Marks bez organów

Main Article Content

Cezary Rudnicki

Abstrakt

Niniejszy tekst stanowi próbę ukazania związków pomiędzy myślą Marksa a przedstawioną w Anty-Edypie ontologią pragnienia. Zabiegiem kluczowym dla wydobycia relacji pomiędzy tymi dwoma projektami filozoficznymi będzie pominięcie wszelkich odniesień do psychoanalizy. Toteż podstawowe, organizujące siatkę teoretyczną Anty-Edypa pojęcia, takie jak pragnienie, ciało, nieświadomość, kod, brak, a nawet Edyp, zostaną objaśnione bez odniesienia do pism Freuda, Lacana czy Melanie Klein. Tym ostatnim poświęcano dotąd zbyt wiele uwag, w efekcie zawężając krąg odbiorców dzieła Deleuze’a i Guattariego. Wydaje się, że komunikacyjna blokada powstała przede wszystkim pomiędzy Anty-Edypem a środowiskiem marksistowskim (nie licząc kilku drobnych wyjątków). Jest to kanał, który należałoby wreszcie udrożnić.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rudnicki, C. (2017). Marks bez organów. Praktyka Teoretyczna, 25(3), 384-397. https://doi.org/10.14746/prt.2017.3.19
Dział
SEMINARIUM RECENZYJNE. JAK DZIŚ SZUKAĆ LINII UJŚĆIA? ANTY-EDYP
Biogram autora

Cezary Rudnicki, Instytut Filozofii UW Krakowskie Przedmieście 3 00-927 Warszawa

Cezary Rudnicki – ur. 1986, nomada i poganin; redaktor i współzałożyciel Machiny Myśli (http://machinamysli.org/) – internetowego portalu popularyzującego filozofię; doktorant w Zakładzie Historii Filozofii Współczesnej UW, gdzie przygotowuje rozprawę poświęconą etyce Siebie; filozoficzny „systemowiec”, który nie cierpi specjalizacji – z tego powodu praktykuje naukowy „chaos”, czyli wielokierunkowe stawanie-się: aktualnie zajmuje się poststrukturalizmem oraz koncepcjami Nietzschego i Abramowskiego, które uzupełnia lekturą pism chrześcijańskich świętych i mistyków oraz współczesnych myślicieli włoskich i niemieckich.

Bibliografia

  1. Deleuze, Gilles, i Félix Guattari. 2017. Anty-Edyp. Kapitalizm i schizofrenia, tom 1. Tłum. T. Kaszubski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
  2. Harvey, David. 2017. Przewodnik po »Kapitale« Karola Marksa. Część 1. Tłum. Krystian Szadkowski. Poznań: Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox.
  3. Marks, Karol. 1950. Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Tom 1. Księga 1. Tłum. zbiorowe. Warszawa: Książka i Wiedza.
  4. Rudnicki, Cezary. 2015. „Deleuze i Guattari o dwóch zagrożeniach”. Kronos. Metafizyka, kultura, religia 4: 50–66. (https://www.academia.edu/24429858/Deleuze_i_Guattari_o_ dw%C3%B3ch_zagro%C5%BCeniach, data dostępu: 04.07.2017).
  5. Swianiewicz, Jan. 2014. Możliwość makrohistorii. Braudel, Wallerstein, Deleuze. Toruń/Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  6. Tronti, Mario. 2013. „Fabryka i społeczeństwo”. Tłum. Sławomir Królak. http://www.praktykateoretyczna.pl/mario-tronti-fabryka-i-spoleczenstwo/ (data dostępu: 04.07.2017).