BETWEEN APOLOGY AND REFUSAL, BETWEEN PERSUASION AND MANIPULATION - ANDREJ HLINKA IN THE FORMING OF THE INSTITUTIONALIZED MEMORY OF THE SLOVAK COMMUNITY II

Main Article Content

ANNA Bocková
Mária Tonková

Abstrakt

Changes in evaluation of Andrej Hlinka when making eff orts to form systemically the thinking of children and adolescents have in principle the same stages and milestones as the milestones of writing about Hlinka in the Slovak historical science, however, the dispute with respect to Hlinka in the area of education reached more remarkable even bizarre dimensions. Th is is proven by diff erences between offi cial texts of school textbooks, teaching aids published in the period of 1919-2013 and individual memory of adolescents which can be found in the whole above mentioned period in spite of the absence of relevant sources.

Textbooks of interwar national (state) schools are characterized in particular by neglecting Hlinka, which is clearly visible when comparing the representation of other much less signifi - cant personalities of the modern Slovak history in their texts; however, we cannot state that this fact was aff ected only by the period doctrine (Czechoslovakism and republicanism). Moreover, we are still less aware of the impact of church schools of that period. A principal change of the paradigm in the image of Andrej Hlinka created for the young generation (aft er a typical boom of interim period of the First Slovak Republic) took place only aft er 1948 (and lasted until 1989). The analysis of texts in the textbooks of the related subjects should be included in the research of history textbooks; however, even now we can notice typical features of the displacement even elimination of Hlinka’s personality from curricula, as well as its methodologically and didactically incorrect form (the use of Hlinka’s Slovak National Party without explanation of the notion “A.H.” etc.). It is still questionable to what extent this image, similarly as in historiography, has been formed besides ideological factors by the weakness of the Slovak methodology of history. Another even more serious question is a suffi ciently verifi ed analysis of Andrej Hlinka’s popularity which is apparent among young generations of the period before and aft er revolution having minimum information about his personality acquired from offi cial (formal) education.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Historia, kultura, pamięć
Biogramy autorów

ANNA Bocková, Comenius University in Bratislava

(1956) a university teacher and scientific and research worker at the Institute of Humanistic Studies, Department of History of the Faculty of Education of Comenius University in Bratislava. She specializes in instructional science of history, regional history of Slovakia and Central European Area, history teaching, didactic concepts of history and results ofempirical research. She is the author of the National Educational Programmes and history textbooks for secondary schools and grammar schools. She implemented the extensive empirical research: Historical conscience of the secondary-school youth in Slovakia and its att itude towards the study of history...

Mária Tonková, Comenius University in Bratislava

Research fellow and university teacher at Comenius University in Bratislava, Department of History of Faculty of Education. She is specialised in Contemporary South-Eastern- and Central European Cultural History, and in History and Th eory of Historiography. She is the author of numerous studies, co-author of several monographies and the author of new History Texbooks for Slovak secondary and high-schools.

