Rosnąca rola warunkowości pomocy społecznej a dochód powszechny

Main Article Content

Ryszard Szarfenberg

Abstrakt

Kluczowa dla koncepcji dochodu powszechnego jest jego bezwarunkowość. W ostatnich kilku dekadach mamy do czynienia z rozwojem warunkowości w zastosowaniu do niektórych świadczeń pieniężnych w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Napięcie między ekspansywną warunkowością a postulatem usunięcia wszelkich warunków będzie przedmiotem tego artykułu. Temat zostanie przedstawiony poprzez naszkicowanie teorii warunkowości z uwzględnieniem sankcji socjalnych w odniesieniu do pomocy społecznej i w kontekście zabezpieczenia społecznego dochodu. Na tym tle rozważone zostaną stanowiska krytyczne w stosunku do warunkowości, w tym zwolenników dochodu powszechnego takich jak Guy Standing. Przedstawione zostaną też wnioski o charakterze praktycznym, co do wzmacniania strategii zwolenników bezwarunkowości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szarfenberg, R. (2014). Rosnąca rola warunkowości pomocy społecznej a dochód powszechny. Praktyka Teoretyczna, 12(2), 19-39. https://doi.org/10.14746/pt.2014.2.1
Dział
DLACZEGO POTRZEBNY
Biogram autora

Ryszard Szarfenberg, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski ul. Nowy Świat 67 00-927 Warszawa

Ryszard Szarfenberg –doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce, profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Polityki Społecznej, kierownik Pracowni Pomocy i Integracji Społecznej. Ekspert Narodowej Strategii Integracji Społecznej 2004–2010, krajowy ekspert European Minimum Income Network. Przewodniczący Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu European Anti-Poverty Network i członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Członek rad redakcyjnych serii „Biblioteka Pracownika Socjalnego” i „Współczesna Polityka Społeczna” oraz kwartalnika Problemy Polityki Społecznej. Autor wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, polityki publicznej, ewaluacji, europejskiej i międzynarodowej polityki społecznej, ubóstwa i wykluczenia społecznego, pomocy społecznej.

