Wytwarzanie nowoczesności w języku potocznym. O oddolnych odłamach fińskiego socjalizmu w początkach XX wieku

Main Article Content

Risto Turunen

Abstrakt

Artykuł analizuje znaczenie pojęcia socjalizmu wśród szeregowych przedstawicieli fińskiego ruchu robotniczego w początkach XX wieku. Źródła, na których opiera się tekst, to trzy odręcznie pisane czasopisma, wytwarzane przez robotników przemysłowych, pokojówki i wiejski proletariat. Podczas gdy robotnicy przemysłowi przejmowali ortodoksyjne sformułowania z Manifestu Partii Komunistycznej, socjalizm pokojówek miał sens bardziej egzystencjalny, dostarczając im politycznych narzędzi do artykulacji tego, co uznawały w życiu za ważne. Taki akt ustawiał pokojówki w kontrze wobec służalczości, której na co dzień od nich wymagano. Z kolei wśród robotników rolnych w północno-wschodniej Finlandii pojęcie socjalizmu uzyskało szeroki zakres znaczeń, gdyż było używane w dyskusjach o nierówności na poziomie lokalnym, jak również przy okazji wyborów na poziomie krajowym; wreszcie: jako koncepcyjny łącznik z międzynarodowym ruchem robotniczym. Zebrane przykłady dowodzą, że oddolnie wytwarzane znaczenia socjalizmu były bardziej wielowymiarowe, niż sugerowali to ich ówcześni krytycy i późniejsi badacze tej problematyki. Tym samym, pojęcie socjalizmu było jednym z głównych narzędzi, służących do wytwarzania proletariackiej nowoczesności w Finlandii. Używano go do konstytuowania podmiotowości politycznej w sferze publicznej, do myślenia różnicy między przeszłym i przyszłym porządkiem społecznym, jak i do poszerzaniapolitycznego horyzontu odniesień poza lokalną społeczność.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Turunen, R. (2021). Wytwarzanie nowoczesności w języku potocznym. O oddolnych odłamach fińskiego socjalizmu w początkach XX wieku. Praktyka Teoretyczna, 39(1), 73-94. https://doi.org/10.14746/prt2021.1.4
Dział
SUBVERSIVE CONCEPTS: EMPIRES AND BEYOND
Biogram autora

Risto Turunen, Tampere University

RISTO TURUNEN–has recently defended a doctoral degree in history at Tampere University with his thesis Shades of Red: Evolution of the Political Language of Finnish Socialism in the spring 2021. Turunen has published articles on labour history, conceptual history and digital humanities during his dissertation project.

