Historia i struktura. Problem uprawomocnienia

Main Article Content

Andrzej Leder

Abstrakt

Zarysowany przez de Saussure‟a spór pomiędzy myśleniem strukturalistycznym a historycznym autor rozpoznaje jako konflikt zasad etycznych w filozofii społecznej. Pokazuje, jak każda z tych zasad generuje inną ontologię społecznego bytu. Na przykładzie Deleuze‟a rozważa teoretyczne umiejscowienie każdej z tych etycznych pozycji, a potem, w oparciu o myśl poststrukturalistyczną, a szczególnie Lacanowską, próbuje naszkicować teoretyczną przestrzeń, w której takie zmiany pozycji etycznej byłyby możliwe. Wypracowuje w ten sposób pewną filozofię pól symbolicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Leder, A. (2016). Historia i struktura. Problem uprawomocnienia. Praktyka Teoretyczna, 22(4), 132-151. https://doi.org/10.14746/prt.2016.4.7
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Andrzej Leder, Zespół Filozofii Kultury Instytut Filozofii i Socjologii PAN ul. Nowy Świat 72 00-330 Warszawa

Andrzej Leder - urodzony w 1960 roku, doktor habilitowany, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Wydał rozprawy filozoficzne: Nieświadomość jako pustka. Wokół myśli Freuda i Husserla, oraz Nauka Freuda w epoce „Sein und Zeit”, pracę na temat historii Polski: Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, rozprawę dotyczącą idei filozoficznych w dwudziestowiecznej Europie: Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym, a także, po angielsku: The Changing Guise of Myths. Naucza w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN i w Collegium Civitas. Mieszka w Warszawie.

Bibliografia

 1. Benjamin, Walter. 2012. „O pojęciu historii”. W Walter Benjamin. Konstelacje. Wybór tekstów. Tłum. Adam Lipszyc, Anna Wołkowicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Agamben, Giorgio. 2008. Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie. Tłum. Mateusz Salwa. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 3. Arendt, Hannah. 2007. Walter Benjamin. 1892–1940. Tłum. Andrzej Kopacki. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria.
 4. Benjamin, Walter. 2005. Pasaże. Tłum. Ireneusz Kania. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 5. Benjamin, Walter. 2013. Źródło dramatu żałobnego w Niemczech. Tłum. Andrzej Kopacki. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 6. Berger, James. 1999. After the end. Representations of post-apocalypse. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 7. Deleuze, Gilles. 1978. „Po czym rozpoznać strukturalizm?”. Tłum. Stanisław Cichowicz. W Drogi współczesnej filozofii. Red. Marek J. Siemek. Warszawa: Czytelnik.
 8. Derrida, Jacques. 1999. O gramatologii. Tłum. Bogdan Banasiak. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 9. Derrida, Jacques. 2004. „»Geneza i struktura« a fenomenologia”. W Jacques Derrida. Pismo i różnica. Tłum. Krzysztof Kłosiński. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 10. Descombes, Vincent. 1997. To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933–1978). Tłum. Bogdan Banasiak, Krzysztof Matuszewski. Warszawa: Wydawnictwo Spacja.
 11. Ferry, Luc i Alain Renaut. 1990. French Philosophy of the Sixties An Essay on Antihumanism. Tłum. Mary H.S. Cattani. Amherst: University of Massachusetts Press.
 12. Habermas, Jürgen. 2000. Filozoficzny dyskurs nowoczesności. Tłum. Małgorzata Łukasiewicz. Kraków: Universitas.
 13. Hegel, Georg W.F. 1990. Encyklopedia nauk filozoficznych. Tłum. Światosław F. Nowicki. Warszawa: PWN.
 14. Heidegger, Martin. 1989. Kant a problem metafizyki. Tłum. Bogdan Baran. Warszawa: PWN.
 15. Heller, Ágnes. 2001. „Requiem dla stulecia”. Tłum. Katarzyna Leszczyńska. Przegląd Polityczny 51.
 16. Kant, Immanuel. 1957. Krytyka czystego rozumu. Tom I. Tłum. Roman Ingarden. Warszawa: PWN.
 17. Kosseleck, Reinhardt. 2001. „»Przestrzeń doświadczenia« i »horyzont oczekiwań« – dwie kategorie historyczne”. W Reinhardt Kosseleck. Semantyka historyczna. Tłum. Wojciech Kunicki. Red. Wojciech Orłowski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 18. Lévi-Strauss, Claude. 1970. „Analiza strukturalna w językoznawstwie i antropologii”. W Claude Lévi-Strauss. Antropologia strukturalna. Tłum. Krzysztof Pomian. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 19. Nora, Pierre. 2009. „Między pamięcią i historią. Lieux de Mémoires”. Tłum. Paweł Mościcki. Tytuł roboczy: Archiwum 2: 4–23.
 20. Taylor, Charles. 2001. Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Tłum. Marcin Gruszczyński i in. Warszawa: PWN.
 21. Žižek. Przewodnik krytyki politycznej. 2009. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 22. Zupančič, Alenka. 2008. The Odd One In. On Comedy. Cambridge–London: MIT Press.