., Borovský Š., (red.), Andrej Hlinka a jeho miesto v slovenských dejinách, Bratislava, 1991.

Bokes F., (red.), Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu v rokoch 1848 – 1914, t. 3, Bratislava, 1972.

Bokes F., Dejiny Slovákov a Slovenska od najstarších čias až po prítomnosť, Bratislava, 1946. Bratislava, 1977.

Butvin J., Hlasisti, vznik slovenského klerikálneho a maloagrárneho hnutia v rokoch 1898 – 1904, „Historický časopis”, 1983, t. 31.

Butvin J., Slovenské národnopolitické hnutie v rokoch 1890 – 1898, „Historický časopis”, 1983, t. 31.

Cháb V., Andrej Hlinka. Život a politika, Praha, 1934.

Dejiny Slovenska V (1918 – 1945), Bratislava , 1985.

Eliáš J., (red.), Andrej Hlinka, Winnipeg, 1983.

Faguľa L.G., Andrej Hlinka. Bratislava 1943.

Hlinka A., Sila slabých a slabosť silných, Zagreb, 1989.

Holec R., Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosť, Martin, 1997.

Holotík Ľ. (red.), Dejiny Slovenska, Bratislava, 1955.

Hrabovec E., Andrej Hlinka a slovenskí katolíci očami Svätej stolice 1918 – 1927, Bratislava, 2014.

Hrušovský F., Slovenské dejiny. Turčiansky Sv. Martin, 1939.

Huska M.A. , Proti ľudu cestou klamstva, Banská Bystrica, 1962.

Kirschbaum J., Fuga F., (red.), Andrej Hlinka v slove a obraze, Toronto, 1991.

Kramer J., Slovenské autonomistické hnutie v rokoch 1918 – 1929, Bratislava, 1962.

Letz R.,, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov, Bratislava, 2014.

Letz R.,Mulík P, Pohľady na osobnosť A. Hlinku, Martin, 2009.

Lipták Ľ., Slovensko v 20. storočí, Bratislava, 1968.

Literárny archív Slovenskej národnej knižnice Martin, fond F. Hrušovský – dodatky, k. 1. F. Hrušovský:

Prečo sa dnes na Slovensku nespomína Andrej Hlinka. (Rukopis) ? 9. 1., 1946.

Mésároš J., Dejiny Slovenska II. Od roku 1848 – do roku 1900. Bratislava, 1968

Olexák P., Safanovičová A., (red.), Antológia časopiseckých a novinových článkov Andreja Hlinku. Martin, 2013.

Podrimavský M., Program Slovenskej národnej strany v rokoch 1900 – 1914, „Historický časopis”, 1977, t. 25.

Podrimavský M., Slovenská národná strana v druhej polovici XIX. storočia, Bratislava, 1983.

Polak A., Msgr. Andrez Hlinka. II. De geschiedenis van Slovakije, Brussel, 1960.

Popély G., Počiatky politického klerikalizmu v Uhorsku a proces kryštalizácie Slovenskej ľudovej strany, Kandidátska dizertačná práca czy dysertacja doktorska

Popély G., Zichyho strana a nacionálno-klerikálne hnutie na Slovensku v rokoch 1895 – 1905, „Historický časopis”, 1978, t. 26.

Potemra M., Uhorské volebné právo a voľby na Slovensku v rokoch 1901 – 1914, „Historický časopis”, 1975, t. 23.

Přehled československých dějin. 1848 – 1918, t. 2, Praha, 1960.

Přehled československých dějin. 1848 – 1918, t. 3, Praha 1960.

Schwartz M., Hlinkas Kampf gegen den Prager Zentralismus, „Slowakei”, 1971/9

Sidor K. Zápisky z Mírova, Bratislava, 1941.

Sidor K., Andrej Hlinka (1864 – 1926), Bratislava, 1934.

Sidor K., Andrej Hlinka, Bratislava, 1924.

Sidor K., Vnuk F., Za Boha a národ. Náčrt životopisu Andreja Hlinku, Toronto, Bratislava, 1990.

Sidor K.,Vnuk F., Andrej Hlinka 1864 – 1938, Bratislava, 2008.

Šimulčík J., Svetlo z podzemia, Bratislava, 1997.

Slovenský biografi cký slovník, t. 2, Martin, 1987.

Stanek I., Zrada a pád. Hlinkovští separatisté a tak zvaný slovenský stát, Praha, 1958.

Tibenský J., Dejiny Slovenska slovom i obrazom, I. Bratislava, 1973.

Vnuk F., Andrej Hlinka, tribún slovenského národa, Bratislava, 1998.