To Regulate or to Liberate? Business Development and the Dilemmas of the Authorities Regarding the Shape of Economic Policy in the Years 1989–1995

Main Article Content

Sławomir Kamosiński

Abstract

In the history of Poland, it is very clear that the year 1989 is one of the most distinctive turning points - a final break with the political, social, and economic system built in the period of the Polish People’s Republic, and reinstatement of democracy and free market economy upon the will of the nation. The world had never witnessed a transformation process as large as the one that occurred in Poland after the year 1989. Importantly, this transformation could not be programmed. Therefore, economic policy implemented by governments of the time was constantly amended as problems arose. The course of ownership transformation was monitored. It was observed that the so-called Privatization Act of July 13, 1990 lacked regulations concerning environment protection. Freedom to establish truck transport companies resulted with many anomalies, as it enabled, for instance, the use of trucks in poor technical condition. New regulations in insurance law, which lifted mandatory insurance of production assets against damage from natural disasters, meant that many entrepreneurs decided not to have this insurance. Such was the shape of the economic reality in the first years of the transition, between 1989 and 1995. The state did not want to regulate all aspects of economic life. However, as time went by, politicians and MPs received information from the free market, indicating a need for solutions regulating some sectors of the economy. This article discusses the three aspects of economic life mentioned above, and points out how the governmental and parliamentary strategies towards these aspects of economic life changed in the first years of transformation (1989-1995).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kamosiński, S. (2018). To Regulate or to Liberate? Business Development and the Dilemmas of the Authorities Regarding the Shape of Economic Policy in the Years 1989–1995. Studia Historiae Oeconomicae, 35, 113-127. https://doi.org/10.2478/sho-2017-0008
Section
Articles
Author Biography

Sławomir Kamosiński, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Bydgoszcz

Sławomir Kamosiński, historian, Professor at Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Institute of Law, Administration and Management. Author of numerous articles and a monograph. Recently published: Przedsiębiorstwa w przebudowie. Prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw kujawsko-pomorskich w latach 1990-2004 [Companies under construction. Privatization and restructuring of enterprises in Kujawsko-Pomorskie region in the years 1990–2004], Bydgoszcz 2015.

