Currency Reforms in the Polish State After 1945. Legaleconomic Issues

Main Article Content

Robert Jastrzębski

Abstract

The subject of the article are currency reforms that were carried out after the Second World War in the Polish state. The first legal regulations from 1944 - 45 concerned the unification of the money circulation, which in practice meant the exchange of occupation money for the new currency. However, the repayment of financial claims made before the outbreak of the war was regulated by a decree of 1949. Another monetary reform concerned the new, socialist economic policy of the Polish state. The basis for it was the Act of October 28, 1950 on the change of the monetary system. After this reform, periodic changes in prices and wages were introduced, which were not based on strictly legislative solutions. In practice, these ordinances were in the nature of new monetary reforms. The Act of 1950 was repealed by the Act of 7 July 1994 on the denomination of the zloty.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Jastrzębski, R. (2018). Currency Reforms in the Polish State After 1945. Legaleconomic Issues. Studia Historiae Oeconomicae, 35, 97-111. https://doi.org/10.2478/sho-2017-0007
Section
Articles
Author Biography

Robert Jastrzębski, University of Warsaw, Warsaw

Robert Jastrzębski – doctor habilitated at the Faculty of Law and administration of the University of Warsaw. author of over 80 scientific publications, including books: Functions of the promissory note in the Second Polish Republic (2003), Component houses. Storage contract. Component evidence. Commentary to the act (2004), The impact of purchasing power of money on the performance of private law obligations in the Second Polish Republic (2009), Competence Court. Competence College. Genesis. activity. Present-day
(2014), Lex Zoll. Legal, economic and historic outline (2016), co-author: Commodity exchanges. Comment (2006), Legal regulation of commodity exchange activity in Poland (2007); co-editor of the Small Constitutions. essential acts of the transitional periods 1919 - 1947 - 1992 (2014).