Bibliografia

 1. Alapuro, Risto et al., eds. 1987. Kansa liikkeessä. Helsinki: Kirjayhtymä.
 2. Alapuro, Risto. 1988. State and Revolution in Finland. Berkeley: University of California Press.
 3. Anderson, Benedict. 2006. Imagined Community: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.
 4. Bergholm, Tapio. 2002. “Edistysusko ja puolueviha.” In Työväki ja tunteet, edited by Elina Katainen and Pirkko Kotila, 181–96. Helsinki: The Finnish Society for Labour History.
 5. Berrenberg, Christian. 2014. ‘Es ist deine Pflicht zu benutzen, was du weisst!’ Literatur und literarische Praktiken in der norwegischen Arbeiterbewegung 1900–1931. Würzburg: Ergon Verlag.
 6. Berrenberg, Christian, and Kirsti Salmi-Niklander. 2019. “Handwritten Newspapers and Community Identity in Finnish and Norwegian Student Societies and Popular Movements.” In Handwritten Newspapers: An Alternative Medium during the Early Modern and Modern Periods, edited by Heiko Droste and Kirsti Salmi-Niklander, 131–46. Helsinki: Finnish Literature Society. https://doi.org/10.21435/sfh.26.
 7. Carter, Rodney G.S. 2006. “Of Things Said and Unsaid: Power, Archival Silences, and Power in Silence.” Archivaria 61 (September): 215–233. Accessed March 29, 2021. https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/12541.
 8. Colpaert, Jozef. 2012. ”The ‘Publish and Perish’ syndrome.” Computer Assisted Language Learning 25(5): 383–91. https://doi.org/10.1080/09588221.2012.735101.
 9. Darnton, Robert. 1985. The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History. Harmondsworth: Penguin.
 10. Ehrnrooth, Jari. 1992. Sanan vallassa, vihan voimalla: Sosialistiset vallankumousopit ja niiden vaikutus Suomen työväenliikkeessä 1905–1914. Helsinki: Finnish Historical Society.
 11. Eley, Geoff. 2002. Forging Democracy: The History of the Left in Europe, 1850–2000. Oxford: Oxford University Press.
 12. Forsman, Jaakko. 1912. Mistä syystä sosialismi levisi Suomen maalaisväestön keskuuteen? Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.
 13. Freeden, Michael. 1996. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford: Oxford University Press.
 14. Forsman, Jaakko. 1997. “Ideologies and Conceptual History.” Journal of Political Ideologies 2(1): 3–11. https://doi.org/10.1080/13569319708420747.
 15. Geary, Dick. 2003. “The Second International: Socialism and Social Democracy.” In The Cambridge History of Twentieth-Century Political Thought, edited by Terence Ball and Richard Bellamy, 217–38. Cambridge: Cambridge University Press.
 16. Ginzburg, Carlo. 1980. The Cheese and the Worms: The Cosmos of a Sixteenth- century Miller. London: Routledge, Kegan Paul.
 17. Haapala, Pertti. 1986. Tehtaan valossa. Teollistuminen ja työväestön muodostuminen Tampereella, 1820‒1920. Helsinki: Vastapaino, Finnish Historical Society.
 18. Hilson, Mary et al. 2017. “Introduction. Labour, Unions and Politics in the Nordic Countries, c. 1700–2000.” In Labour, Unions and Politics Under the Northern Star: The Nordic Countries, 1700–2000, edited by Mary Hilson, Silke Neunsinger and Iben Vyff, 1–70. New York‒Oxford: Berghahn Books. https://doi.org/10.2307/j.ctvw048qk.7.
 19. Kanerva, Unto. 1986. Työväenliikkeen taivalta 100 vuotta: Tampereen Työväenyhdistys 1886–1986. Tampere: Tampereen Työväenyhdistys.
 20. Kemppainen, Mikko. 2020. Sosialismin, uskonnon ja sukupuolen dynamiikkaa: 1900-luvun alun työväenliikkeen naiskirjailijat aatteen määrittelijöinä. Helsinki: The Finnish Society for Labour History.
 21. Kettunen, Pauli. 1986. Poliittinen liike ja sosiaalinen kollektiivisuus: Tutkimus sosialidemokratiasta ja ammattiyhdistysliikkeestä Suomessa 1918–1930. Helsinki: Finnish Historical Society.
 22. Kianto, Ilmari. 1909. Punainen viiva. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.
 23. Kirby, David. 1987. “Socialismen i Finland i ett internationellt perspektiv.” Historisk Tidskrift för Finland 72(3): 481–503.
 24. Kirby, David.1996. “Sanan vallassa, vihan voimalla: Sosialistiset vallankumousopit ja niiden vaikutus Suomen työväenliikkeessä, 1905–1914.” The English Historical Review 111(440): 247.
 25. Koselleck, Reinhart. 1972. “Einleitung.” In Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, edited by Otto Brunner et al., vol. XIII–XXVII. Stuttgart: Klett.
 26. Koselleck, Reinhart. 2004. Futures Past: On the Semantics of Historical Time. New York: Columbia University Press.
 27. Kujala, Antti. 1989. Vallankumous ja kansallinen itsemääräämisoikeus. Helsinki: Finnish Historical Society.
 28. Kujala, Antti. 1995. Venäjän hallitus ja Suomen työväenliike 1899–1905. Helsinki: Finnish Historical Society.
 29. Le Bon, Gustave. 1896. The Crowd: A Study of the Popular Mind. New York: The Macmillan Co.
 30. Le Bon, Gustave. 1899. The Psychology of Socialism. New York: The Macmillan Co.
 31. Maciag, Drew. 2011. “When Ideas Had Consequences‒Or, Whatever Happened to Intellectual History?” Reviews in American History 39(4): 741–51. https://doi.org/doi:10.1353/rah.2011.0119.
 32. Marzec, Wiktor. 2017. “Vernacular Marxism: Proletarian Readings in Russian Poland Around the 1905 Revolution.” Historical Materialism 25(4): 65–104. https://doi.org/10.1163/1569206X-12341543.
 33. Marzec, Wiktor, and Risto Turunen. 2018. “Socialisms in the Tsarist Borderlands.” Contributions to the History of Concepts 13(1): 22–50. https://doi.org/10.3167/choc.2018.130103.
 34. Marx, Karl, and Friedrich Engels. 2010. Manifesto of the Communist Party. Based on Marx/Engels Selected Works (1969), Vol. One, 98–136. Moscow: Progress Publishers. Accessed March 29, 2021. https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/.
 35. Nygård, Toivo. 1987. Poliittisten vastakohtien jyrkentyminen sanomalehdistössä. Kuopio: Kustannuskiila.
 36. Palmgren, Raoul. 1966. Joukkosydän: Vanhan työväenliikkeemme kaunokirjallisuus II. Porvoo: WSOY.
 37. Rajavuori, Anna. 2017. Esityksen politiikka: Sosialistinen agitaatio keskisuomalaisella maaseudulla 1906–1908. Helsinki: THPTS.
 38. Rancière, Jacques. 2004. “Who Is the Subject of the Rights of Man?” The South Atlantic Quarterly 103(2‒3): 297–310. https://doi.org/10.1215/00382876-103-2-3-297.
 39. Reichardt, Rolf. 1985. “Einleitung.” In Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680–1820, edited by Rolf Reichardt and Eberhard Schmitt, 40–148. München: Oldenbourg.
 40. Salmi-Niklander, Kirsti. 2004. Itsekasvatusta ja kapinaa: Tutkimus Karkkilan työläisnuorten kirjoittavasta keskusteluyhteisöstä 1910- ja 1920-luvuilla. Helsinki: Finnish Literature Society.
 41. Salmi-Niklander, Kirsti. 2006. “Manuscripts and Broadsheets. Narrative genres and the Communication Circuit among Working-Class Youth in early 20th-century Finland”. Folklore 33: 109–126.
 42. Salmi-Niklander, Kirsti. 2013. “Monologic, Dialogic, Collective. The Modes of Writing in Hand-Written Newspaper in 19th- and Early 20th-century Finland.” In White Field, Black Seeds: Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth Century, edited by Anna Kuismin and Matthew James Driscoll, 76–88. Helsinki: Finnish Literature Society.
 43. Sassoon, Donald. 2010. One Hundred Years of Socialism: The West European Left in the Twentieth Century. London: I.B. Tauris.
 44. Schieder, Wolfgang. 1984. “Sozialismus.” In Geschichtliche Grundbegriffe, vol. 5, edited by Otto Brunner et al., 923–96. Stuttgart: Klett-Cotta.
 45. Soikkanen, Hannu. 1961. Sosialismin tulo Suomeen. Ensimmäisiin yksi kamarisen eduskunnan vaaleihin asti. Porvoo: WSOY. http://doi.org/10.31885/2018.00017.
 46. Soikkanen, Hannu1975. Kohti kansanvaltaa 1. 1899‒1937. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 75 vuotta. Helsinki: Suomen Sosialidemokraatinen Puolue, Puoluetoimikunta.
 47. Suodenjoki, Sami. 2010. Kuriton suutari ja kiistämisen rajat. Työväenliikkeen läpimurto hämäläisessä maalaisyhteisössä 1899–1909. Helsinki: Finnish Literature Society.
 48. Teräs, Kari. 2001. Arjessa ja liikkeessä. Verkostonäkökulma modernisoituviin työelämän suhteisiin 1880–1920. Helsinki: Finnish Literature Society.
 49. Thomas, Keith. 1971. Religion and Decline of Magic: Studies in Popular Beliefs in Sixteenth and Seventeenth-Century England. New York: Scribners.
 50. Turunen, Risto. 2019. “From the Object to the Subject of History: Writing Factory Workers in Finland in the Early 20th Century.” In Handwritten Newspapers: An Alternative Medium during the Early Modern and Modern Periods, edited by Heiko Droste and Kirsti Salmi-Niklander, 170–92. Helsinki: Finnish Literature Society. https://doi.org/10.21435/sfh.26.