References

 1. Act of July 26, 1991 on the conditions of international road transport, Dz. U. [Journal of Laws] 1991, no. 75, item 332.
 2. Act of July 28, 1990 on insurance, Dz. U. [Journal of Laws] 1990, no. 59, item 334.
 3. Bac M., (2009), Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieruchomościach. Rozwiązania ubezpieczeniowe w Polsce i na świecie [Managing disaster-related risk in real estate. Polish and global insurance solutions], Toruń.
 4. Bentkowska-Senator K, Kordel Z., (2007), Polski transport samochodowy ładunków [Polish car transport of goods], Bydgoszcz - Gdańsk - Warszawa.
 5. Bronk H., (1996), Transport samochodowy na międzynarodowym rynku usług transportowych [Car transport in the international transport market] [in:] Kopycińska D. (ed.), Przedsiębiorstwo na rynku [An enterprise in the market], vol. II, Transport i łączność w procesie transformacji [Transport and communication in the transformation process], Szczecin, p. 19-28.
 6. Bukowski Z., (1997), Ochrona środowiska w przekształceniach własnościowych przedsiębiorstw państwowych, [Environment protection in ownership transformation of state enterprises] „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Administracja Publiczna” [Scholarly papers of the Teaching College in Bydgoszcz, Public administration], vol. 1, p. 55-71.
 7. Czaja S., Fiedor B., Graczyk A., Jakubczyk Z., (1994), Polityka ekologiczna w okresie transformacji gospodarczej w Polsce [Environmental policy in the period of economic transformation in Poland], Wrocław.
 8. Fok K., (1997). Komu odszkodowania? [Compensation for whom?], “Asekuracja & Re” [Security & Re], August 1997, p. 10.
 9. Gomułka S., (2016), Transformacja i rozwój. Teoria i polityka gospodarcza [Transformation and development. Economic theory and policy], Warszawa.
 10. Holly R, (1997), Mali czują się pewniej [Small players feel more secure], “Asekuracja & Re” [Security & Re], March 1997, p. 52-53.
 11. Jak kusi kasa. Spowiedź liberała (2014), [How cash tempts you. Confessions of a liberal]. Interview of Grzegorz Sroczyński with Jan Krzysztof Bielecki, “Gazeta Wyborcza”, May 17-18, p. 14-15.
 12. Kamosiński S., (2013), Ubezpieczenie od szkód wyrządzonych przez żywioły jako forma zarządzania działalnością gospodarczą w Polsce po 1990 roku [Insurance against damage caused by natural disasters as a form of managing economic activity in Poland after 1990] [in:] Głowiński T., Kościk E. (ed.), Od powietrza, głodu, ognia i wojny. Klęski elementarne na przestrzeni wieków [Air, famine, fire, and war. Natural disasters in history], Wrocław, p. 349-363.
 13. Kamosiński S., (2014), Samochodowy transport ciężarowy w Polsce u schyłku Polski Ludowej i w okresie transformacji ustrojowej (1989-2004) [Truck transport in Poland in the final period of the Polish Peoples’ Republic and in the period of systemic transformation (1989-2004)], [in:] Głowiński T., Klementowski R. (red.), Na lądzie, w wodzie i w powietrzu… Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków [On land, in the water, and in the air. The history of transport in Poland], Wrocław, p. 315-336.
 14. Kamosiński S., (2016), Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw a problem ochrony środowiska naturalnego [Ownership transformation of enterprises and the problem of natural environment protection] [in:] Głowiński T., Zawadka M., Od systemu żarowego do ekorozwoju. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich - aspekt historyczny [From the slash-and-burn system to eco-development. Protection and use of natural environment resources in Poland - historical aspect], Wrocław, p. 307-326.
 15. Kierunki prywatyzacji w 1994 rok, załącznik nr 10 do ustawy budżetowej na rok 1994 [Directions of privatization in 1994. Attachment 10 to the Budget Act for the year 1994], Dz. U. [Journal of Laws] 1994, no. 52, item 209.
 16. Klimkowski C., (2002), Istota, skutki i zarządzanie ryzykiem katastroficznym w rolnictwie polskim [Disaster risk in Polish agriculture - its essence, results, and management], Warsaw.
 17. Kostrzewski L., Miączyński P., (2012), Łowcy milionów [Million hunters], Warsaw.
 18. Kowal S., (2015), Dwadzieścia pięć lat transformacji polskiej gospodarki. Przemiany ku nowoczesności czy nadrabianie zapóźnień? [Twenty-five years of the Polish economic transformation. Changes towards modernity or making up for lost time?] [in:] Białecki K., Jankowiak S., Reczek R., (eds.) Krok ku wolności. Wybory czerwcowe 1989 roku i ich konsekwencje [A step towards freedom. June 1989 election and its repercussions], Poznań, p. 263-288.
 19. Kowalewski E., (2002), Reforma polskiego prawa ubezpieczeń gospodarczych w latach 1990-2001 [Reform of the Polish economic insurance law in the years 1990-2001] [in:] Sangowski T. (ed.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej [Insurance in a market economy], vol. IV, Bydgoszcz-Poznań, p. 9-30.
 20. Letkiewicz A., (2003), Przedsiębiorstwa transportu samochodowego w warunkach transformacji gospodarczej Polski [Car transport companies in the conditions of economic transformation in Poland], Gdańsk.
 21. Mindur M., (2007), Transport w gospodarce [Transport in the economy] [in:] Liberadzki B., Mindur L., Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski [Conditions of the development of the Polish transport system], Warszawa - Radom, p. 43-93.
 22. Polityka ekologiczna państwa [The Environmental Policy of the State] (1990), November, www.ksi.home.pl/archiwaprzelomu/obrazy/AP-6-1-1-48_25.pdf, accessed on March 12, 2016.
 23. Resolution of the Polish Sejm of February 12, 1993 concerning basic directions of privatization in 1993, MP 1993, no. 9, item 64.
 24. Resolution of the Polish Sejm of January 19, 1995 concerning sustainable development, MP 1995, no. 4, item 47.
 25. Stodulski W., (1996), Przekształcenia własnościowe w przemyśle a ochrona środowiska [Ownership transformation in the industry and environment protection], [in:] Poskrobko B. (ed.), Ekologiczne aspekty prywatyzacji [Environmental aspects of privatization], Białystok, p. 48-63.
 26. Tudruj J., (1996). Zagadnienia ekologiczne w procesie prywatyzacji [Environmental issues in the privatization process] [in:] B. Poskrobko B., (ed.) Ekologiczne aspekty prywatyzacji [Environmental aspects of privatization], Białystok, p. 41-47.
 27. Wąsiewicz A., (1994), Charakterystyka polskiego systemu ubezpieczeń gospodarczych [Characteristics of the Polish economic insurance system] [in:] Wąsiewicz A. (ed.) Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej [Insurance in market economy], Bydgoszcz, p. 9-37.
 28. Wąsiewicz A., (1997), Prawna organizacja systemu ubezpieczeń gospodarczych w Polsce [Legal organization of the economic insurance system in Poland], [in:] Wąsiewicz A. (ed.) Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej [Insurance in a market economy], vol. III, Bydgoszcz, p. 25-53.