Bibliografia

 1. Arni, Patrick, Rafael Lalive i Jan C. van Ours. 2013. „How effective are unemployment benefit sanctions?: Looking beyond unemployment exit.” Journal of Applied Econometrics 7.
 2. Baird, Sarah, Francisco H.G. Ferreira, Berk Özler i Michael Woolcock. 2013. „Relative effectiveness of conditional and unconditional cash transfers for schooling outcomes in developing countries: A Systematic review.” Campbell Systematic Reviews 8. http://www.campbellcollaboration.org/lib/project/218/
 3. Behrendt, Christina. 2002. At the Margins of the Welfare State: Social Assistance and the Alleviation of Poverty in Germany, Sweden and the United Kingdom. London: Ashgate.
 4. Bergh, Andreas. 2004. Basic Income – With or Without Bismarckian Social Insurance? Working paper. BIEN Congress.
 5. BIP Poznań. 2014. „Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (Becikowe).” Poznań: Urząd Miasta Poznania. http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-becikowe,105792/
 6. Duffy, Simon. 2010. „Constitutional Social Justice.” Sheffield: Centre for Welfare Reform. http://www.centreforwelfarereform.org/library/type/pdfs/constitutional-social-justice.html
 7. EMIN. 2013. „Analysis of Minimum Income Schemes in 5 Selected EU Member States: A Synthesis Report.” http://eminnetwork.files.wordpress.com/2013/12/emin-analysis-of-mi-schemes-in-5-countries-synthesis-report-november-2013.pdf
 8. Esping-Andersen, Gosta. 2011. Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej. Tłum. Renata Włoch. Warszawa: WSP TWP.
 9. Eurofound. 2013. Employment Polarisation and Job Quality in the Crisis: European Jobs Monitor 2013. Dublin: Eurofound.
 10. Fiszbein, Ariel et al. 2009. Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty. Washington, DC: World Bank.
 11. Forget, Evelyn L. 2011. The Town with no Poverty: Using Health Administration Data to Revisit Outcomes of a Canadian Guaranteed Annual Income Field Experiment. Working paper. Manitoba: University of Manitoba.
 12. Geremek, Bronisław. 1989. Litość i szubienica: Dzieje nędzy i miłosierdzia. Warszawa: Czytelnik.
 13. Gilbert, Neil i Rebecca A. van Voorhis (red.). 2001. Activating the Unemployed: A Comparative Appraisal of Work-Oriented Policies. New Jersey: Transaction Publishers.
 14. Inoue, Tomohiro. 2012. Economic Sustainability of Basic Income Under a Citizen-centered Monetary Regime. Working paper. BIEN Congress.
 15. Knotz, Mario i Moira Nelson. 2013. Quantifying „Conditionality”: A New Database on Conditions and Sanctions for Unemployment Benefit Claimants. Working paper. Poznań: ESPAnet Conference.
 16. Lavinas, Lena. 2013. „Brazil: The lost road to citizen’s income.” W Citizen’s Income and Welfare Regimes in Latin America: From Cash Transfers to Rights, red. Rubén Lo Vuolo. London: Palgrave.
 17. Muszalski, Wojciech. 2006. Prawo socjalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Peck, Jamie. 2001. Workfare States. London: Guilford Press.
 19. Rothstein, Jesse. 2009. Is the EITC Equivalent to an NIT?: Conditional Cash Transfers and Tax Incidence. Working paper 14966. Cambridge: NBER.
 20. Saavedra, Juan i Sandra Garcia. 2013. Educational Impacts and Cost-Effectiveness of Conditional Cash Transfer Programs in Developing Countries: A Meta-analysis. Working Paper. Los Angeles: Center for Economic and Social Research.
 21. Shaver, Sheila. 1997. Universality and Selectivity in Income Support: An Assessment of the Issues. London: Ashgate.
 22. Soares, Sergiei. 2012. Bolsa Família, Its Design, Its Impacts and Possibilities for the Future. Working Paper nr 89. Brasilia: International Policy Centre for Inclusvie Growth.
 23. Stampini, Marco i Leopoldo Tornarolli. 2012. The Growth of Conditional Cash Transfers in Latin America and the Caribbean: Did They Go too Far? Policy Brief. Washington DC: Inter-American Development Bank.
 24. Standing, Guy i Renana Jhabvala. 2014. Basic Income: The Indian Transformation. London: Bloomsbury Academic.
 25. Standing, Guy. 2002. Beyong the New Paternalism: Basic Security as a Right. London: Verso.
 26. Standing, Guy. 2011. The Precariat: The New Dangerous Class. London: Bloomsbury Academic.
 27. Standing, Guy. 2014. „Najwyższy czas: Prawo do podstawowego bezpieczeństwa dochodu.” Tłum. Maciej Szlinder. www.dochodpodstawowy.pl
 28. Szarfenberg, Ryszard. 2005. „Prawo do podstawowego bezpieczeństwa dochodowego na podstawie artykułów Guy Standinga i nie tylko.” www.dochodpodstawowy.pl
 29. Szarfenberg, Ryszard. 2007. „Reformy rynku pracy – wiele dróg do sukcesu.” Dialog: Pismo dialogu społecznego 2.
 30. Szarfenberg, Ryszard. 2012. „Kierunki rozwoju polityki społecznej.” W Biedni i bogaci – problemy rozwoju społeczeństwa polskiego, red. Zdzisław Sadowski. Warszawa: PAN.
 31. Szumlicz, Tadeusz. 2005. Ubezpieczenie społeczne: Teoria dla praktyki. Warszawa: Branta.
 32. Uścińska, Gertruda. 2002. Zabezpieczenie społeczne na wypadek bezrobocia w państwach UE: Analiza porównawcza. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 33. Van Der Klaauw, Bas i Jan C. van Ours. 2013. „Carrot and stick: How re-employment bonuses and benefit sanctions affect exit rates from welfare.” Journal of Applied Econometrics 2.
 34. Van Parijs, Philippe. 2008. „Dochód podstawowy dla wszystkich.” Tłum. Ryszard Szarfenberg. Problemy polityki społecznej 11.
 35. Widerquist, Karl. 2005. „A failure to communicate: The labour market findings of negative income tax experiments and their effects on policy and public opinion.” W Promoting Income Security as a Right: Europe and North America, red. Guy Standing. London: Anthem Press.
 36. World Bank. 2014. Conditional Cash Transfers in LAC. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/EXTLACREGTOPLABSOCPRO/0,,contentMDK:21133047~pagePK:34004173~piPK:34003707~theSitePK:503655,00.html
 37. Yashine, Iliana i Monica E. Orozco. 2010. „The evolving anti-poverty agenda in Mexico: The political economy of Progresa and Oportunidades.” W Conditional Cash Transfers in Latin America, red. Michelle Adato i John Hoddinnott. Baltimore: Johns Hopkins University Press.