Marcin Graban, Ph.D. (April 3, 1976–May 12, 2019)

Main Article Content

Jan Miłosz

Abstract

Marcin Graban, Ph.D. (April 3, 1976–May 12, 2019)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Miłosz, J. (2019). Marcin Graban, Ph.D. (April 3, 1976–May 12, 2019). Studia Historiae Oeconomicae, 37, 1-4. https://doi.org/10.2478/sho-2019-0001
Section
Announcements

References

  1. Labor Unions’ Postulates and Development of Federal Labor Legislation to the New Deal Era in the United States of America, “Studia Historiae Oeconomicae” v. 30 (2012), 153–173.
  2. Czy klęski naturalne są źródłem modernizacji infrastruktury? Na przykładzie powodzi w Poznaniu w 1924 roku [Natural disasters as sources of infrastructure modernization as exemplified by the flooding of Poznań in 1924], in: “Gdy nadciągała wielka woda. Klęski powodzi na ziemiach polskich” [When the great tide was coming. Floods in Poland], E. Kościk (ed.), Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2013, 135–150.
  3. Transport publiczny w Poznaniu w latach sześćdziesiątych XX w. [The public transportation system in Poznań in the 1960s], in: “Mkną po szynach… Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków” [On the rails... The history of transportation in Poland through the ages], T. Głowiński and R. Klementowski (eds), Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2014, 269–286.
  4. Unemployment and Homelessness in the city of Poznań in 1929–1939, “Studia Historiae Oeconomicae” v. 32 (2014), 77–108.
  5. Liberalizacja czy etatyzm? Kierunki zmian polityki pracy wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku [Liberalism or statism? The directions of changes in employment policy in selected Central and Eastern European countries after 1989], “Optimum. Studia Ekonomiczne” (Białystok) vol. 1 (73) 2015, 124–136.
  6. Cash crops – tytoń w koloniach brytyjskich Ameryki Północnej [Cash crops – tobacco in the British colonies in North America] in: “Jedzą, piją, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni dziejów” [They eat, drink, and smoke. Cultural aspects of substance use over the centuries], vol. 2: “Antropologia używek w życiu gospodarczym i społecznym” [Anthropology of substance use in the social and economic life], J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska, J. Woźny (eds.), Bydgoszcz 2016, 9–28.
  7. Gospodarcze i polityczne przyczyny ograniczania imigracji do Stanów Zjednoczonych Ameryki, od powstania republiki do wielkiego kryzysu – na podstawie przepisów prawa imigracyjnego i naturalizacyjnego [Economic and political motivations for limiting immigration to the United States of America, from the establishment of the Republic to the Great Depression, based on the provisions stipulated in immigration and naturalization acts] in: “Inny. Obcy. Potwór. Kulturowo-społeczne aspekty odmienności przez wieki” [Other. Alien. Monster. Cultural and social aspects of otherness over the centuries], J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska (eds.), Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2016, 363–377.
  8. Tadeusz Janicki, Marcin Graban, Problemy gospodarki wodnej w Wielkopolsce po 1945 roku [Water resource management in Greater Poland after 1945], in: “Od regaliów po dobro narodowe. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt historyczny” [From regalia to national treasure. Protection and use of natural resources in Poland — historical aspect], T. Głowiński, M. Zawadka (eds.), Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2016, 129–142.
  9. Inicjatywa prywatna. Warunki funkcjonowania i zatrudnienia w sektorze prywatnym w latach 1975–1980 [Private initiative — functioning and employment in the private sector in the years 1975–1980], in: “PRL na pochylni (1975–1980)” [PPR on a slippery slope (1975–1980)], M. Bukała, D. Iwaneczko (eds.), IPN, Rzeszów 2017, 479–499.
  10. Kwestia robotnicza w USA w I poł. XX w. Wkład Kościoła katolickiego w jej rozwiązanie [The labor problem in the USA in the first half of the 20th century. The contribution of the Catholic Church to its solution], in: “Annales. Etyka w życiu gospodarczym” [Annales. Ethics in the economic life], v. 20, no. 3, September 2017, 49–68. doi: http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.20.3.04