References

 1. Belka M. (1994), Inflacja [Inflation], [in:] Elementarne Zagadnienia Ekonomii [Elementary Economy Issues], Milewski Roman (red.), Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Biliński L. (1924), Wspomnienia i dokumenty [Memories and documents], t. I [part I], (1846 - 1914), Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa.
 3. Dalton H. (1948), Zasady Skarbowości [The rules of the Treasury], Wydawnictwo Kazimierza Rutskiego, Łódź.
 4. Domański L. (1949), Zobowiązania pieniężne w świetle dekretu z 27 lipca 1949 r. [Monetary obligations in the light of the decree of July 27, 1949.], „Przegląd Notarialny”, II/1949.
 5. Fedorowicz Z. (1962), Pieniądz w gospodarce socjalistycznej (Zarys teorii) [Money in the socialist economy (Outline of theory)], Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa.
 6. Fedorowicz Z. (1975), Podstawy teorii pieniądza w gospodarce socjalistycznej [The basics of money theory in the socialist economy], Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Grabski Wł. (1927), Druga inflacja polska [Second Polish Inflation], „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2/1927.
 8. Grabski Wł. (1927), Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924 - 1925) [Two years of work at the basis of our statehood (1924 - 1925)], nakładem Księgarni F. Hoesicka, Warszawa.
 9. Gruber H. (1968), Wspomnienia i uwagi 1892 - 1942 [Memories and remarks 1892 - 1942], Gryf Publications, Londyn.
 10. Herer W. (1950), Reforma walutowa [Currency reform], „Nowe Drogi”, 6/1950.
 11. Jastrzębski R. (2009), Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie zobowiązań prywatno- -prawnych w II Rzeczypospolitej [The impact of purchasing power of money on the performance of private law obligations in the Second Polish Republic], Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Jastrzębski R. (2013), Polityka inflacyjna państwa polskiego w XX wieku a interes prywatny. Zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne [The inflation policy of the Polish state in the 20th century and the private interest. Legal, economic and social issues], [in:] Interes publiczny a interes prywatny w prawie [Public interest and private interest in law], Giaro Tomasz (red.), Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 13. Jastrzębski R. (2016), Lex Zoll. Zarys prawno - ekonomiczno - historyczny [Lex Zoll. Legal, economic and historical outline], Wolters Kluwer, Warszawa.
 14. Kalecki M. (1936), Parę uwag o teorii Keynesa [A few notes about Keynes’ theory], „Ekonomista”, 3/1936.
 15. Karpiński Z. (1964), Kryzys dolara i kapitalistycznego systemu walutowego [The crisis of the dollar and the capitalist currency system], Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 16. Karpiński Z. (1968), Ustroje pieniężne w Polsce od roku 1917 [Monetary systems in Poland since 1917], Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa.
 17. Keynes J. M. (1985), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza [General theory of employment, interest and money], Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 18. Knakiewicz Z. (1984), Polskie koncepcje monetarne [Polish monetary concepts], „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 4/1984. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 232) [Constitution of the Polish People’s Republic of 22 July 1952].
 19. Kosikowski C. (1990), Pieniądz jako instytucja prawno - finansowa [Money as a legal and financial institution], [in:] System instytucji prawno - finansowych PRL [System of legal and financial institutions of the People’s Republic of Poland], tom V [vol.V], Instytucje systemu pieniężno - kredytowego i ubezpieczeń [Institutions of the monetary-credit system and insurance], Weralski Marian (red.), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź.
 20. Krzyżanowski W. (1938), Finansowanie wojny współczesnej [Financing modern war], M. Kossakowska, Lublin.
 21. Kucharski M. (1975), Obieg pieniężny [Cash flow], [in:] Finanse Polski Ludowej w trzydziestoleciu (1944 - 1973) [Finances of People’s Poland in the Thirty Years (1944 - 1973)], Bień Witold (red.), Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa.
 22. Kurowski L. (1950), Charakterystyka reformy walutowej [Characteristics of currency reform], „Państwo i Prawo”, 5 - 6/1950.
 23. Kurowski S. (1990), Polityka gospodarcza PRL [The economic policy of the Polish People’s Republic], Editions Spotkania, Warszawa.
 24. Landau Z. (1963), Plan stabilizacyjny 1927 - 1930, geneza, założenia, wyniki [Stabilization plan 1927 - 1930, genesis, assumptions, results], Książka i Wiedza, Warszawa.
 25. Landau Z. (1964), Polityka walutowa Polski Ludowej w okresie lubelskim [The currency policy of People’s Poland in the Lublin period], „Kwartalnik Historyczny”, LXXI/1964.
 26. Landau Z. (1968), Reformy walutowe na ziemiach polskich w 1945 roku [Currency reforms in Poland in 1945], „Kwartalnik Historyczny”, LXXV/1968.
 27. Landau Z. (1974), Reformy walutowe w latach 1944 - 1950 [Currency reforms in 1944-1950], [in:] Gospodarka Polski Ludowej 1944 - 1955 [Economy of People’s Poland 1944 - 1955], Kaliński Janusz, Landau Zbigniew (red.), Książka i Wiedza, Warszawa 1974.
 28. Landau Z., Roszkowski W. (1995), Polityka gospodarcza II RP i PRL [Economic policy of the Second Polish Republic and the Polish People’s Republic], Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
 29. Langrod R. (1946), Nasza waluta a nowy system monetarny [Our currency and the new monetary system], „Państwo i Prawo” 3/1946.
 30. Łętowska E. (1985), Zjawisko inflacji a prawo cywilne [Inflation and civil law], „Nowe Prawo”, 5/1985.
 31. Łętowska E. (1986), Zasada nominalizmu w kodeksie cywilnym (Ocena regulacji i perspektywy) [The principle of nominalism in the Civil Code (Regulatory assessment and perspectives)], „Nowe Prawo”, 1/1986.
 32. Malicki J. (1955), Reforma systemu pieniężnego [The reform of the money system], „Gospodarka Planowa”, 11/1955.
 33. Młynarski F. (1925), Kryzys i reforma walutowa [Crisis and currency reform], Książnica - Atlas, Lwów - Warszawa.
 34. Morawski W. (2008), Od marki do złotego. Historia finansów Drugiej Rzeczypospolitej [From the Mark to the Zloty. Financial history of the Second Polish Republic], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 35. Nowicka A. (1989), Nominalizm a inflacja: w oczekiwaniu zmian legislacyjnych [Nominalism and inflation: in anticipation of legislative changes], „Państwo i Prawo”, 9/1989.
 36. Oleszko A. (1986), Zasada nominalizmu w prawie cywilnym [The principle of nominalism in civil law], „Palestra”, 12/1986.
 37. Orłowski M. (1937), Pieniądz [Money], [in:] Private Law Encyclopedia founded by Henryk Konic, Zoll Fryderyk, Wasilkowski Jan (red.), t. III, nakł. Instytutu Wydawniczego ,,Bibljoteka Polska”, Warszawa.
 38. Piasecki K. (1986), Ceny oraz waloryzacja świadczeń w praktyce sądowej (z uwzględnieniem zagadnień legislacyjnych) [Prices and valorisation of benefits in court practice (including legislative issues)], „Nowe Prawo”, 1/1986.
 39. Piłejko K. (1971), Złoto i dolar [Gold and dolar], Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa.
 40. Po reformie pieniądza [After the money reform], (1950) „Śląskie Wiadomości Gospodarcze”, nr 45 - 46/1950.
 41. Rutkowski J. (1989), Inflacja w Polsce Ludowej [Inflation in People’s Poland], Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa.
 42. Rybarski R. (1922), Marka polska i złoty polski [Polish Mark and Polish Zloty], Perzyński, Niklewicz i S-ka, Warszawa.
 43. Rybarski R. (1935), Nauka Skarbowości [Science of Treasury], Warszawa (reprint Wolters Kluwer, Warszawa, 2015).
 44. Skubiszewski K. (1960), Odpowiedzialność międzynarodowa za pieniądz okupacyjny [International responsibility for occupation money], „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2/1960.
 45. Skubiszewski K. (1960), Pieniądz na terytorium okupowanym. Studium prawnomiędzynardowe ze szczególnym uwzględnieniem praktyki niemieckiej [Money in occupied territory. A legal- international study with a special focus on German practice], Instytut Zachodni, Poznań.
 46. Stelmachowski A. (1965), Nominalizm pieniężny a waloryzacja [Cash Nominalism and Valorisation], „Studia Cywilistyczne”, IV/1965.
 47. Szturm de Sztrem T. (1923), Znaczenie inflacji jako podatku [The importance of inflation as a tax], „Ekonomista”, 3/1923.
 48. Taylor E. (1926), Druga Inflacja Polska. Przyczyny - Przebieg - Środki Zaradcze [Second Inflation of Poland. Causes - Course - Remedies], Gebethner i Wolff, Poznań - Warszawa.
 49. Taylor E. (1926), Inflacja Polska [Polish Inflation], nakł. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.
 50. Wasilkowski J. (1948), Zagadnienie nominalizmu pieniężnego w orzecznictwie polskim [The issue of monetary nominalism in Polish jurisprudence], „Państwo i Prawo”, 8/1948.
 51. „Wiadomości Narodowego Banku Polskiego”, 1/1953.
 52. Winiecki J. (1986), Źródła inflacji w gospodarce rynkowej i w gospodarce planowej [Sources of inflation in a market economy and a planned economy], Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa.