Transfer of Ownership of Forests in the Western and Northern Teritories after World War II: Nationalization and Reprivatization

Main Article Content

Joanna Jaroszyk-Pawlukiewicz

Abstract

The article concerns the transfer of ownership of forest property, nationalized after World War II. It covers the subject matter of the process of property acquisition by way of nationalization decrees, in particular in the area of the so-called Regained Territories and dilemmas related to the issue of reprivatization. The work includes issues proposed over the years and existing statutory solutions, as well as case law affecting the interpretation of legal norms.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Jaroszyk-Pawlukiewicz, J. (2019). Transfer of Ownership of Forests in the Western and Northern Teritories after World War II: Nationalization and Reprivatization. Studia Historiae Oeconomicae, 36, 125-141. https://doi.org/10.2478/sho-2018-0008
Section
Articles

References

 1. Dębski Sławomir, Góralski Witold M. (red.)(2004) Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004. Tom II. Dokumenty [The problem of reparations, compensation, and benefits in Polish-German relations 1944-2004. Volume II. Documents], PISM, Warszawa.
 2. Kociubiński Piotr Tomasz (2013), Powojenne przekształcenia własnościowe w świetle Konstytucji [Post-war ownership transformations in the light of the Constitution], Wolters Kluwer, Warszawa.
 3. Rybicki Hieronim (1976), Powstanie i działalność władzy ludowej na zachodnich i północnych obszarach Polski [Establishment and activity of folk power in the western and northern areas of Poland], Poznań.
 4. Pessel Ryszard (2010), Nieruchomości Skarbu Państwa [Treasury’s Real Estate], Lexis Nexis, Warszawa.
 5. Osajda Konrad (2009), Nieruchomości. Nacjonalizacja i reprywatyzacja [Real Estate. Nationalization and reprivatization], C.H. Beck, Warszawa.
 6. Bosek L.(2017), Reprywatyzacja w świetle doświadczeń Prokuratorii Generalnej-wybrane zagadnienia [Reprivatization in the light of the experience of the General Prosecutor’s Office - selected issues], [in:] A. Jarosz-Nojszewska, P. Legutko-Kobus (red.), Problemy reprywatyzacji [Reprivatization problems], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 129-161.
 7. Jastrzębski R. (2017), Zagadnienia prawne reprywatyzacji w państwie polskim w XX wieku [Legal issues of reprivatization in the Polish state in the 20th century], [in:] Jarosz-Nojszewska A., Legutko-Kobus P. (red.), Problemy reprywatyzacji [Reprivatization problems], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 39-65.
 8. Góralski W.M. (2004), Podstawy prawne, przedmiot i program przewłaszczenia własności niemieckiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych na podstawie i w ramach Umowy Poczdamskiej [Legal basis, object and program of transfer of German property in the Western and Northern Territories on the basis and under the Potsdam Agreement] [in:] Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004. Tom I. Studia, s. 189-238.
 9. Geszprych Marek (2015), Rekompensata z tytułu utraty lasów-studium orzecznicze [Compensation for loss of forests - a judicial study], [in:] Cieślak Z., Kosieradzka- Federczyk A., Prace Studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji [Study works of the Warsaw Seminary of Axiology Administration], t. IV, s. 87-100.
 10. Miłosz J. (2012), Lasy prywatne a państwowe-nacjonalizacja lasów w PRL [Private and state forests - nationalization of forests in the People’s Republic of Poland], Studia materiały Ośrodka Kultury Leśnej. Nr 11, s. 189-205.
 11. Makarzec P. (2003), Reprywatyzacja w Polsce i w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej [Reprivatization in Poland and other countries of Central and Eastern Europe], Studia Iuridica Lublinensia t. 2, s. 95-110.
 12. Haładyj A., Trzewik J., Pojęcie strategicznych zasobów naturalnych-uwagi krytyczne [The concept of strategic natural resources - critical remarks], Przegląd Prawa Ochrony środowiska, Nr 1 (2014), s. 27-46.
 13. PKWN decree of September 6, 1944. on implementing the land reform (Journal of Laws 1945 No. 3 item 13).
 14. PKWN decree of December 12, 1944, on taking over some of the forests into the ownership of the Treasury (Dz.U.1945 No. 3 item 13).
 15. Decree of March 8, 1946, on abandoned and former property (Dz.U.1946, No. 13 item 87).
 16. Regulation of the Minister of Justice of May 21, 1946 issued in agreement with the Ministers of: National Defense, Public Administration, Public Safety, Treasury, Education, Agriculture and Agrarian Reform, Forestry, Industry, Shipping and Foreign Trade, Provisions and Commerce, Communications, Post Office and Telegraph, Reconstruction and Recovered Territories - on the determination of persons whose property is transferred into the ownership of the State (Dz.U.1946 No. 28 item 182).
 17. Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997 (Journal of Laws 1997, item 78, No. 483).
 18. The Act of June 7, 2001, on amending the act on commercialization and privatization of state-owned enterprises (Journal of Laws 2001 No. 72, item 745)
 19. The Act of 8 July 2005 on the exercise of the right to compensation for leaving the property outside the current borders of the Polish state (Journal of Laws 2005 No. 169 item 1418).
 20. The Act of July 6, 2001, on preserving the national character of the country’s natural resources (consolidated text Journal of Laws of 2018, item 1235).
 21. The Act of September 28, 1991, about forests (ie: Journal of Laws of 2018 item 2129, 2161).
 22. Resolution of the Senate of the Republic of Poland of April 16, 1998. on legal continuity between the 2nd and the 3rd Republic of Poland, M.P. 1998 No. 12 item 200.
 23. The judgment of the Supreme Court of 25 March 1999, Ref. III RN 165/98, OSNP 2000/3/90.
 24. Resolution of the Constitutional Tribunal of 19 September 1990, reference number In 3/89, OTK No. 1/1990, item 26.
 25. Resolution of the Constitutional Tribunal of 16.04.1996, reference number In 15/95, OTK No. 2/1996, item 13.
 26. Resolution of November 28, 2001, reference number SK 5/01, OTK No. 8/2001, item 266.
 27. Verdict of the Supreme Court of June 24, 2012, I CSK 547/11, in: M. Geszprych, pp. 91-92.
 28. Ścisłowska Anna, 20 razy reprywatyzacja. Analiza wszystkich dotychczasowych projektów ustaw [Reprivatization 20 times. Analysis of all existing bills], [at:] http://serwis.mamprawowiedziec.pl/analiza/2016/09/20-razy-reprywatyzacja.html.
 29. Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu, Problematyka reprywatyzacji w świetle projektów ustaw w latach 1989-2010, ze szczególnym uwzględnieniem propozycji ostatnich regulacji [The issue of reprivatization in the light of bills in the years 1989-2010, with particular emphasis on the proposals of recent regulations], OT-591, Październik 2010, [at:] https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/103/plik/ot-591.pdf.
 30. Request from the President of the Republic of Poland of March 22, 2001, print no. 2719, available at: orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/2719/$file/2719.pdf.