Bibliografia

 1. Andrej Hlinka – vodca slovenského národa, vol. II: Drama and drama songs, ed. by F. Urbánek, Trnava 1938
 2. Andrej Hlinka – vodca slovenského národa, vol. III: Symbolické prostné na národné piesne, Dramatizácie, symbolické, rojové a skupinové cvičenia, ed. by A. Zemančík, Trnava 1938
 3. Butvinová M., Marianiová O., Dullová V., Dejepis pre 8. ročník ZDŠ, Bratislava 1975
 4. Cambel S., Sýkora J., Macek Z., Kamenec I., Dejepis pre 3. ročník gymnázia, Bratislava 1987
 5. Dullová V., Valachová A., Beňo L., Dzugas J., Pleva J., Dejepis pre 9. ročník základnej deväťročnej školy, Bratislava 1971
 6. Dullová V., Valachová A., Beňo L., Dzugas J., Pleva J., Dejepis pre 9. ročník základnej deväťročnej školy, 3rd ed., Bratislava 1976
 7. Dunaj, Dejepis pre 6. postupný ročník slovenských ľudových škôl, Trnava 1939
 8. Dunaj, Učebnica dejepisu pre slovenské ľudové školy 1941, 2nd ed., Trnava 1941
 9. Encyklopédia Slovenska : III. zväzok. K-M., Bratislava 1979
 10. Flegl M., Historik Josef Klik. Nad knihou Bohumila Jirouška in: „Rodopisná revue on-line”, 2013, No 25/15, vol.1, http://rodopisna-revue-online.tode.cz/2013-1/25-27_flegl-klik.pdf
 11. Hrnčír F., Macht A., Slovenské obrázkové dejiny národa československého, Praha 1924
 12. Hrušovský F., Slovenské dejiny .Učebnica pre IV. triedu slovenských stredných škôl, Matica slovenská 1940
 13. Hrušovský F., Slovenské dejiny. Učebnica pre 4. triedu slovenských stredných škôl, Bratislava 1944
 14. Joza J., Butvin J., Červinka F., Dejepis 8, pre ôsmy ročník základnej deväťročnej školy, Bratislava 1969
 15. Kázmerová, Ľ., Vznik a rozvoj slovenského školstva In: Slovensko v medzivojnovom Československu, Bratislava 2012, pp. 154–166.
 16. Koreň J., Dejiny československého národa .Dejepis pre slovenské ľudové školy a pre opakovacie školy, Prešov 1922
 17. Krivý V., Feglová V., Balko D., Slovensko a jeho regióny: sociokultúrne súvislosti volebného správania, Bratislava 1996
 18. Krivý V., Kolektívne identity na súčasnom Slovensku. Pramenná publikácia dát zo sociologického prieskumu, Bratislava 2004
 19. Kulhánek F., Ľudové dejiny československé. I. čiastka ľudovej vlastivedy, Banská Bystrica 1920
 20. Kulhánek F., Ľudové dejiny československé. I. čiastka ľudovej vlastivedy, 2nd ed., Banská Bystrica 1922
 21. Letz R., Andrej Hlinka vo svetle dokumentov, Bratislava 2014
 22. Lipták Ľ., Storočie dlhšie ako sto rokov, Bratislava 1999
 23. Mach A. Štefánik a Hlinka – jeden duch, náš duch!, “Gardista” No 1, vol. 14, 6. 05. 1939
 24. Macho P. M.R., Štefánik a A. Hlinka v básnických a komemoratívnych textoch. Historická osobnosť ako národný symbol a jeho štylizácia, „Studia Academica Slovaca” 2005, vol. 34, pp. 367–396.
 25. Marianiová O., Butvinová M., Vengřinová: Pracovný zošit k dejepisu pre 8. ročník základnej deväťročnej školy, Bratislava 1972
 26. Mederly K., Andrej Hlinka – jediná autorita prýštiaca z duše slovenského národa, „Slovák”, No 21, vol. 96, 26. 04. 1939, p. 1–2.
 27. Nedbálek, Ľ., Pojem vyučovania vlastivedy ako predmetu ľudovej školy, „Národná škola” 1923, vol.1, p. 268–269.
 28. Němec M., Škola mezi národem a státem. Dějepis na středních školách v medziválečném Československu, in: „Historia scholastica” 2013, No I, vol. 1
 29. Nora P., Mezi pamětí a historií: problematika míst, transl. by H. Th ein, „Cahiers du CEFRES” No 13, Praha 1998
 30. Očenášová S., Schválená minulosť. Kolektívna identita v československých a slovenských učebniciach dejepisu 1918–1989, Košice 2010
 31. Pekař J., Dejiny československé pre najvyššiu triedu stredných škôl. Spracoval Josef Klik, poslovenčil Cyril Chorvát, Praha 1938
 32. Pekař J., Dějiny československé pro nejvyšší třídy škol středních, Praha 1921
 33. Pekař J., Klik J., Dějiny československé pro nejvyšší třídy škol středních, 2nd ed., Praha 1937
 34. Petrenko, Hollý, Janega, Stručné dejiny Československa. II. nezmenené vydanie, Bratislava 1947
 35. Ratkoš P., Butvin J., Kropilák M., Vartíková M., Dejiny Československa. Učebné texty pre 3. a 4. ročník gymnázia a pre 2. ročník strednej odbornej školy, 5th ed., Bratislava 1980
 36. Roguľová J., Dejiny a patriotizmus mladých Slovákov, „Nová história” 2001, No 1, vol. 4
 37. Roguľová J., Valachová D., Dejiny očami gymnazistov, „Nová história” 2001, No 1, vol. 3
 38. Roguľová, J., Autonómne Slovensko, in: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIIIa – Slováci a druhá svetová vojna, Bratislava 2015.
 39. Rychlík J., Rozpad Československa. Československé vztahy 1989–1992, Bratislava 2002
 40. Seton-Watson R. W., Nábožensko-cirkevný problem, „Lidové noviny” 1924, No 32, vol. 27/1 (49) Seton-Watson R. W., Slovakia then and now., A political Survey, London–Prague 1931
 41. Šikura J., Učebnice dějepisu in: První sjezd československých historiků 1937, Praha 1938
 42. Sivák J., Slovak educational system and its growth, „Slovák”, No 26, vol. 61, 14.3.1944, pp. 19–21. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIIIa – Slováci a druhá svetová vojna, Bratislava 2015.
 43. Školník pre školy evanjelické augsburského vyznania (coll.), 2nd ed., Senica 1906
 44. Slovenský biografi cký slovník. III. zväzok K – L, Martin 1989
 45. Tonková M., Civics and Civic Education in the Slovak Republic – its Tradition and Current Situation and Model in Relation to History, „Prace Historyczne: Zeszyty Naukowe Uniwesytetu Jagiellońskiego”, No 142, vol. 2, pp. 219–242.
 46. Valachová D., Roguľová J., Čo o sebe vieme? Dejiny očami menšiny a väčšiny, „História” 2003, vol. 3
 47. Web pages:
 48. http://www.andrejhlinka.sk/povedali-o-hlinkovi/
 49. http://www.cefres.cz/pdf/c10/nora_1996_mezi_pameti_historii.pdf