Between Progress and Backwardness. A Look at the Housing Policy of the Period of the People’s Republic of Poland from the Social and Economic Perspective After 1989

Main Article Content

Jakub Kujawa

Abstract

The article deals with the issue of the place, role and significance of the achievements of the housing policy of the Polish People’s Republic (PRL) and in the economy before and after 1989, observed from the contemporary social and economic point of view. In the period of systemic transformation, expert and opinion-makers were, in majority, critical of the achievements of the housing policy of the prior period. This led to the creation and subsequent consolidation in public discourse of the negative image of the housing construction of the PRL period. 30 years after the collapse of communism, during which time the free market economy developed and Poland became a member of EU, this topic requires a more objective look and a more focused approach to the range of socio-demographic and economic changes that took place during that period. The current perception of the problem is also influenced by the lack of solutions to the housing issue by successive governments of the Third Republic of Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kujawa, J. (2020). Between Progress and Backwardness. A Look at the Housing Policy of the Period of the People’s Republic of Poland from the Social and Economic Perspective After 1989. Studia Historiae Oeconomicae, 38, 57-82. https://doi.org/10.2478/sho-2020-0003
Section
Articles
Author Biography

Jakub Kujawa, Adam Mickiewicz University in Poznań

Jakub Kujawa, PhD in humanities, assistant professor in the Department of Economic History of Adam Mickiewicz University in Poznan. Interests: housing policy of the XIX-XX century, industrialization of Polish lands of the XIX-XX century, sports brand in Poland, German economy of the XIX-XX century.

References

 1. Dz.U. 1945 nr 50 poz. 281, Dekret z dnia 26 października 1945 r. o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny.
 2. Dz.U. 1946 nr 4 poz. 27, Dekret z dnia 21 grudnia 1945 r. o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu.
 3. Dz.U. 1947 nr 43 poz. 221, Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o ulgach inwestycyjnych.
 4. Dz.U. 1947 nr 52 poz. 270, Ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. o popieraniu budownictwa.
 5. Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2018 roku (2019), GUS, Warszawa.
 6. Komunikat z badań - Zadowolenie z życia (2019), GUS, Warszawa.
 7. Komunikat z badań. Aspiracje Polaków w latach 1998, 2008, 2018 (2018), CBOS, 148, Warszawa.
 8. Raport. Stan mieszkalnictwa w Polsce (2020), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
 9. Sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych. Komunikat z badań,,Warunki życiowe społeczeń-stwa polskiego. Problemy i strategie” (2008), CBOS, Warszawa.
 10. Andrzejewski A. (1977), Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1918-1974, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Andrzejewski A. (1979), Polityka mieszkaniowa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Borowik I. (2007), Kierunki przemian współczesnego miasta – suburbanizacja oraz humanizacja blokowisk, [in:] Borowik I., Sztalta K. (eds.), Współczesna socjologia miasta. Wielość oglądów i kierunków badawczych dyscypliny, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 97-104.
 13. Cesarski M. (2011), Mieszkanie i warunki mieszkaniowe jako wyznacznik procesów demograficznych – Polska na tle powojennej Europy Zachodniej, [in:] Osiński J. (ed.), Współczesne problemy demograficzne – rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 121-142.
 14. Cesarski M. (2012), Podejście ekonomiczne w polskim mieszkaniowym piśmiennictwie lat transformacji, Problemy Rozwoju Miast, 1, 15-26.
 15. Cesarski M. (2016), Polityka i sytuacja mieszkaniowa w Polsce Ludowej, [in:] Grata P. (ed.), Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XX wieku, t. IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 127-144.
 16. Cesarski M. (2017), Niektóre sprzeczności neoliberalnej polityki mieszkaniowej – mechanizmy globalne i Polska, UR Journal of Humanities and Social Sciences, 3, 90-113.
 17. Cesarski M. (2018), Polityka mieszkaniowa w Polsce po 2015 roku – bilans otwarcia, [in:] Krawczyk M. (ed.), Polska po 2015 roku – gospodarka, społeczeństwo, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 259-277.
 18. Chmielewski M.J., Mirecka M. (2007), Modernizacja osiedli mieszkaniowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 19. Frąckowiak M. (1993), Podstawowe przyczyny narastania deficytu i pogłębiania kryzysu mieszkaniowego w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LV (4), 107-117.
 20. Frąckowiak M. (2008), Ekonomiczne i społeczne problemy polskiego mieszkalnictwa, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.
 21. Glapiński A. (1991), Mam klucz, Życie Gospodarcze, 27, 4-5.
 22. Jałowiecki B. (1995), Miasto polskie – między utopią a rzeczywistością, [in:] Starosta P. (ed.), Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne. Studia i szkice socjologiczne dedykowane Profesorowi Wacławowi Piotrowskiemu w iedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 36-43.
 23. Jarosz D. (2010), Mieszkanie się należy… Studium z peerelowskich praktyk społecznych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 24. Kaltenberg-Kwiatkowska E. (2005), Warunki mieszkaniowe w świadomości społecznej, [in:] Frąckiewicz L. (ed.), Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Instytut Gospodarki Nieruchomościami, Warszawa – Katowice, 153-169.
 25. Kasperski W. (1963), Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce w latach 1957-1961, Zakład Wydawnictw CRS, Warszawa.
 26. Makowska M. (2013), Pomiędzy interwencjonizmem państwa a wolnym rynkiem. Przyczynek do dyskusji o przemianach polityki mieszkaniowej w Polsce, Społeczeństwo i Polityka, 4, 126-142.
 27. Paszyński A. (1989), Zgoda buduje, Przegląd Techniczny, 12, 5-6.
 28. Rębowska A. (2000), Rehabilitacja ,,blokowisk”, [in:] Ziobrowski Z., Jackowska-Ptaszycka D., Rębowska A., Geissler A. (eds.), Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja. Odnowa miast, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Oddział w Krakowie, Kraków, 85-105.
 29. Siemieniako B. (2017), Reprywatyzując Polskę. Historia wielkiego przekrętu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 30. Szafrańska E. (2013), Możliwości przekształceń wielkich osiedli mieszkaniowych w mieście postsocjalistycznym w Polsce, Studia Miejskie, 11, 39-53.
 31. Szustek A. (2013), ,,Mieszkanie się należy… Studium z peerelowskich praktyk społecznych, Dariusz Jarosz, Warszawa 2010 [review], Echa Przeszłości, 14, 179-194.
 32. Węcławowicz-Muzioł A. (2015), Problemy mieszkaniowe Polaków a polityka mieszkaniowa, [in:] Salomon M., Węcławowicz-Muzioł A. (eds.), Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej, Fundacja Habitat for Humanity Poland, Warszawa, 13-90.
 33. Zapart J. (1999), Polityka mieszkaniowa w Polsce. Zarys przemian, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 34. Efekty działalności budowlanej w 2017 roku (2018), GUS, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/efekty-dzialalnosci-budowlanej-w-2017-roku,3,13.html, accessed: 28.8.2020.
 35. Mieszkanie plus: 100 tys. lokali do końca roku nie będzie. Wybudowano 887 (2019), https://businessinsider.com.pl/firmy/strategie/mieszkanie-plus-ile-tanich-mieszkan-na-wynajem-powstalo-ile-jest-w-budowie/cldbxgl, accessed 4.9.2020.