Pochwała donkiszoterii, czyli o tym, co strukturalizm wniósł i co wciąż może wnieść do historii

Main Article Content

Tomasz Falkowski

Abstrakt

Artykuł powraca do związków między strukturalizmem a historią i stawia problem aktualnych możliwości zastosowania inspiracji strukturalistycznych w badaniach historycznych. Jednym z pól takiego płodnego mariażu może być kwestia rozważań genetycznych. Jako przykład potwierdzający znaczenie myślenia strukturalistycznego w kontekście pytania o genezę danego zjawiska historycznego została wykorzystana analiza Michela Serres’a odnosząca się do problemu pochodzenia geometrii.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Falkowski, T. (2016). Pochwała donkiszoterii, czyli o tym, co strukturalizm wniósł i co wciąż może wnieść do historii. Praktyka Teoretyczna, 22(4), 88-104. https://doi.org/10.14746/prt.2016.4.5
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Tomasz Falkowski, Instytut Historii UAM ul. Umultowska 89d 61-614 Poznań

Tomasz Falkowski - pracuje w Zakładzie Metodologii Historii i Historii Historiografii IH UAM w Poznaniu. Studiował w Toruniu (UMK), a także Poznaniu (UAM) i Paryżu (Paris I, EHESS). Główne prace: Myśl i zdarzenie, Universitas, Kraków 2013; Foucault. Historiozofia zdarzenia, WN UAM, Poznań 2014. Najważniejsze przekłady: Marc Ferro, Kino i historia, PWN, Warszawa 2011; Maurice Blanchot, Przestrzeń literacka, PWN, Warszawa 2016. Zainteresowania badawcze: historia historiografii, historia nauki, współczesna humanistyka francuska.

Bibliografia

 1. Arystoteles. 1006. Metafizyka, t. 1. Tłum. T. Żeleźnik. Lublin: KUL.
 2. Braudel, Fernand. 1999. Historia i nauki społeczne: długie trwanie. W: tenże, Historia i trwanie. Tłum. B. Geremek. Warszawa: Czytelnik.
 3. Descombes, Vincent.1997. To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933–1978). Tłum. B. Banasiak, K. Matuszewski. Warszawa: Aletheia.
 4. Euklides.2016. Elementy (http://www.matematycy.interklasa.pl/euklides/2/ –7.07.2016)
 5. Florczyk, Maurycy.2015. Fikcje I, II. Projekt archeologii humanistyki radykalnej. W: Foucault: źródła/ujścia, red. M. Falkowski, K. Pacewicz, C. Zgoła, Kraków–Warszawa: Eperons-Ostrogi.
 6. Foucault, Michel. 2001. Dits et écrits. t. II. Paris: Gallimard.
 7. Foucault, Michel.2000. Powrót do historii. W tenże, Filozofia–historia–polityka. Wybór pism. Tłum. D. Leszczyński,L. Rasiński. Warszawa–Wrocław: PWN.
 8. Herodot.2016. Dzieje. Tłum. S. Hammer (http://biblioteka.kijowdski.pl/antyk%20grecki/%20herodot%20-%20dzieje.pdf - 7.07.2016)
 9. Husserl, Edmund.1991. O pochodzeniu geometrii, Tłum. Z. Krasnodębski. W Wokół fundamentalizmu epistemologicznego, red. S. Czerniak, J. Rolewski. Warszawa: IFiS PAN.
 10. Lévi-Strauss, Claude.1970. Myśl nieoswojona Tłum. A. Zajączkowski. Warszawa: KR.
 11. Nagel, Ernest.1970. Struktura nauki. Tłum.zbiorowe. Warszawa: PWN.
 12. Patras, Frédéric.2014. Géométries. W Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, red. D. Lecourt. Paris: PUF.
 13. Prigogine, Ilya, Stengers Isabelle.1990. Z chaosu ku porządkowi. Tłum. K. Lipszyc, Warszawa: PIW.
 14. Ritter, James.1997. Babylone – 1800. W Eléments d’histoire des sciences, red. M. Serres. Paris: Larousse.
 15. Serres, Michel.1997. Gnomon: les débuts de la géométrie en Grèce. W Eléments d’histoire des sciences, red. M. Serres. Paris: Larousse.
 16. Serres, Michel.1982. Hermes. Literature, Science, Philosophy. Baltimore-London: The Johns Hopkins University Press.
 17. Serres, Michel.10993. Les origines de la géométrie. Paris: Flammarion.
 18. Vidal-Naquet, Pierre.2003. Czarny łowca. Tłum.zbiorowe. Warszawa: PIW.